Skip to main content

Uddannelsen master i projekt- og innovationsledelse er for dig, der ønsker opkvalificering som led i fortsat karriereudvikling eller med henblik på at ruste dig til fremtidens arbejdsmarked.

Som studerende på uddannelsen får du ledelsesmæssige kompetencer og specialviden på højeste niveau, idet uddannelsen bygger videre på deltagernes uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring.

Kombinationen af generel ledelsesindsigt og specifikke kvalitetskompetencer vil give kvalifikationer til både at fungere som leder på flere niveauer og samtidig sikre fokus på kvalitetsudvikling i en organisatorisk enhed.

Masteruddannelsen i projekt- og innovationsledelse er rettet mod ledere i offentlige og private organisationer, der ønsker at arbejde som projektchef med innovations-, forandrings- og projektledelse. Den er et fleksibelt uddannelsestilbud for personer, som ønsker at opkvalificere sig som led i fortsat karrieremæssig progression med sigte mod en ledelsespost i en udviklingsafdeling og/eller som projektchef med ledelse af større projekter, projektporteføljer eller programmer. 

Din baggrund kan eksempelvis være:

 • Erfaren projektleder
 • Ingeniør med ledelses- og projektansvar
 • Leder/mellemleder med mange projekter
 • Leder/mellemleder af en udviklingsafdeling
 • Leder/mellemleder af udviklingsprojekter
 • Program- og porteføljeledere.
 • Konsulenter og undervisere inden for projektledelse.
Viden og forståelse

En master i projekt- og innovationsledelse har viden om projektledelse og innovationsledelse, som er baseret på den højeste internationale forskning. Centrale fagområder er: Projektledelse, program- og porteføljeledelse samt innovationsledelse. Til støtte for de centrale fagområder, har dimittenden desuden viden om ledelse af den projektorienterede organisation, forretningsmodeludvikling og videnskabelig metode. Masteren kan forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over denne viden samt identificere og afgrænse relevante videnskabelige problemstillinger inden for fagområdet.

 

Færdigheder

En master i projekt- og innovationsledelse kan anvende samfundsvidenskabelige metoder og redskaber til at indsamle, systematisere og analysere data til beskrivelse og analyse af problemstillinger relateret til projekt- og innovationsledelse samt mestre varetagelse og udvikling af projektledelse, program- og porteføljeledelse samt innovationsledelse. Masteren kan, på basis af analyser, gennemført ved anvendelse af ovennævnte metoder, vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt opstille nye analyse- og løsningsmodeller inden for projekt- og innovationsledelse. Masteren kan formidle faglige problemstillinger og diskutere fagrelevante problemstillinger med kolleger, organisationens ledelse, eksterne samarbejdspartnere samt det omgivende samfund. 

 

Kompetencer

En master i projekt- og innovationsledelse kan styre og udvikle arbejdssituationer relateret til projektledelse, program- og porteføljeledelse samt innovationsledelse, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller samt selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar. En master i projekt- og innovationsledelse kan tage ansvar for egen faglig udvikling. 

 

 
Opdateret projektviden og nyeste forskning af Rikke Bekker, Udviklings- og redaktionschef, TV2/Fyn

Mediebranchen er som mange andre brancher under pres for at omstille sig hurtigt og få skabt nødvendige forandringer i forhold til mediebrugernes ændrede præferencer og vaner.

I den omstillingsproces kører vi ofte projekter af forskellig slags, vi vil gerne inddrage brugerne og gerne rykke hurtigt i forhold til at få vores nye ideer konceptualiseret, testet og sat i produktion. Men vi mangler ny, konkret viden til at lede det stigende antal projekter på den mest optimale måde, og samtidig kræver mange af vores nye produktioner også ændringer i både organisation og projektledelsen.

 

Det var derfor, jeg valgte MPI’en! På uddannelsen får jeg opdateret min projektviden med nyeste forskning, jeg får undervisning i fx organisationsanalyse på højeste niveau, og hele tiden arbejder jeg konkret med ny viden, der straks kan omsættes til værdi i mit arbejde – og forhåbentlig være med til at styrke ledelseskraften og den tiltrængte innovation i mediebranchen.

 
Fælles sprog og fælles platform af Lars Hansen, Rambøll Indien

"Jeg kan godt mærke, at jeg er kommet ind i organisationens strategiske proces, hvor man snakker om visions, missions and goals. Jeg føler mig bedre kvalificeret til at deltage i de diskussioner. Desuden har jeg været med i en arbejdsgruppe, som har udviklet en intern projektledelsesmodel, der i 2013 blev rullet ud globalt i Rambøll til knap 1.000 projektledere. Det er vigtigt at have et fælles sprog og en fælles platform på tværs af hele Rambøll Gruppen, når vi skal arbejde sammen på tværs af landene på store projekter. At lede et projekt handler både om samspil og forståelse for hinandens fag. Der er nogle faggrupper, som arbejder i millimeter, og så er der nogen, der arbejder i træskolængder. Som projektleder har man til opgave at få de forskellige fag til at arbejde sammen og mødes i en fælles forståelse om det at løse et projekt. Og det ved jeg ligger mere på rygraden nu, hvor jeg har taget uddannelsen, end det ellers ville have gjort."

 

Nyeste viden indenfor projektledelse af Jørgen Nielsen, Velux Danmark A/S

Som projektleder skal jeg i perioder yde en stor indsats på mit arbejde. Samtidig vil jeg gerne have tid til min familie og til at sejle, så det passer mig mægtig fint, at jeg kan strække min master over flere år. Jeg har kunnet vælge præcis de fag, der passer til mine arbejdsopgaver. Og jeg får støvet min 30 år gamle kandidatuddannelse af med den nyeste viden inden for projektledelse. Det giver en kæmpe faglig ballast, og det er en stor personlig tilfredsstillelse for mig at være teoretisk velfunderet. Jeg ser min masteruddannelse som en investering i både mig selv og mit firma.

 

Vigtigt at uddannelsen er forskningsbaseret af Sara Løchte, Forsikring og pension

Min masteruddannelse giver mig et bredere akademisk fundament end det, jeg har i forvejen som jurist. Det er vigtigt i mit akademiske miljø, at uddannelsen er forskningsbaseret, og at der er forskningsmæssigt belæg for at sige hvilke teorier, der fungerer i praksis. Jeg har altid talt varmt for at arbejde projektorienteret, men nu kommer jeg med en helt anden tyngde. Jeg har en langt større palet af værktøjer at hive frem og kan meget bedre skræddersy mine anbefalinger til virksomheden. Det sparer både tid og penge. Personligt har det givet mig utrolig meget at møde studerende fra andre verdener end min egen.

 

Master og familie af Anja Reiff, Tårnby kommune

Jeg har opdaget, at de udfordringer, vi har i kulturbranchen med projektledelse, også forekommer i alle mulige andre brancher. Det har givet mig et meget større udsyn og en mere professionel tilgang til at løse problemerne. Den teoretiske viden, jeg har fået, har jeg kunnet bruge i min hverdag med det samme og har medført, at jeg har fået ændret nogle væsentlige ting. Det har været en stor personlig tilfredsstillelse at fuldføre min master på to år samtidig med at have et lederjob og en familie med små børn, og det har lært mig at udnytte min tid meget mere effektivt. Det er en gave at få lov at tage en masteruddannelse.

 

Nye tilgange til projektledelse  af Ole Krarup, Rambøll Management Consulting 

Jeg er især optaget af det fokus som uddannelsen har på nye tilgange til projektledelse. Det er blandt andet analyser af problemer og succeser i projekter, via nye teorier, der bliver omsat til nye værktøjer, som projektledere kan gøre brug af. Jeg er i mine kundeprojekter blevet bedre til at reflektere over de ændrede betingelser jeg oplever i de projekter jeg er involveret i, og søge at drage fordel af de nye betingelser med brug af en langt bredere værktøjskasse.  Senest har uddannelsen givet væsentlige input til en revision af mit firmas koncepter for succesfuld gennemførelse af projekter og programmer. Vi har fået meget positive tilbagemeldinger fra vores kunder og jeg er ikke i tvivl om, at det vil skabe endnu større værdi i kundernes projekter." 

 

Fagligt og personligt løft af Judith Parus, Projektkonsulent hos Varde Kommune 

At læse master i projektledelse giver mig helt klart et stort fagligt og personligt løft. På masteruddannelsen får jeg den nyeste viden og trends indenfor projektledelse og lejlighed til at drøfte det med andre, som også brænder for projektledelse. Jeg er imponeret af det høje faglige niveau både på uddannelsen, men også blandt mine medstuderende. Vi har et rigtig godt studiemiljø, hvor der er lejlighed til både at være faglige og diskutere projektledelsesmæssige problemstillinger, men også være sociale og sjove sammen. Vi griner meget og er rigtig gode til at hjælpe hinanden.  Studiet i projektledelse er meget brugbart i forhold til mit arbejde som projektkonsulent. Jeg får gode input til projekthåndbog og værktøjsblade, projektmiljøer m.m. og på en særdeles kvalificeret måde. På det personlige plan har jeg fået et stærkt netværk og mulighed for at drøfte andre faglige og personlige udfordringer. Alene det at skulle prioritere sin uddannelse giver erfaringer, som kan bruges fremadrettet. 

 

Dybere forståelse af Klaus Kelmann, Direktør hos Project Knowhow Denmark 

Masteren i projektledelse giver mig et langt højere fagligt niveau og vidsyn end de certificeringer, jeg har i projektledelse. Jeg har fået mange nye indfaldsvinkler til program- og projektledelse og en dybere forståelse af programmer og projekters sammenspil med deres basisorganisation. Set i lyset af, at ca. 30 % af verdens værdiskabelser sker i projekter, er det nødvendigt, at projektledere kan opnå det akademiske niveau, som Syddansk Universitet tilbyder med masteren i projektledelse. 

 

Motivation og inspiration af Hans Grønnebæk Hansen, Projektchef / Project Manager hos CSC 

Master i projektledelse har vist sig at være lige det jeg har gået og ventet på. Det er krævende, ingen tvivl om det. Men den motivation og inspiration, der kommer tilbage fra alle bøgerne, artiklerne, forelæsningerne og medstuderende vejer langt tungere. Fra første time på masteruddannelsen kunne jeg bruge informationen til noget i mit daglige arbejde. Jeg får en lang række eksisterende holdninger bekræftet, forstærket og nuanceret gennem studiet. Og de store mængder af ny viden der strømmer fra diverse forskningsprojekter giver rig anledning til justeringer i egen organisation. Der bruges mange kompetente ressourcer på forskning i hvordan organisationer bedre kan lede virksomhederne gennem projekter. Forskningen er lige til at oversætte til egen praksis, så hvorfor så ikke bare gøre det? 

 

Studiegruppen er vigtig af Lars Hansen, Senior projektchef hos Rambøll Danmark

Sammen med tre andre masterstuderende fra Århus har vi etableret en studiegruppe, hvor vi mødes én gang om ugen. Det er et vigtigt element i studiet. Det giver et grundlag for diskussioner og videndeling, og studiegruppen giver også en god kontinuitet i studierne. Jeg kan mærke, at det er en hjælp, at få diskuteret problemstillingerne. Jeg har ikke tidligere gået på universitetet, og derfor er ikke vant til den akademiske studieform.  Allerede efter første semester på master i projektledelse kunne jeg mærke en forskel i mit job. Jeg føler mig bedre klædt på til for eksempel at forstå samspillet mellem basisorganisationen og projektorganisationen. Mine begreber bliver mere skarpe, og jeg bliver bedre til at definere mål og formål over for projektgruppen i et projekt, hvor vi etablerer en tunnel under Marselis Boulevard i Århus. 

Aftagerpanel for MBA og MPI

Samfundsvidenskab på Syddansk Universitet har etableret en række aftagerpaneler, der skal give studieledelsen respons og være sparringspartner i forbindelse med udvikling og målretning af uddannelsen. Det sker blandt andet ved at:

 • sikre at uddannelsen lever op til virksomhedernes og markedets behov for viden hos de kandidater, vi uddanner
 • have et rådgivende forum, hvor medlemmerne har indflydelse på uddannelsen
 • medlemmerne kan forholde sig overordnet til interne og eksterne evalueringer af uddannelsen.
 • give virksomhederne mulighed for netværksdannelse
 
Medlemmer
 • Michael Bang, , Senior Director/Strategic Business Partner, Hempel A/S
 • Jan Henriksen, Vicedirektør, Komponent - Kommunernes Udviklingscenter
 • Hanne Bramaholm Hager, Specialized Medical Officer, Sundhedsstyrelsen
 • Kasper Bjarnø Sinning, Operations Director, Babcock & Wilcox
 • Tanja Ulevik Vestergaard, Head of non financial risk, Technology & Services, Senior Vice President, Danske Bank A/S
 • Carsten Nielsen, Chefkonsulent, DJØF
 • Beth Tranberg, Programleder, Kommunernes Landsforening
 • Steen Fisker Hansted Olsen, CNG Manager, Nature Energy
 • Mads Hjortkjær, Development Portfolio Manager, LB Forsikring