Skip to main content

Uddannelsen Master i kvalitet og ledelse er et tilbud til dig, som ønsker opkvalificering som led i fortsat karriereudvikling eller med henblik på at ruste dig til fremtidens arbejdsmarked.

De studerende på master i kvalitet og ledelse får ledelsesmæssige kompetencer og specialviden på højeste niveau, idet uddannelsen bygger videre på deltagernes uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring.

Kombinationen af generel ledelsesindsigt og specifikke kvalitetskompetencer vil give kvalifikationer til både at fungere som leder på flere niveauer og samtidig sikre fokus på kvalitetsudvikling i en organisatorisk enhed.

Uddannelsen henvender sig til dig, som har interesse for ledelse og kvalitet i offentlige ydelser. Måske er du allerede leder, eller du har et ønske om at blive det, og vil gerne styrke dine faglige og ledelsesmæssige kompetencer inden for kvalitet.
Uddannelsen retter sig også mod specialister i stabsfunktioner og kvalitetsorganisationer.

Deltagerne på uddannelsen arbejder f.eks. som:

 • Sygeplejersker
 • Læger
 • Fysioterapeuter
 • Socialrådgivere
 • Socialpædagoger
 • Institutions-, afdelings- eller enhedsledere i social- og sundhedssektoren
 • Fag- og kvalitetschefer eller -koordinatorer

Bemærk, at det ikke er en betingelse for optagelse på uddannelsen, at du allerede arbejder med kvalitet eller er i en stilling som mellemleder eller leder.

Dimittender fra uddannelsen Master i kvalitet og ledelse vil besidde følgende slutkompetencer.

Dimittenden har viden om og forståelse for:
 • Nationale og internationale definitioner, begreber og terminologi indenfor kvalitetsarbejde
 • Principper bag, centrale modeller for og redskaber til kvalitetsudviklingsarbejde
 • Grundlæggende begreber i og anvendelsesmulighederne af videnskabelige forskningsmetoder
 • Grundlæggende videnskabelige problemstillinger
 • Grundlæggende begreber og terminologi indenfor ledelsesområdet
 • Centrale økonomiske styringsmæssige problemstillinger

 

Dimittenden har færdigheder i at:
 • Tænke og arbejde systematisk og analytisk
 • Læse og vurdere forskellige typer af videnskabelige litteratur og forholde sig kritisk hertil
 • Anvende kvalitetsdata som grundlag for ledelsesinitiativer
 • Anvende principper fra kvalitetsledelse til udøvelse og gennemførelse af kvalitetsarbejde
 • Analysere og vurdere faglige problemstillinger inden for kvalitet og ledelse i en organisation på selvstændig vis
 • Gennemføre basale analyser om forventede adfærdspåvirkninger af økonomiske styringsinstrumenter
 • Anvende centrale værktøjer indenfor projektarbejde og projektledelse
 • Kommunikere faglige problemstillinger med både specialister inden for kvalitetsområdet om med udenforstående
 • Formulere og analysere praktiske problemstillinger selvstændigt, systematisk og kritisk på videnskabeligt grundlag

 

Dimittenden har kompetencer til at:
 • Gennemskue og håndtere komplicerede kvalitets- og ledelsesproblemer i en professionel sammenhæng
 • Selvstændigt at træffe og fagligt begrunde ledelsesmæssige beslutninger på kvalitetsområdet
 • Perspektivere og udvikle kvalitets- og ledelsespraksis på grundlag af teoretisk og videnskabeligt funderede metoder
 • Fortsætte egen kompetenceudvikling og specialisering
Malene Valgreen, ledende lægesekretær/funktionsleder OUH

At være masterstuderende er en rig oplevelse. Der er meget at lave, men du får rigtig meget igen både fagligt og personligt.
Gennem uddannelsen skiftede jeg job tre gange, og af den grund tog jeg uddannelsen over 4 år. Hver gang var masteruddannelsen med til at åbne døre til nye jobs. Nu er jeg landet der, hvor udfordringerne passer, og hvor uddannelsen gør gavn i praksis.
 Jeg har fået relevante redskaber til det strategiske og langsigtede arbejde, personaleledelse, ledelse af forandrings- og forbedringsprocesser, og samtidig har uddannelsen været med til at forme min personlige identitet som leder. 

 
Anette Riis, Ledende Bioanalytiker, Regionshospitalet Herning

At tage en masteruddannelse er og bliver en stor beslutning. Den er tidskrævende, men den giver til gengæld helt utroligt meget, og er det hele værd. Mit valg faldt på Master i offentlig kvalitet og ledelse, da uddannelsen er en god kombination af kvalitet og ledelse, hvilket for mig går hånd i hånd. Uddannelsen er bygget op, så man løbende kan målrette sit forløb og derved dreje sin masteruddannelse mere imod kvalitet eller ledelse.  Jeg valgte at dreje min masteruddannelse imod ledelse og har der igennem fået et meget større kendskab til de mange forskellige ledelsesformer og strategier, der kan sættes i spil. 

Sine Sandholt, Funktionsleder for Træning og rehabilitering, Horsens Kommune 

Master i kvalitet og ledelse har givet mig redskaber til at arbejde mere målrettet med kvalitet på et strategisk niveau indenfor sundhedsområdet. Jeg er som leder blevet i stand til bedre at kunne analysere og se organisationens behov i kvalitetsarbejdet. Derudover er jeg blevet en bedre sparringspartner til projektledere og konsulenter, som arbejder med kvalitet og udvikling. Uddannelsen har også givet mig redskaber til at arbejde med ledelse særligt ind i forandringsprocesser. I det offentlige er der kontinuerligt forandringer, og uddannelsen har bidraget med teori og metoder, som jeg har kunne omsætte med det samme. Uddannelsen er en kombination af den nyeste viden koblet på egen praksis, hvilket betyder, at jeg har kunne omsætte ny viden og udvikle min ledelse og organisation sideløbende med uddannelsen.

Jette K. Hørup, Kvalitetskoordinator, projektsygeplejerske, Hjertesygdomme, RH Viborg
”Ville jeg gøre det igen?” ”At blive master studerende på SDU - MPQM - efter mange års praksis erfaring fra sygehusverdenen var ikke uden en vis nervøsitet til egen formåen, men samtidig var der også en stor nysgerrighed til den teoretiske verden, som universitetet repræsenterer. Fra første dag blev vi mødt af interesserede undervisere, der alle brændte for deres forskningsfelt, men vi mærkede også en stor interesse fra deres side om at blive opdateret i forhold til de studerendes virkelighed.

MPQM er et praksisnært studie forstået på den måde, at de enkelte faglige moduler og tilhørende opgaver har kunnet relateres til egen praksis og problemstillinger, som jeg alligevel skulle arbejde med i mit job som kvalitetskoordinator. MPQM har givet mig specifik viden og redskaber i forhold til projekt- og forandringsledelse, hvilket jeg i mit nuværende job, som halvtidsansat projektsygeplejerske, har stor glæde af.  Så til spørgsmålet ”Ville jeg gøre det igen?” er svaret ”JA”

Stine Justi, Innovationsfacilitator, Region Syddanmark

"Tidligere opfattede jeg universitetet som en utilnærmelig mastodont, men ved at færdes i miljøet i forbindelse med min master i kvalitet og ledelse i social- og sundhedssektoren*, er min opfattelse ændret fuldstændig. Underviserne er utrolig interesserede i, hvad der sker uden for universitetsverdenen, og jeg har fået et netværk, jeg kan trække på fremover i mine projekter. Fagligt har jeg fået styr på en masse begreber og lært at forholde mig kritisk til faglige artikler og publikationer. Og jeg har lært at systematisere en større opgave. Det kan jeg bruge i min hverdag i sundhedssektoren."

Dorthe Juul Lorenz, Udviklingssygeplejerske, Børn- og Ungdomspsykiatrien Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark

"Jeg har kunnet bruge indholdet i mit masterforløb på Syddansk Universitet næsten fra dag ét, for mange af fagene relaterer sig til Den Danske Kvalitetsmodel, som vi er ved at implementere i vores organisation. Jeg har tidligere været leder, og det tiltalte mig ved masteren, at den kombinerer de to parametre, jeg interesser mig mest for. Dels min interesse for ledelse, dels kvalitetsperspektivet, som jeg har brug for i rigtig mange udviklingsopgaver. Meget af den viden jeg får, kan jeg bruge direkte, når jeg underviser i min egen organisation."

Sille Frydendal, teamleder, Genoptræning København, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune

"Masteruddannelsen i kvalitet og ledelse (MPQM) har åbnet mange døre for mig jobmæssigt såvel som videns- og forståelsesmæssigt. Uddannelsen har været medvirkende til, at jeg er avanceret fra basisfysioterapeut til leder, hvor jeg arbejder med kvalitets- og organisationsudvikling på et overordnet, strategisk niveau. MPQM-uddannelsen har givet mig specifik viden om og redskaber til at arbejde med projekt- og forandringsledelse samt viden om evalueringsmetode og virkningsanalyse. Desuden har jeg fået udvidet min forståelses- og referenceramme, således at jeg nu kan anskue problemstillinger fra et sundhedsvidenskabeligt, et økonomisk og et organisatoriske/ledelsesmæssige perspektiv. Endelig skal fremhæves som noget særskilt positivt den dynamik, der har været i undervisningen. Den teori og viden, vi er blevet præsenteret for, er blevet udfordret og diskuteret med udgangspunkt i de forskellige kontekster - kommuner, hospital, private sektor mv.. I den sammenhæng har det været ekstra udfordrende at tænke kvalitet og ledelse ind i den kommunale kontekst i snitfladen mellem social og sundhedssektoren.”

Birgitte Aagaard Bendix, Oversygeplejerske, Århus Universitetshospital Skejby

”Det er en udfordring at være masterstuderende samtidig med et lederjob som oversygeplejerske på Århus Universitetshospital, Skejby. Til gengæld er det også min oplevelse, at studiet er energigivende, da man som studerende bliver præsenteret for en mængde spændende litteratur og inspirerende undervisning. På studiet møder man nye kollegaer, der bliver et værdifuldt netværk i mange år efter dette intense forløb sammen. Eksamen og opgaverne er tilrettelagt på en sådan måde, at der er mulighed for at arbejde med egne konkrete problemstillinger, som alligevel skal løses hjemme i klinikken. Dette er en medvirkende årsag til at studiet forekommer vældig ”praksisnært”, suppleret med den teoretiske undervisning. Jeg valgte denne masteruddannelse, da der er stor opmærksomhed på kvalitet og ledelses i sundhedssektoren som følge af Kvalitetsreformen. Studieforløbet har præsenteret mig for mange andre fag med relation til kvalitet og ledelse. Personligt har jeg fået stor inspiration i fag som moderne sundhedsøkonomi og sundhedsjura. Med flere års ledelseserfaring er det min oplevelse, at min praksiserfaring er blevet suppleret med ny viden på det organisatoriske og ledelsesmæssige område, så analyser og argumentation er blevet opkvalificeret” 

Hanne Sveistrup, vicedirektør, psykiatrien i Region Sjælland

”Behovet for større indsigt i og forståelse for alle de processer kvalitetsudvikling initierer og kræver, var min motivation til at starte på masteruddannelsen. MPQM-studiet er en lærings- og udviklingsrejse forankret i universitetsmiljøet med stor respekt for de studerendes faglige og praktiske erfaring. Dialog er et bærende element i det intensive studieforløb, hvor det teoretiske input kan omsættes direkte i den vante dagligdag til berigelse for den studerende og den organisation, der har valgt at lade sin medarbejder studere på deltid i en 2 årige periode. Studiet indeholder en bred vifte af fag, relateret til patient, organisation og fagprofessionel, og er med til at klæde den studerende på til at arbejde med kvalitetsudvikling og ledelse i et sundhedsvæsen under konstant forandring.”

Annette Wegger Johnsen, MPQM, Udviklingsansvarlig sygeplejerske, Medicinsk Afdeling , Regionshospitalet Silkeborg

"Som anæstesisygeplejerske var min motivation for at søge uddannelsen dels min interesse for kvalitetsudvikling - videreudvikling af best practice frem mod next practice både på det faglige og det organisatoriske område, og dels min frustration over, hvor svært jeg oplevede implementering af udviklingsinitiativer kan være i klinisk praksis. MPQM er et praksisnært studie forstået på den måde, at indholdet for mig er yderstrelevant og direkte anvendeligt i mit job som udviklingssygeplejerske. Masterstudiet har givet mig et solidt, opdateret og videnskabeligt teoretisk fundament og specifikke kvalifikationer til at lede, udvikle og organisere arbejdet med kvalitetsudvikling i min organisation. Studiet modulsammensætning understøtter, at ledelse og ledelses involvering og forankring er fundamentalt for succes med udviklings- og forandringsinitiativer. De valgfrie moduler giver mulighed for, at man kan sætte individuel retning på sin uddannelse. Dette dialogbaserede studie rummer unikke muligheder for erfaringsudveksling og inspiration fra både medstuderende og undervisere."

Susanne Bencke Elkjær, Områdeleder, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

”Ledelse og kvalitetsudvikling har igennem 15 år haft en meget stor plads i mit job som oversygeplejerske. Den praktiske hverdag er nu for en tid kombineret med et MPQM studie, hvor relevante og spændende teorier giver mig mulighed for at opgradere mit arbejdsområde på et videnskabeligt fagligt grundlag, i et skønt og innovativt miljø. Det er et møde med en ny verden og dermed nye udfordringer. Som masterstuderende på MPQM præsenteres vi for de nyeste videnskabelige resultater, og vi trænes i at analysere og perspektivere. Samtidig får vi også redskaber til at omsætte teorierne til praksis i tæt relation til den baggrund og erfaring, vi hver især kommer med. Underviserne er fantastisk dygtige til at facilitere en værdifuld vidensspredning og til at få teorier og praksis til at gå op i en højere enhed. Jeg er uden undtagelse blevet betydelig bedre rustet til at manøvre i en fremtid, hvor forandring er blevet en tilstand.” 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU har etableret en række aftagerpaneler, der består af repræsentanter fra private og offentlige organisationer. Aftagerpanelet rådgiver og giver indspark til uddannelsernes kvalitet, så uddannelserne matcher arbejdsmarkedets behov. Medlemmerne af et aftagerpanel bliver så vidt muligt udpeget, så de tilsammen har indsigt i og erfaring med det relevante uddannelsesområde og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.

Medlemmer af aftagerpanelet
Navn Titel Organisation
Jan Mainz Vicedirektør Psykiatrien Region Nord
John Christiansen Formand  Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark
Hanne Dahlerup Kvalitetschef Aarhus Universitetshospital
Peter Grøn Kvalitetschef OUH 
Louise Weikop Kontorchef  Aalborg Kommune
Mette Bill Ladegaard Sundheds- og ældrechef Nyborg Kommune
Thomas Lund Sørensen  Kvalitets- og Forbedringschef Sygehus Sønderjylland