Skip to main content
DA / EN
bygviderepådinkarriere

Søg tilskud til efteruddannelse

Se dine muligheder for at søge støtte til din efteruddannelse

Efter- og videreuddannelse er en investering for såvel medarbejder som organisation.

Der er flere modeller for finansiering af efter- og videreuddannelse. Mange deltagere har en virksomhed, som helt eller delvist betaler for efteruddannelsesforløbet. Der er også andre muligheder for at få dækket hele eller dele af udgiften, eksempelvis ved at søge tilskud hos en fond. Herunder kan du læse mere om udvalgte støttemuligheder. 

Oversigt

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har en oversigt over aktuelle puljer, rettet mod ansatte i mange forskellige brancher. Puljerne retter sig typisk mod områder med behov for sporskifte, nedslidning eller rekrutteringsudfordringer.

Læs mere.

I visse tilfælde er der mulighed for at indgå en aftale om en bruttolønsordning mellem dig og din arbejdsgiver. Du og din virksomhed indgår en aftale om, at virksomheden betaler uddannelsen, men trække en aftalt andel af din bruttoløn for dette.

Find flere informationer og få vejledning om bruttolønsmodellen hos SKAT.

Arbejder du indenfor den finansielle sektor, så kan du søge midler til kompetenceudvikling  til en lang række kurser og uddannelser gennem Finanskompetencefonden. Du kan søge som individuel ansøger, men din arbejdsplads kan også søge midler til virksomhedsforløb for en gruppe af medarbejdere.

Læs mere. 

Hvad dækker betalingen på din masteruddannelse?

Betalingen dækker din deltagelse i undervisningen én gang samt potentielt tre eksamensforsøg, som afholdes således:

 • Eksamen, der følger umiddelbart efter fagets gennemførsel
 • Den tilhørende reeksamen, hvis du ikke består den første ordinære eksamen
 • Et andet ordinært eksamensforsøg, som afholdes inden for et år efter første ordinære eksamen.
 • Hvis du ønsker at følge undervisningen igen, giver fornyet betaling med 50 % af fagets oprindelige pris adgang til undervisningen. Dette forudsat, at det ønskede fag oprettes igen, og  der er ledige pladser på holdet.
 • Hvis du ved dispensation tildeles et fjerde eksamensforsøg koster det 1500 kr
 
Særligt for masterprojektet

I forbindelse med masterprojektet dækker betalingen et studieår og to potentielle eksamensforsøg. Ved yderligere forsøg vil en fornyet betaling på 50 % af den oprindelige pris blive opkrævet. Se yderligere om betingelser i fagbeskrivelsen for masterprojektet på din uddannelse.

 
Særligt ved uregelmæssigheder ved eksamen (eksamenssnyd)

Afvises en opgave eller annulleres en eksamen på grund af dokumenterede uregelmæssigheder,  som har medført en sanktion fra rektor, kan der opkræves følgende betaling, såfremt den studerende ønsker at genoptage forløbet:

 • For masterprojektet 50 % af den oprindelige pris
 • For skriftlige eller mundtlige kan der opkræves en betaling på 1.500 kr. pr. prøveforsøg, uden at der gives adgang til undervisningen igen.

 

Betalingsfrister

Betalingen opkræves pr. semester med følgende betalingsfrister:
Fag i foråret:  31. december er sidste frameldingsfrist
Fag i efteråret: 31. juli er sidste frameldingsfrist

Du er selv ansvarlig for at sikre at der er betalt for din deltagelse i et givent fag. Overholdes betalingsfristen ikke, bliver du frameldt dit studie efter en kort  rykkerprocedure.  Herved mister du adgang til undervisningsmaterialer, eksamen med mere.  Mener du der er sket en fejl , skal du kontakte efteruddannelse@sdu.dk . 

Refusion af betaling

Refusion af betaling kan finde sted i forbindelse med skriftlig afmelding af faget til SDU's Efteruddannelse og din  uddannelseskoordinator inden 31. august for efterårsfag eller inden 31. januar for forårsfag. Har du deltaget i internater, fratrækkes prisen for dette inden refusion.  Efterfølgende refusion kan kun finde sted, hvis særlige forhold kan dokumenteres . Dette skal som hovedregel være først i semestret eller  inden opstart af faget, så SDU kan tilbyde pladsen til en anden.

 

Har du udenlandsk statsborgerskab?

Universitetet kræver fuld deltagerbetaling fra masterstuderende fra lande uden for EU/EØS. Dette gælder dog ikke for studerende med permanent opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark. Ønsker du yderligere information kan du kontakte SDU's Efteruddannelse.

 

SDUs generelle salgsbetingelser

Læs mere om SDU's salgsbetingelser. Betalingsfrist på mindre end 30 dage fra fakturadato kan påregnes ved sen tilmelding eller andre forhold såsom fejl i faktureringsadresse eller lignende.

Offentlige og private virksomheder har mulighed for at få tilskud fra jobcentret til at ansætte en ledig i de timer, en medarbejder bruger på videreuddannelse eller opkvalificering, via den såkaldte jobrotationsordning.

Læs mere om jobrotationsordningen hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Kontakt jobcentret i din kommune for at høre nærmere om betingelserne for jobrotationsordningen.

Virksomheder og organisationer samt deres medarbejder kan søge om tilskud til efter- og videreuddannelse, hvis de er omfattet af en overenskomst med aftale om kompetencefonde.

Der er centrale fonde, der dækker større områder og andre fonde, som er mere branchespecifikke.

Ellers kan du finde oplysninger hos:

Er du selvbetaler kan du som alle andre studerende/privatperson søge legater og fonde samt andre øremærkede midler fx i fagforeninger og andre. Se legathåndbogen  for dine muligheder.

VEU-omstillingsfonden giver faglærte og ufaglærte i beskæftigelse bedre muligheder for at opnå et kvalifikationsløft ved at deltage i akademi- og diplomuddannelser. Omstillingsfonden giver kun tilskud til akademi- og diplomuddannelser og således ikke til andre typer af uddannelse.

Der er mulighed for at få op til 10.000 kr. årligt pr. person.

Læs mere om omstillingsfonden og hvem, der kan søge fonden om midler.

På Syddansk Universitet kan der søges om tilskud fra omstillingspuljen til tre uddannelser:

 • Diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi (Vær opmærksom på, at der ikke optages nye studerende på uddannelsen)
 • Diplomuddannelse i stærkstrømsteknologi
 • HD 2. del

Få mere information om hvordan du søger om midler fra VEU-Omstillingsfonden - klik her.

Vælger virksomheden af afholde hele uddannelsesudgiften for en medarbejder på efteruddannelse, kan virksomheden undersøge muligheden for at trække udgiften fra i skat.

Vi henviser til SKAT for nærmere information og vejledning.

Ledige kan også få støtte gennem særlige puljer målrettet ledige. Læs mere på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutteringvedr. dine muligheder som ledig. Som ledig har du også mulighed for en vifte af tilbud gennem såvel fagforening som a-kasse. Her må du søge specifik vejledning.

Det er ikke muligt for efter- og videreuddannelsesstuderende at opnå støtte fra Statens Uddannelsesstøtte (SU). Dette gælder også, når du læser en heltidsuddannelse tilrettelagt på deltid, eller når du læser under tompladsordningen, a du er indskrevet under reglerne om deltidsuddannelse/åben uddannelse.

Som efter- og videreuddannelsesstuderende kan man i visse tilfælde søge om SVU, Statens Voksenuddannelsesstøtte.

 

Syddansk Universitets Efteruddannelse

 • Campusvej 55
 • Odense M - 5230
 • Telefon: 6550 1054

Sidst opdateret: 11.04.2023