Skip to main content

Videregivelse af personfølsomme oplysninger

Kommunerne kan videregive personoplysningerne til Statens Institut for folkesundhed, SDU med hjemmel i Persondatalovens § 10. Kommuner kan nemlig på baggrund af persondatalovens § 10 videregive følsomme personoplysninger til forskning.

Hvis dette alene sker med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, og hvis behandlingen er nødvendig for udførelsen af undersøgelserne. Dette er tilfældet for Databasen Børns Sundhed.

Bestyrelsen for Databasen Børns Sundhed arbejder for at styrke den sundhedsfremmende indsats for børn, herunder sundhedsplejerskernes arbejde, og støtter derfor, at databasen benyttes til forskningsprojekter, som understøtter dette.

Når en forsker ansøger om adgang til data, bliver ansøgningen vurderet efter følgende kriterier:
 • Om projektet skønnes at bidrage med væsentlig ny viden.
 • Om projektet bidrager til formålet med Databasen Børns Sundhed.
 • Om projektets metoder, analyseplan, tidsplan og finansiering vurderes realistisk gennemførlig.
 • Om plan for publicering og formidling af resultaterne er relevant.
 • Om ansøger har de nødvendige faglige/forskningsmæssige kvalifikationer til at gennemføre projektet.
 • Om projektet kan gennemføres uden udgifter for Databasen Børns Sundhed.
 • Om det er klart adskilt fra andre projekter baseret på databasen.
 • At der foreligger de nødvendige tilladelser fra registermyndigheder og videnskabsetiske komiteer.
 • Særlige forhold gør sig gældende ved ønsker om at koble data fra Databasen Børns Sundhed til Nationale registre via CPR-numre. I disse tilfælde vil det være afgørende for vurderingen af ansøgningen, at der foruden opfyldelse af de generelle krav (se ovenfor) foreligger en konkret beskrivelse af, hvad data skal anvendes til, hvordan datasikkerheden og anonymisering tilgodeses samt sikring af anonymisering af data og godkendelse fra Datatilsynet. Det er afgørende, at der ikke er risiko for at bringe databasen eller sundhedsplejerskens forhold til familierne i miskredit.
 • At der er en plan for formidling af resultater i form af videnskabelige artikler i nationale eller internationale fora.
 • At al forskning formidles videre til sundhedsplejerskerne, således at de har mulighed for en løbende opdatering af deres viden og arbejdsmetoder.

Der videregives kun oplysninger, der er nødvendige for projektets gennemførelse.

Forældresamtykke ikke lovpligtigt

Det fremgår af persondatalovens § 10, at der ikke kræves samtykke til brug af journaldata til statistiske eller videnskabelige undersøgelser. Derfor er det ikke lovpligtigt at indhente samtykke fra forældrene.

Sidst opdateret: 09.10.2018