Skip to main content

Ph.d.-studerende

Klinisk Institut har i øjeblikket tilknyttet mere end 200 ph.d.-studerende med forskning inden for alle de kliniske specialer

Sådan bliver du ph.d.-studerende på SUND-SDU

Der er tre kriterier, som skal være opfyldt, før en ph.d.-studerende kan gå i gang med sit projekt. Dem kan du læse om herunder. 

De formelle adgangskrav er, at ansøger skal have en 5-årig kandidatuddannelse eller tilsvarende. Det står i ph.d.-bekendtgørelsen. Der findes forskellige suppleringsmuligheder, blandt andet for professionsbachelorer.

Herudover stiller Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet som adgangskrav, at ansøger har forskningserfaring, som for eksempel kan være dokumenteret via:

  • Forfatterskab til en artikel
  • Et publiceret abstrakt
  • Præsentation fra en international konference
  • Tidligere forskningsansættelse eller gennemgået prægraduat forskningsår

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)

Sammen med ansøgningen om optagelse på ph.d.-uddannelsen skal der indsendes en projektbeskrivelse.

Projektbeskrivelsen sendes i review hos et sagkyndigt udvalg nedsat af ph.d.-skolen. Udvalget består af to forskere med særlig indsigt i forskningsfeltet. Der er som regel en bedømmer fra SDU og en bedømmer uden SDU-tilknytning.

Læs mere om projektbeskrivelse og ansøgning

Man kan godt søge om optagelse på ph.d.-uddannelsen, selv om finansieringen af projektet ikke er på plads endnu.

Projektet kan dog først igangsættes, når det er næsten fuldt finansieret, det vil sige,  når der er penge til den ph.d.-studerendes løn i alle tre år, halvdelen af projektets driftsomkostninger og studieafgiften (62.500/år).

Der er mulighed for at søge 1 års fakultetsfinansieret ph.d.stipendium inkl. studieafgift. Det forudsætter dog:

  1. At den ph.d.studerende har fået tilbudt en studieplads på baggrund af et godkendt projekt
  2. At den øvrige finansiering er på plads

Optagelse på ph.d.-uddannelsen er ikke betinget af, at man har et fakultetsstipendium. Såfremt man har tre års løn sikret fra anden side - og i øvrigt opfylder adgangskravene - kan man optages.

Læs mere om faktultetsstipendier


De generelle krav er en høj kvalitet, godkendelse fra ph.d.-skolen og 2/3 finansiering på plads. 
Læs mere om fakultetsstipendier

Vær opmærksom på, at ansøgning skal finde sted inden, du er indskrevet på ph.d.-skolen. Der er ansøgningsfrist fire gange i året.


Det mest almindelige ph.d.-forløb er over tre år, men der er også mulighed for at tilrettelægge kombinationsforløb. Det kan blandt andet være i form af en ”4+4 ordning”. Dette har primært til formål at sikre udviklingsmuligheder for og fastholdelse af særlige forskningstalenter. Det kan for eksempel være studerende, som under deres prægraduate uddannelse har gennemført lovende forskning, og som det vil være en fordel at løfte over i et ph.d.-forløb med det samme, det vil sige uden at afvente færdiggørelse af kandidatuddannelsen. 

Læs mere om de forskellige forløb

Henvend dig til ph.d.-skolen, hvis du ønsker en anden ordning

Her finder du ph.d.-skolen for SUND, SDU

For ph.d.-studerende ved KI

Dokumenter til indskrivning ved ph.d.-skolen skal sendes tilAC-fuldmægtig Vibeke Mortensen vmortensen@health.sdu.dk

Underskrift af den ph.d.-studerende, hovedvejleder og bevillingshaver skal udfyldes før fremsendelse til Vibeke Mortensen

Her kan du downloade PDF'en fra introdagen.

Her får du en bred introdution til Klinisk Institut. 

Se PDF'en her

Ph.d.-skolen har sin egen gruppe på Facebook. Den finder du under: ResearchEducationinHealthSciences

Ph.d.-studerende på SUND SDU har deres egen gruppe på Facebook, hvor der er mulighed for at netværke og erfaringsudveksle med andre ph.d.-studerende. Gruppen finder du på Facebook - Sund PhD Club

Philoteket er et nyt område på biblioteket dedikeret til ph.d.-studerende. Læs mere om Philoteket


Lønberegning er et kompliceret område, idet den præcise sats afhænger af den enkelte studerendes uddannelse og anciennitet. Vi henviser oftest til AC’s overenskomst og ph.d.-protokolatet.

Lønudgiften er den fulde forventede udgift med pension, ATP mv. Husk at afsætte midler til feriepenge samt studieafgift.

Lønsatserne kan I se her 

Læs mere om finansiering på ph.d.-skolens hjemmeside

 

 

IRS, KI, SDU, Grafisk Center og Ph.d.-skolen giver ikke længere gratis eksemplarer af ph.d.-afhandlinger. Skal  afhandlingen printes er det med egenbetaling.  

Grafisk Center - SDU

 

SDU's bibliotek har samlet en side med informationer særligt til forskere, hvor der blandt andet findes guides og vejledninger samt hjælp til informationssøgning og diverse relevante databaser.

Her finder du forskerindgangen til SDU's bibliotek

Syddansk Universitetsbiblioteks Open Access fond er desværre lukket

Men SDUB har forsat en række medlemskaber, der giver rabat og i nogle tilfælde gratis open  access-publicering.

Du kan læse om dem her

Det kan være svært at få et studienetværk, når man er ph.d.-studerende, da vi oftest møder hinanden i forbindelse med ph.d.-kurser. På kurserne lærer vi mange interessante ting, men der er mange informationer, der ofte går fra mund til mund

Få et netværk som ph.d.-studerende gennem Sund PhD Club

Ph.d.-studerende tilbydes ti timers vejledning gennem IST.

Vedrørende kurser: 

Du kan eventuelt finde tilbud under ph.d.-skolens kurser eller ved IST - du skal dog være opmærksom på, at disse kurser kan gælde som eksterne kurser, hvis de tilbydes under et andet institut. 

Ph.d.-skolens kurser

Vejledning i statistik ved IST

Open Market kurser:

På siden phdcourse.dk, kan du eventuelt finde Open Market kurser i statistik

Er du ph.d.-studerende, så skal du både sygemelde dig til ph.d.-skolen og instituttet.

Sygemelding til instituttet sker til Fællessekretariatets HR-medarbejder

 

Hvis du ønsker ændringer i din studietid, så skal du kontakte ph.d.-skolen. Det er kun ph.d.-skolen, der kan bevillige ændringer. Ændringer kan for eksempel være: Forlængelse, orlov, sygdom, op/ned i tid, deltid m.m.

Her finder du ph.d.-skolen

Hvad er annuum?

Sammen med fakultetsstipendiet følger der et ph.d.-annuum på 10.000 kr.

Hvem bestyrer pengene?

De 10.000 kr. bliver indsat på forskningsenhedens konto ved Klinisk Institut, som forskningslederen råder over. Så du skal som ph.d.-studerende have forskningslederens godkendelse, hvis du ønsker at foretage indkøb, som skal betales af kontoen.

Hvad må jeg bruge pengene til?

Alle indkøb skal foretages efter SDU’s indkøbsaftaler. Ved spørgsmål til indkøbsaftaler kan man kontakte:

IT-udstyr skal indkøbes gennem SDU’s IT-afdeling, og du skal være opmærksom på, at IT-udstyret tilhører SDU (forskningsenheden). Du skal derfor levere det tilbage, hvis du rejser fra forskningsenheden. 
SDU’s IT afdeling har mailadressen: servicedesk@sdu.dk.

Flybilletter skal bestilles gennem Egencia.

Har du spørgsmål til annuum?

Kontakt økonomimedarbejder Cecilia Greve på e-mail: cgreve@health.sdu.dk

 

Ph.d.-skolen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Husk, at alle dine henvendelser angående din ph.d.-indskrivning skal gå gennem ph.d.-skolen

Ph.d.-skolen for SUND, SDU

Materiale fra introduktionsdag for nye ph.d.-studerende

Materiale: Undervisning og inddatering

Ph.d.-publikationer

SDU har oprettet en template til ph.d.-publikationer (forsiden). Du kan også designe din egen, men SDU kan ikke hjælpe dig med dette.

Ph.d.-publikationer - template

Writing Resources for Clinical Research

Academic writing

sdu.dk/write

Ansvarlig for siden: Klinisk Institut

Sidst opdateret: 25.11.2021