Skip to main content
DA / EN

Eva L. Larsen

Baggrund

Gennem de seneste årtier er der i stigende grad øget fokus på opbygningen af lokalsamfund også indenfor sundhedsfremme. Med opbygningen af lokalsamfund, menes her initiativer som har det formål at styrke de sociale netværk blandt beboerne samt at gøre lokalområderne til attraktive boligområder. Et centralt omdrejningspunkt for den type projekter er at inddrage borgerne i formulering af mål, metoder og gennemførelser af disse projekter. Det underliggende rationale er at individer, der deltager i denne proces, oplever en større tilknytning til de fællesskaber og derigennem øger deres livskvalitet og oplevelsen af at kunne kontrollere retningen i eget liv. Derudover anskues deltagelse i sig selv som et kriterium for en succesfuld opbygningsproces. Desværre tages der ofte ikke højde for at borgere deltager på forskellige vilkår eller at borgerne har forskellige perspektiver af deres lokalsamfund, som påvirker deltagelsesmønstret som helhed. Det er derfor essentielt at opnå viden omkring hvordan deltagere oplever at være del af denne proces, som vil kunne anvendes i fremtidige sundhedsfremmeprojekter som bygger på borgerdeltagelse.

Formål

Projektet søger at generere viden omkring deltagelse i udviklingen af boligområder ved at undersøge hvordan beboere i et multi-etnisk og socialt belastet boligområde deltager i dets udvikling og hvordan de i øvrigt forholder sig til boligområdets sociale liv. Resultaterne anvendes til at diskutere hvordan fremtidige udviklingsprojekter i boligområder bedst integrerer den diversitet der præger hverdagslivet i boligområdet.

Forskningsspørgsmål:

Hvilken rolle spiller stigmatiseringen af boligområdet i udviklingsprocessen?

  • Hvordan er boligområdet konstrueret og hvilke værdier er prioriteret i udviklingsprocesssen?
  • Hvordan agerer beboerne i udviklingsprocessens og hvordan anskuer de deres egen rolle i denne proces?
  • Hvordan interagere beboere med hinanden og hvilken betydning har deres indbyrdes relationer i forhold til udviklingsprocessen?

Metoder

Etnografisk feltarbejde blev udført i en multi-etnisk og socialt belastet boligområde i Horsens. Datasættet består af etnografiske feltnoter, diverse dokumenter relateret til områdets udvikling samt 32 interviews med beboere. Data blev analyseret via etnografisk analytisk proces og via en diskursiv narrativ tilgang. 

Download (pdf) ph.d.-afhandling uden artikler

Sidst opdateret: 19.07.2022