Skip to main content
DA / EN

Om instituttet

Bæredygtige forskningsmiljøer

Ét af udviklingsområderne i forhold til IRS' strategi er at skabe bæredygtige forskningsmiljøer.

IRS har en vision om, at alle forskningsmiljøer på de enkelte hospitaler er bæredygtige og arbejder målrettet og balanceret i forhold til en række faktorer. Der arbejdes med forskningsledelse, højt fagligt niveau, kritisk masse og diversitet på alle niveauer (fra ph.d. til professor), karriereudvikling, finansiering via eksterne midler, tværgående og internationalt netværk, godt arbejdsmiljø og impact/implementering af forskning i klinikken og det omgivende samfund. Instituttet arbejder strategisk med alle elementer.

Visionen bliver realiseret ved, at den lokale forskningsledelse i forskningsmiljøerne udvikler strategier, mål og handlinger ud fra en vurdering af de givne betingelser og en realistisk udviklingstendens. En udviklingstendens kan være: vækst, gennembrud, stabilitet eller (gen)etablering.

Et forskningsmiljø er en bredere betegnelse end en forskningsenhed, da et miljø kendetegner interaktion og relationer med omgivelser. Instituttets ambition er, at alle forskningsenheder bliver bæredygtige over tid.

"Bæredygtige forskningsmiljøer i IRS" er overordnet en betegnelse for instituttets vision om, at alle forskningsmiljøer arbejder målrettet og balanceret i forhold til en række faktorer
 • Bæredygtige forskningsmiljøer er kendetegnet af, at forskningsgruppen kan leve og udvikle sig, og ikke er afhængig af én enkelt person
 • Har forskere på alle niveauer
 • Har forskellige faggrupper og samarbejder på tværs af miljøer
 • Har ansvarlig forskningsledelse
 • Arbejder kontinuerligt med karriereudvikling - både kortsigtet og langsigtet, for den enkelte medarbejder og for enheden
 • Har arbejdsmiljø og -vilkår, som gør dem attraktive at arbejde for og med
 • Har en klar retning og forskningsstrategi i enheden
 • Udfører forskning, som publiceres og har værdi for patienter, sygehus og samfund
 • Udfører forskning, som kan bruges i klinikken og det omgivende samfund
 • Tværgående, nationalt og internationalt samarbejde
 • Er i stand til at skaffe ekstern finansiering for at sikre gruppens forsatte forskningsaktivitet
 • Samarbejder med afdelingsledelsen og sygehusets ledelse

Hvordan arbejder vi med de bæredygtige forskningsmiljøer?

På IRS benytter vi LUS-konceptet som et redskab til systematisk opfølgning på progression af udvikling af bæredygtige forskningsmiljøer. LUS-konceptet er et værktøj til at understøtte udviklingen i den enkelte forskningsenhed og arbejdet med opbygning af bæredygtige forskningsmiljøer. Værktøjet har fokus på løbende ledelsesudvikling – både udvikling af forskningslederens egen ledelse og på den baggrund udvikling af forskningsenheden samt miljøet i enheden.Med konceptet skabes et rum til konstruktiv feedback, som udgør et kerneelement i denne proces.

Formålet med LUS

LUS introduceres og implementeres med det formål at sikre, vi lykkes med at skabe bæredygtige forskningsmiljøer via løbende strategiudvikling. Det er derfor vigtigt, at LUS er tilpasset og tager udgangspunkt i situationen i det enkelte forskningsmiljø.

Målgruppe og deltagere

LUS konceptet gælder for ledere af forskning på IRS. Dvs. koordinerende forskningsledere (KFL) og forskningsledere (FL), som står i spidsen for en IRS forskningsenhed. Samtidig lægger LUS op til, at afdelingsledelser inddrages i den gensidige forventningsafstemning, der afvikles forud for selve LUS-samtalen.

LUS-processen

 • IRS sekretariatet orienterer om LUS og tid for afvikling af LUS
 • Koordinerende forskningsledere (KFL) og forskningsledere (FL) læser LUS konceptet (PDF)
 • Indledende forventningsafstemning om udviklingstendens og dagsorden for LUS møde
 • KFL booker LUS med FL i kalender
 • LUS afvikles med afsæt i dagsorden aftalt ved den indledende forventningsafstemning
 • KFL sammenfatter alle afholdte LUS med henblik på afrapportering til Institutleder
 • Udviklingspunkter opsamles løbende til videre drøftelse i instituttets lederkreds med henblik på fortsat strategiudvikling

 

Læs mere om LUS-processen

LUS-koncept for IRS (PDF)

LUS-skema på IRS (PDF)

MUS, GRUS og LUS på SDU: Find inspiration og vejledninger til de forskellige samtaletyper

Forskningslederen har en særlig opgave og forpligtelse i forhold til at skabe bæredygtighed i forskningsenheden/miljøet. Forskningslederne forpligtes derfor til at opnå kompetencer ved hjælp fra kursustilbud i SDU regi og i regionerne.

Du kan læse meget mere om kurser, og understøttende aktiviteter for forskningsledere her

Alle i et forskningsmiljø og uanset faglig baggrund har krav på sparring og vejledning om muligheder og forventninger i forhold til karriereveje.

En forskningskarriere på et sygehus/universitet er, som udgangspunkt tæt forbundet med en samtidig klinisk ansættelse på sygehuset, og bør derfor betragtes som en helhed. I praksis udmøntes det oftest i kombinationsansættelser mellem sygehus og universitet, og i nogle tilfælde også med en tredje part, feks professionshøjskole.

Du kan læse meget mere om attraktive karriereveje her

Du finder stikord til din karriereplan her

Vi arbejder i 2022-23 særlig strategisk med at skabe synlighed omkring karriereveje, ressourcer og anbefalinger til afdelinger og miljøer for sundhedsvidenskabelige professioner (SVP).

Du kan læse mere om indsatsen her

 • Karriereplaner og arbejdsmiljø for ph.d. og postdocs
 • Strategisk gruppeudvikling og samarbejde internt i grupper og ekstern finansiering
 • Tværgående forskningssamarbejde
 • Samarbejde med afdelingsledelsen og med sygehusets overordnede ledelse
 • Implementering af forskning i klinik

 

Sidst opdateret: 03.07.2023