Projekter

Gennem tiden har centret været hjemsted for forskellige anvendelsesorienterede samarbejdsprojekter, typisk med planlægnings- og landskabsforvaltende myndigheder.


Samarbejdsprojekter:

 • Fremtidens landskaber
  Fremtidens Landskaber er et landsdækkende forskningsprogram, som i perioden 2013-2017, skal forbedre landskabsplanlægningen i Danmark. Programmet ledes af Københavns Universitet og har deltagelse af en række kommuner og andre forskningsinstitutioner – se projektets hjemmeside
   
 • Diaplan (Dialogbaseret planlægning i det åbne land)
  Forskningsprogrammet DIAPLAN har i perioden 2010-2013 rettet fokus på integrerede og dialogbaserede planprojekter i det danske kulturlandskab. Videnopbygning, metodeudvikling og dialogbaserede planprocesser har været bærende for programmet. Programmet ledtes af Københavns Universitet og havde deltagelse af fire kommuner og andre forskningsinstitutioner – se projektets hjemmeside

  Publikation: Lone S. Kristensen, Jørgen Primdahl, Henrik Vejre (red.) Dialogbaseret planlægning i det åbne land: om strategier for kulturlandskabets fremtid, Forlaget Bogværket 2015
   
 • Digitalisering af Danmarks Jernbaner
  Et samarbejdsprojekt med Danmarks Jernbanemuseum, hvor centret har stået for den GIS-baserede digitalisering af det danske jernbanenet til brug for en animation heraf i den nye permanente udstilling.

 • Digitalt Atlas over kulturmiljøer i Danmark
  Registrering af kulturmiljøer for Vejle Amt (2003-05) samt Fyns, Ringkøbing og Storstrøms amter (2005-06) - se projektets særlige hjemmeside.

 • Lancewad
  Registrering af Vadehavets kulturmiljøet 2000-2001 - et trilateralt projekt, hvori også indgår institutioner fra Slesvig-Holsten og Nedersachsen i Tyskland samt hollandske myndigheder. I Danmark foregik samarbejdet med Skov- og Naturstyrelsen samt Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Centret var sæde for den danske GIS-koordinator, og medarbejder på projektet var Adam Schacke.

  Projektet har udgivet: Manfred Vollmer m.fl.: Lancewad. Landscape and Cultural Heritage in the Wadden Sea region. Project Report, Wadden Sea Ecosystem No. 12. Common Wadden Sea Secretariat. Wilhelmshaven, Germany, 2001.

 • Digitalisering af historiske kort i Viby sogn 
  Et samarbejdsprojekt med Viby sogn lokalhistoriske forening 2001 om digitalisering af original-I kortene fra sognet.

 • Skam herred-projektet
  E
  t samarbejdsprojekt med Skov- og Naturstyrelsen og Fyns Amt 1999-2000 om praktisk registrering af kulturmiljøer.

  Publikationer:
  Rene S. Christensen, Lars H. Larsen, Adam T. Schacke og Mette L. Thøgersen: Kulturmiljøer i Skam herred 1000-2000 - en totalregistrering, KDC, SDU 1999 72 s. Rene S. Christensen, Lars H. Larsen, Mette L. Thøgersen og Ellen Christensen-Dalsgaard: Kulturmiljøer i Skam herred II - udvælgelse og afgrænsning, KDC, SDU 2000 29 s.

 • Kulturhistorien i Planlægningen
  Et samarbejdsprojekt mellem Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen, amtsrådsforeningen, Kulturhistorisk Råd og Kartografisk Dokumentationscenter 1995-97.

  Projektet har affødt følgende publikationer, hvori Kartografisk Dokumentationscenter har medvirket:

  De kulturhistoriske interesser i landskabet, red.: Vivian Etting, Per Grau Møller,
  Kbh. : Miljø- og Energiministeriet, Skov og Naturstyrelsen , 1997, 380 s. ill.
  Per Grau Møller og Erland Porsmose: Kulturhistorisk inddeling af landskabet, red. Annette Schou, Kbh. : Miljø- og Energiministeriet, Skov og Naturstyrelsen , 1997, 82 s.

 • Registrering af kystkultur
  Pilotprojekt – et samarbejdsprojekt med Fyns Amt 1997 - resultatet er blevet en intern rapport.

 • Digitalisering af historiske kort fra Thy
  Et samarbejdsprojekt med Skov- og Naturstyrelsen 1997-98 om digitalisering af kulturhistoriske kort til Thy-projektet.

 • Digitalisering af historiske kort fra Østthy
  Et samarbejdsprojekt med Sydjysk Universitetscenter 1997 om digitalisering af kulturhistoriske kort til Østthy-projektet.

 • Registrering af højryggede agre
  Et samarbejdsprojekt med Fyns Amt om registrering af relikte agerspor i nogle fynske skove - 1993-94 - som led i forskningsprojekt af Per Grau Møller, som også har affødt flere publikationer (se under denne).

 • Kulturhistorisk registrering af faunaspærringer langs de fynske amtsvandløb
  Et samarbejdsprojekt med Fyns Amt 1987-88.

  Publikation:
  Per Grau Møller og Erland Porsmose: Vand- og vandkraftudnyttelse på Fyn, Fredningsplanlægning. Rapport nr. 16, 72 pp. Fyns Amt, 1989.
  (se også under symposier/seminarer)

 • Hovedgårdsregistrering
  Et samarbejdsprojekt med Fyns Amt om en kulturhistorisk registrering af de fynske hovedgårde - 1984-95.

  Publikationer:
  Hovedgårdsregistering i Fyns Amt. Nøgle til kommunerapporter, Fyns Amt. Natur og Vandmiljøafdelingen 1995, 25 pp.
  De fynske hovedgårde. Sammenfatninger og analyser af skemaregisteringen. Fyns Amt. Natur og Vandmiljøafdelingen 1995, 63 pp.
  Hovedgårdsregistering i Fyns Amt. Xxx kommune. Skemaer og kort, Fyns Amt. Natur og Vandmiljøafdelingen 1994-95. - for de enkelte kommuner udgivet rapporter.
  Rapporter til download

 • Kortsamlinger
  Et samarbejdsprojekt med Skov- og Naturstyrelsen om udarbejdelse af registranter over kort dækkende Bornholm og Sønderjylland, 1987-88.

  Publikationer:
  Karsten Klindt-Jensen: Fortegnelse over historiske kort - Bornholm, Skov- og Naturstyrelsen Rapport A9, 1987, 190 s.
  Karsten Klindt-Jensen: Fortegnelse over historiske kort - Sønderjylland, Haderslev Museum 1993, 129+179+224 s. (samlet i ét bind).

   
 • Fredningsplanlægning 
  Et samarbejdsprojekt med Skov- og Naturstyrelsen om en vurdering af amternes kulturhistoriske bidrag til fredningsplanlægningen, 1987.

  Publikationer:
  Helle Damgaard og Niels Hørlück Jessen: Kulturhistorisk fredningsplanlægning 1978-86 - en sammenlignende analyse af amtskommunernes bidrag til fredningsplanlægningen, Skov- og Naturstyrelsen og Kartografisk Dokumentationscenter 1987.
  Helle Damgaard: Kulturhistorien i fredningsplanlægningen. Metode og resultater 1978-86, Fortidsminder og kulturhistorie, Antikvariske Studier 9, 1987 s. 43-64.

 • Tøndermarsken
  Et samarbejdsprojekt med Skov- og Naturstyrelsen om udforskning af Tøndermarskens historie 1986-87.

  Publikationer:
  Niels Hørlück Jessen mfl.: Tøndermarsken - en kulturhistorisk redegørelse, Skov- og Naturstyrelsen 1987, 100 s.

 • Landsbyregistrering
  Et samarbejdsprojekt med Fyns Amt om en kulturhistorisk registrering af de fynske landsbyer - 1983-85.

  Publikationer:
  Landsbyregistrering i Fyns Amt, foreløbig orientering, Fyns Amt. Natur og Vandmiljøafdelingen 1983.
  Landsbyregistrering i Fyns Amt, Historiske forhold, Fyns Amt. Natur og Vandmiljøafdelingen 1983-84. - for hver af de 32 fynske kommuner udgivet en rapport med skemaer og kort.
  Rapporter til download 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies