Skip to main content

Generel beskrivelse:

 

I modulet fokuserer vi på aktuelle kulturelle udtryksformer i Tyskland, og sætter dem ind i en historisk, samfundsmæssig og frem for alt fagdidaktisk kontekst. Strukturen for de enkelte undervisningsgange vil være tematiske oplæg om tysk kultur, fagdidaktisk rammesætning af temaet og udvikling af didaktisk praksis på baggrund af undervisningen. Vi kommer til at arbejde med f.eks. film, litteratur, musik, teater og virksomhedskommunikation, som er målrettet tyskundervisning på ungdomsuddannelserne. Der lægges i særdeleshed vægt på, at temaerne har relevans for nutiden, at de er perspektiverende og kan være debatskabende, så omsætningen til didaktisk praksis appellerer til unges interesser og engagement. Modulet fokuserer på tyskfagets kulturdimension, men med særlig opmærksomhed på, at kulturdimensionen skal knyttes til videns-  og sprogfærdighedsdimensionen.

Modulet  består af fire overordnede emner, der går i dialog med hinanden, og som i deres helhed  giver et indblik i aktuelle tematikker i nutidens Tyskland, herunder debatter, erhvervsforhold og kulturelle og politiske strøminger. Der er fokus på, hvordan disse emner kan indgå i tyskundervisningen. Emnerne er: migration og kultur, erindringskultur i dag, dansk-tyske mindretal, og litteratur i undervisningen.

Seminar 1: Migration og kultur

Det aktuelle Tyskland kan ikke forstås uden at inddrage tidligere og aktuelle migrationsbevægelser og deres indflydelse på det nuværende Tyskland, både kulturelt og politisk. I de tyske debatter og i forskningen har man de seneste år især brugt begrebet ”det postmigrantiske samfund” som udtryk for de forhandlinger og konflikter, som er opstået efter migrationen har fundet sted. I modulets første del introduceres begrebet ”postmigration” og dets teoretiske og historiske kontekst. Samtidig arbejdes med kulturelle udtryksformer såsom litterære tekster, kampagner, film, teater og musik, som afspejler den nye mangfoldighed og de konflikter og forhandlinger, som det aktuelle Tyskland er præget af. Konkret vil der være fokus på aktuel film og musik, med korte og aktuelle litterære og digitale tekster og eksempler på kampagner, der adresserer mangfoldighed. Desuden kan der inddrages eksempler fra sportsverdenen som fx den tyske fodboldforening DFB’s mangfoldighedskampagne fra 2010’erne, hvor korte youtube-videoer kan sættes i forbindelse med aktuelle forandringer i den tyske selvforståelse. Undervisningen tilrettelægges, så det kulturelle blik på det moderne Tyskland rammesættes i relation til tyskfagets receptive og produktive sprogfærdighed. Deltagerne arbejder med undervisningsforløb og eksempler på didaktisering af oplæggets elementer i undervisningen.

I modulets første del vil vi samtidig arbejde med sammenligning og relevans af de aktuelle fagdidaktiske tyske og danske diskussioner, blandt andet ved at perspektivere til ligheder og forskelle mellem tyske og danske fagdidaktiske accentueringer.

Seminar 2: Nye tendenser i erindringskulturen

Den tyske erindringskultur er fortsat under markant udvikling, ikke mindst med henblik på arven fra de to tyske diktaturer (Nazi-tiden og det delte Tyskland/DDR). Anden undervisningsgang stiller vi skarpt på de aktuelle kulturelle udtryksformer. Der fokuseres især på de aktuelle debatter og konflikter om forholdet mellem kolonihistorie og nationalsocialisme, om unge youtuberes kontroversielle fokus på tyskernes ”Nazihintergrund”, samt jødiske tyskeres kritik rettet mod det tyske ”Gedächtnistheater” (”erindringsteater”), som kommer til udtryk i korte essays, youtube-diskussioner eller performances. Der knyttes an til seminar 1 ved bl.a. at inddrage korte, satiriske videoer om den ”jødisk-muslimske Leitkultur”, som står i forbindelse med det postmigrantiske kritik af den traditionelle tyske selvforståelse. Vi arbejder også med virksomheders forvaltning af fortiden, fx VWs ’Erinnerkunskultur’ og hvordan denne kommunikeres. Samtidig diskuterer vi historiske perspektiver i aktuelle film og aktuel musik – eksempelvis med blik på nyere rap-musik med historiske perspektiver eller med tv-serier om Weimarrepublikken og dens aktualitet for i dag. Centralt er også den historiske kontekst for udviklingen i den tyske erindringskultur efter 1945. Tyskfagets fokus på interkulturel kompetence og den kulturelle mangfoldighed aktualiseres ved, at vi arbejder med undersøgelser af tysk erindringskultur i en dansk kontekst: Hvilken erfaringsbaggrund har danske elever, og hvordan opleves erindringskulturer på tværs af generationer og kulturer? Vi arbejder med didaktisering af erindringskultur og udarbejder konkrete undervisningsmaterialer på baggrund af tematiske oplæg som fx ”Zeitzeugenberichte”, ’Erinnerung’ som strategisk branding  eller nye udviklinger i forestillinger om ”Ossis” og ”Wessies”, som især i de postmigrantiske diskussioner ofte sammenlignes med migrantiske erfaringer.

Den sidste del af andendagen vil være forbeholdt forberedelse af besøget hos de tyske/danske gymnasier i hhv Danmark og Tyskland på tredje del af modulet.

Seminar 3: Litteraturen i undervisningen i dag

Den afsluttende fjerde del af modulet fokuserer mest på skønlitteraturen, og dens muligheder i tyskundervisningen i dag. Vi fokuserer på aktuel tysksproget litteraturs oplevelses- og forståelsesdimension i relation til kulturelle og sociale diskussioner om fx køn, bæredygtighed og identitetskonstruktioner.

Der introduceres og diskuteres forskellige korte tekster og tekstuddrag, som i undervisningen kan indgå som sproglig og kulturel viden om tysksprogede forhold.

Fokus vil være på forskellige aktuelle emner og problemstillinger og deres behandling i litteraturen. Eksempelvis vil vi læse uddrag af nyere tyske bøger om kønspolitiske spørgsmål, fx Kim de l’Horizons kønskritiske roman Blutbuch (2022), i hvilken de forsøger at skabe et nyt, kønsneutralt sprog, eller ved at inddrage et kort essay af fx Sasha Marianna Salzmann, der diskuterer det interne forhold mellem forskellige minoriteter i Tyskland. Derudover vil vi forholde os til nyere eco-criticism i den tyske samtidslitteratur og til debatter om identitetspolitik, fx ved at inddrage korte uddrag af den underholdende roman Identitti (2021) af Mithu Sanyal eller ved at læse korte noveller om emnet. Derudover vil vi afslutningsvis se på historiske tekster og diskutere muligheden for at aktualisere dem, eksempelvis ved at læse uddrag af Goethes Faust i relation til nyere sange af Rammstein, hvor Faust-motivet tages op og omskrives, og ved at diskutere nyere blikke på  fx Lessing  Vi inddrager også populære podcast som fx Hotz & Houmsi og analyserer podcast om branding i en tysk kontekst. Vi arbejder med mulige kreative didaktiseringer af klassiske litterære motiver og rekonstruktioner af det klassiske i aktuelle diskussioner. Fokus vil især være på arbejdet med elevers produktive og æstetiske kompetencer og læsekompetencedidaktikken., herunder ’genaues lesen’ af udvalgte tekstpassager.

Seminar 4: Danske og tyske mindretal (kursussted i Flensburg)

I modulets tredje del vil vi besøge et dansk gymnasium i Tyskland og et tysk gymnasium i Danmark og igennem observationer og interview med relevante undervisere undersøge, hvordan tyskundervisningen former sig på de to skoler. Vi undersøger også forskellige forståelser af tyskfagets relevans i forskellige nationale og kulturelle kontekster og hvilke didaktiseringer af fagenes indholdsdimension vi kan få øje på.

Forberedelse til besøget vil være oplæg om de aktuelle tendenser i grænseregionen i spændingsfeltet mellem transnationale og europæiske åbninger på den ene side og nationalstatslige begrænsninger på den anden. Der arbejdes blandt andet med spørgsmål om tosprogede byskilte og kulturkonflikter, samtidig med at flydende identiteter mellem de to lande og områder italesættes. Tematisk knyttes an til diskussionerne på seminar 1 og 2, blandt andet ved at diskutere postmigrationsbegrebet i forhold til de tyske og danske mindretal. I forlængelse heraf undersøger vi en ny erindringskultur hos bl.a. det tyske mindretal i Danmark, hvor især den yngre generation forsøger at tage et opgør med tavshedskulturen omkring det tyske mindretals rolle under besættelsen. Der introduceres til teoretiske tekster om forhold mellem mindretal og flertal, samt om grænsepolitik, aktuelt og historisk. Det didaktiske fokus er kulturelle forståelser af nabosprog og interkulturel kompetence og hvordan der kan arbejdes med ”nabo-sprogethed”, stereotyper og tilhørsforhold i tyskundervisningen i praksis.

I mødet med fremtrædende repræsentanter fra begge sider af grænsen skal aktuelle udfordringer diskuteres, samtidig med at vi skal arbejde med film,litteratur og  virksomhedskultur (fx Danfoss i Flensburg) med tilknytning til grænseregionen. I denne tredje del af modulet knytter vi an til diskussioner om majoritet og minoritet og om integration over for desintegration. Herudover behandler vi generelle spørgsmål om forholdet mellem Tyskland og Danmark, deriblandt spørgsmålet om, hvordan det danske blik på Tyskland og det tyske blik på Danmark gennem tiden har ændret sig, og hvordan det kan behandles i en undervisningssammenhæng.

 

Skriveseminar 5: Skriveseminar (særskilt tilmelding)

 

 

Sidst opdateret: 16.01.2024