Skip to main content
Filosofi i Skolen

Filosofi på dagsordenen i skolerne

Med støttet fra den Berlingske Fond
2021-2022

Webside: Samlet afrapportering som PDF

2 år med Filosofi på dagsordenen i skolerne
I løbet af 2021-2022 gennemførte Filosofi i Skolen ved Syddansk Universitet et outreachprojekt finansieret af den Berlingske Fond. Projektet bestod af besøg på 50 skoler rundt i Danmark samt produktion af en videooptagelse af en filosofisk dialog foretaget af en skolemedarbejder. Videoen blev udgivet på vores hjemmeside og ligger her. Projektets primære formål var at udbrede kendskabet til og inspirere til brugen af filosofisk dialog som en integreret del af lærernes og pædagogernes hverdag gennem deling af information og inspiration. Skolebesøgene bestod af demonstrationer af filosofisk dialog, workshops samt spørgeskemaundersøgelser før og efter besøgene for at indsamle viden om personalets forventninger til og oplevelse af filosofisk dialog. Projektet har bragt værdifulde indsigter og vil i den forbindelse også medføre fremtidige opslag på sociale medier samt blogindlæg. Vi vil gerne rette en særlig tak til Stige skole, som hjalp os med videooptagelsen, og alle deltagende skoler. Tak til Cecilia Maria Pedersen for organisering, afvikling og afrapportering ifm projektet. Og tak til den Berlingske Fond for at støtte projektet. Vi har samlet set oplevet interesse fra flere skoler, end vi har haft mulighed for at besøge inden for rammen af de 50. 

Personalets forventninger til og oplevelse af filosofisk dialog
Forud for besøgene havde omkring en tredjedel af skolerne allerede haft erfaring med filosofi med børn, mens to tredjedele ikke havde. Generelt var der en positiv holdning til filosofi med børn og en forventning om, at de filosofiske dialoger kunne bidrage til skolens arbejde. Lærerne forventede især, at dialogerne kunne styrke elevernes personlige udvikling (93%), dannelse (88%), sociale samhørighed i klassen (74%), trivsel (67%) og faglighed (62%). Vi bed særligt mærke i, at lærerne primært så filosofisk dialog som et middel til at fremme elevernes personlige udvikling og dannelse snarere end deres faglige kompetencer. Et stort antal lærere ønskede blot at give eleverne en filosofisk oplevelse, hvilket undertiden kontrasterede med projektets primære formål om at være en ressource for lærere, selvom vi selvfølgelig også har et ønske om samtidig at give eleverne en god oplevelse.  

Under besøget var lærerne generelt positivt overraskede over elevernes engagement i dialogen. Halvdelen af lærerne bemærkede, at eleverne opførte sig som de plejer, mens 28% bemærkede en ændring i adfærd. Lærerne tilskrev dette forskellige faktorer, herunder facilitatorens tilgang og elevernes interesse i emnet. Lærerne bemærkede også, at eleverne havde svært ved at begrunde deres påstande, hvilket er noget af det, vi særligt prøver at arbejde med gennem filosofisk dialog. Næsten alle lærerne udtrykte interesse i at implementere elementer fra sessionerne i deres egen undervisning, herunder elevstyret dialog, neutralitet fra lærerens side, og fokus på at der ikke findes rigtige eller forkerte svar omkring alle spørgsmål. Sessionerne blev generelt godt modtaget på skolerne, selvom der var variation i elevernes reaktioner. Lærerne bemærkede, at facilitatoren var neutral og engagerende. Nogle lærere fandt dog facilitatorens adfærd forvirrende, hvilket førte til overvejelser om behovet for en bedre introduktion til dialogen. Der var også en generel positiv respons på facilitatorens teknikker til at håndtere upassende elevudsagn.

Lærerne vurderer generelt potentialet i filosofisk dialog positivt. Lærerne har generelt fundet besøget inspirerende og værdsat de konkrete redskaber, de har fået. Nogle lærere udtrykker forbehold, da de har svært ved at se filosofiens relevans for deres fag, og hvad eleverne præcist får ud af dialogerne.

Følg med og læs mere
For os hos Filosofi i Skolen har projektet givet uvurderlig viden og inspiration til vores fortsatte arbejde for at fremme og inspirere til brugen af filosofisk dialog, samt hvordan vi bedst formidler vores viden til praksis, hvad lærerne tænker om filosofisk dialog, og hvad de har brug for i et eventuelt videre arbejde med filosofisk dialog. Derfor har projektet som nævnt også givet anledning til en række indlæg på vores blog på folkeskolen.dk, hvor vi dykker ned i de temaer, der har syntes mest relevante for lærerne at få mere viden fra os om. Indlæggende vil løbende være at finde her.