Skip to main content

Praktik for Diplomingeniørstuderende

dialog02

Praktikken er 20 uger / 4-5 måneder på fuld tid, som gennemføres i en virksomhed, der har et ingeniørfagligt miljø. Det  er et vigtigt element i ingeniøruddannelserne, da den teoretiske læring sætte i spil i en dagligdag i  en virksomhed.

Efter endt praktik følger et afsluttende afgangsprojekt og ofte identificeres emner til afgangsprojekt i praktikvirksomheden og dermed kan samarbejdet fortsættes og måske endda resultere i en ansættelse efter endt eksamen.  således er praktikken tit første skridt mod en ansættelse af den nyuddannede ingeniør.

 

Information til virksomheder om ingeniørpraktik

Praktik er en obligatorisk del af den 3½ årige uddannelse til diplomingeniør

Praktikelementet er placeret i den sidste del af uddannelsen og sikrer, at de nyuddannede ingeniører ikke kun har fået tilført teoretisk viden, men også har lært at bruge den.

I praktikken varetager den studerende konkrete, ingeniørmæssige opgaver, og de bedste praktikforløb indeholder ”selvstændige” opgaver, som de vil forventes at blive løst i den pågældende virksomhed, og som fylder måske 50-60 % af tiden. Derudover deltager praktikanten i virksomhedens ad hoc-opgaver. 

Praktikken er lønnet, skal vare minimum 20 uger/ 100 arbejdsdage og er på fuld tid.

På SDU gennemføres praktikken typisk i forårssemestret. Opstart kan ske fra 1. februar og helt frem til medio marts, så længe de 100 arbejdsdage kan afholdes inden næste semesterstart (1. september). Enkelte studerende gennemfører praktikken i efterårssemestret, og da er opstart tilsvarende ca. 1. september.

Relevante ingeniørmæssige opgaver

For at være praktikvirksomhed, skal der være relevante ingeniørmæssige opgaver, hvor den studerende kan anvende sine faglige færdigheder og udvikle sine professionelle kompetencer. For at sikre dette, skal der i virksomheden være den nødvendige faglige ekspertise til grundig vejledning og ingeniørfaglig bistand til den studerende under opholdet.

Ingeniørfagligt miljø

Det betyder i praksis, at der skal være mindst én person ansat på arbejdspladsen, som er uddannet ingeniør inden for det aktuelle uddannelsesområde, eller som har en tilsvarende kompetence opnået gennem uddannelse og/eller flerårig ingeniørmæssig praksis. Det er dog vigtigt, at det ingeniørmæssige miljø på arbejdspladsen ikke alene er båret af en enkelt person, da praktikvirksomheden skal være forberedt på og i stand til at tilbyde den studerende den nødvendige coaching, vejledning og efterkritik.

Læringsforløb

Praktikken skal have karakter af et læringsforløb med tilhørende vejledning, refleksion og evaluering.

Ny som praktikvirksomhed?

Har virksomheden ikke tidligere været praktikvært for en ingeniørstuderende fra SDU, opfordrer vi virksomheden til at kontakte praktikkoordinatoren for den aktuelle uddannelse (se oversigt under Nyttige links), for at sikre godkendelse og et godt samarbejde fra start.

Ny viden til virksomheden - læring til studerende

I et praktikforløb skal de ingeniørstuderende indgå i typiske opgaver i virksomheden, som afspejler de kompetencer, der forventes af en færdiguddannet ingeniør i fagområdet.

Formålet med ingeniørpraktikken er at give den studerende viden om og forståelse for praktiske forhold og metoder, processer og ingeniørmæssige funktioner i en virksomhed, så den studerende kan sætte disse i relation til ingeniøruddannelsen og det senere arbejde som uddannet ingeniør.

Det betyder, at den studerende varetager konkrete, ingeniørmæssige opgaver i løbet af praktikken samtidig med, at der opnås sociale kompetencer i forhold til kultur i virksomheden.

Ud over en vejleder i virksomheden, er den studerende tilknyttet en SDU-praktikvejleder.

Løn og kontrakt

Ingeniørpraktik er lønnet. Iht. Ingeniørforeningen IDA er vejledende sats for praktikløn til diplomingeniørstuderende i 2022: 15.250 kr. pr. måned.

Da praktikken er lønnet, er den studerende ansat i virksomheden i praktikperioden. Virksomheden kan indgå en supplerende ansættelseskontrakt og/eller en NDA (= fortrolighedsklausul), hvis der er behov for fastsættelse af nærmere regler vedr. rammerne for praktikken, herunder fortrolighed og rettigheder, mellem virksomheden og praktikanten.

Internationale studerende har ikke automatisk tilladelse til at arbejde i Danmark på fuld tid. Derfor skal den studerende søge en arbejdstilladelse, inden praktikophold kan påbegyndes. Ansøgningen sendes ind så tidligt som muligt.

OBS: Alle SDU’s medarbejdere, herunder vejledere og koordinatorer, er omfattet af tavshedspligt, jf. Forvaltningsloven. Dermed er der meget sjældent et behov for, at en fortrolighedsklausul også skal omfatte SDU.

Hvordan kommer du i kontakt med de kommende ingeniørpraktikanter?

SDU tilbyder en række events hvor virksomheder kan møde studerende og en digital platform for opslag af praktikker. Disse tilbud er gratis at benytte.

Events

To gange årligt afholder Det Tekniske Fakultet arrangementerne SDU Praktik- og Projektdag i Odense og Student Collaboration Day i Sønderborg, hvor studerende og virksomheder kan møde hinanden.

SDU Jobbank

Vi benytter SDU Jobbank, som platform til opslag af såvel studierelateret samarbejde som jobs. Praktikopslag er gratis og har fuld synlighed
i op til 365 dage. Praktikopslag (under jobkategorien) er gratis i op til 30 dage - herefter overtager Graduatelands prispolitik. Vi har udviklet en række vejledninger således at opslagene skulle ”ramme” de rette ingeniørprofiler. Vi har udviklet en række vejledninger for at gøre det lettere for virksomheder at række ud til SDU's ingeniørstuderende.   Link til vejledninger her.

Hvornår skal du søge praktikant?

De studerende leder efter praktik fra ca. 6 måneder før opstart – nogen gange tidligere. Opslag kan med fordel lægges online 4-6 måneder før praktikkens start.

NB! Hvis du ikke har et konkret praktikopslag, men gerne ser uopfordrede ansøgninger, anbefaler vi at lægge et opslag i SDU jobbank med dette budskab. Vær tydelig omkring hvilke fagligheder I gerne modtager ansøgninger fra.

Hvad skal ske hvornår?

 • Er du ny praktikvirksomhed?
  - tag kontakt til praktikkoordinator for  godkendelse
 • Beskriv praktikken og søg en praktikant på SDU Jobbank eller ved et af vores events
 • Indkald studerende til samtale
 • Den/de valgte studerende opretter en digital praktikkontrakt
  -Når kontrakten er oprettet sendes den automatisk til praktikkoordinator og praktikvirksomhed til godkendelse.  Virksomheden anbefales at tage en pdf-udskrift af kontrakten i forbindelse med at de godkender den.
 • Praktikken kan påbegyndes, når kontrakten er indgået (ikke før)
 • Sammen med praktikvirksomheden og praktikvejleder udarbejder den studerende en aktivitetsplan for for praktikopholdet.
 • Efter praktikken bekræfter praktikvirksomheden gennemført praktik og den studerende udarbejder praktikrapport som skal godkendes af SDU.

Nyttige links

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør, BEK nr 2674 af 28/12/2021, 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2674

SDU's praktikkoncept:
 Download her.

Vejledende praktikløn:
 https://ida.dk/raad-og-karriere/ansaettelsesvilkaar-og-kontrakter/studerende-praktikperioden-hvad-skal-du-vide

Oversigt over alle diplomingeniørstudier på SDU:
 https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/teknik/uddannelse/diplomingenioer 

Praktikkoordinatorer på SDU:
Se listen i  denne folder:  Download praktikfolder her

Vejledning til SDU Jobbank:
 https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/teknik/samarbejde/studerende/opslagtilstuderende-projektogpraktik

Events, hvor virksomheder kan møde studerende:
Arrangementer

 


 

Kontakt

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt gerne vores innovationskonsulent

Frederik Gottlieb
Tlf: +4565501618
Mail: 
frede@tek.sdu.dk 

Informationsfolder

Download folder omkring ingeniørpraktik på SDU

Download folder

Sidst opdateret: 03.02.2023