Skip to main content
DA / EN
Forsvarsteknologisk samarbejde

SDU går ind i nyt samarbejde om forsvarsteknologisk udvikling

De danske universiteter har sammen med fem godkendte serviceinstitutter (GTS-institutter) dannet Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC). Formålet er at styrke den forsvarsteknologiske udvikling ved et tættere, tværsektorielt samarbejde.

SDU er sammen med de øvrige danske universiteter og fem godkendte serviceinstitutter initiativtagere til et nyt nationalt forskningscenter med navnet Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC). Ambitionen er at styrke udviklingen af nye teknologier og samarbejdet mellem industrien, Forsvaret og universiteterne.

Samarbejdet er motiveret af den voksende politiske vilje til at opbygge et stærkere forsvar i Danmark som følge af den forandrede sikkerhedspolitiske situation i Europa og krigen i Ukraine.

Rektor på Syddansk Universitet, Jens Ringsmose, forklarer, at det nuværende verdensbillede har skabt en situation, som også universitetssektoren ønsker at tilpasse sig til.

- Vi viser med det nye center, at vi som universitet og sektor er klar til at adressere samfundets ønsker og behov. SDU ønsker at skabe værdi for og med samfundet. Det er der en oplagt mulighed for nu med den nuværende sikkerhedspolitiske situation, og derfor går vi aktivt ind i Forsvarsrelateret forskning.

Stor, teknisk viden på SDU

Centret har fremhævet en række forskningsområder, det ønsker at fokusere på. Det er felter, hvor SDU i forvejen har stærke forskningsmiljøer som fx autonome systemer, droneteknologi, grønt brændstof, kvanteteknologi og avanceret software.

Ifølge dekan på Det Tekniske Fakultet, Henrik Bindslev, giver det god mening at få bragt universiteternes store viden i spil i samarbejde med forsvarsindustrien og de involverede serviceinstitutter.

- I forhold til NFC er der stor efterspørgsel på ny viden på særligt de tekniske områder, hvor vi på SDU har yderst relevant ekspertise, også selvom der ikke forskes i ny viden og teknologi til decideret militært brug, men megen teknologi har både civil og militær relevans. Det bringer vi gerne i spil for at bidrage til bedre forsvarsteknologi, som eksempelvis kan være overvågning og forsvar af vores undervandskabler til el og data eller afvisning af fjendtlige droner.

FAKTA OM NFC

NFC – Nationalt Forsvarsteknologisk Center er etableret af samtlige otte danske universiteter og fem Godkendte Serviceinstitutter (GTS-institutterne):

Aalborg Universitet
Danmarks Tekniske Universitet
Syddansk Universitet
Aarhus Universitet
Københavns Universitet
Roskilde Universitet
IT-Universitetet
Copenhagen Business School
Teknologisk Institut
Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut
FORCE Technology
Alexandra Instituttet
Danmarks Nationale Metrologiinstitut.

NFC blev konstitueret på et styregruppemøde d. 20. december 2022 og forankres i et sekretariat på Aalborg Universitet, mens DTU varetager formandskabet for centrets styregruppe. Der er desuden nedsat et advisory board med deltagelse af en bred kreds af danske interessenter på det forsvarsindustrielle område.

Redaktionen afsluttet: 27.01.2023