Skip to main content
DA / EN

Undersøgelser og analyser

For ingeniøruddannelserne indsamles der systematisk og løbende viden om trivsel, relevans, tilfredshed mm.

For uddannelsesstatistik for ingeniøruddannelserne klik her.

For øvrig viden se herunder.

Undersøgelser og analyser

Hver ingeniøruddannelse er tilknyttet et aftagerpanel bestående af eksterne interessanter, der rådgiver uddannelsesledelsen om erhvervssigte, relevans, fremtidens kompetencebehov mm.

Se Det Tekniske Fakultets aftagerpaneler her.

Udsendes som minimum hvert tredje år (2012, 2015, 2018 osv.).

Se rapporter herunder.

Udsendes efter behov (dvs. ikke nødvendigvis hvert år) i oktober måned til nye diplomingeniør- og civilingeniørstuderende. Undersøgelsen dækker rekruttering, markedsføring, studiestartens introduktionsuge samt generel baggrundsinformation om de nye studerende. Undersøgelsen drøftes i hvert enkelt Uddannelsesudvalg og i Studienævnet på aggregeret niveau.

Se rapporter her.

Udsendes i december måned til nye diplomingeniør- og civilingeniørstuderende (bachelordel). Undersøgelsen dækker de studerendes oplevelse af uddannelsens første semester, herunder semesterets målopfyldelse i forhold til SDU’s Principper for Studiestart. Undersøgelsen drøftes i hvert enkelt Uddannelses-udvalg og i Studienævnet på aggregeret niveau.

Se rapporter her.

Find studiestartssiderne for ingeniøruddannelserne her.

Udsendes i december (sommeroptag) og maj (vinteroptag). Dækker de civilingeniørstuderendes (kandidatdel) start på kandidatuddannelsen, herunder semesterets målopfyldelse i forhold til SDU’s Principper for Studiestart. Undersøgelsen drøftes i hvert enkelt Uddannelsesudvalg og i Studienævnet på aggregeret niveau.

Se rapporter her.

Udsendes i maj og november måneder som supplering til hver underviseres mundtlige fagevaluering. Se evt. film heromkring.

Sammen med eksamensstatistik fremstilles resultaterne for undervisningsudvalg samt til statusmødet og Studienævn.

Se de kvantitative resultater af undervisningsevalueringerne her.

Udsendes i maj og november til diplomingenøruddannelserne- og civilingeniøruddannelsernes (bachelordel) 1. – 4. semester som supplering til semesterkoordinatorens mundtlige semesterevaluering. Undersøgelsen drøftes i hvert enkelt Uddannelsesudvalg og i Studienævnet på aggregeret niveau.

Aktuelt kan du få resultatet fra din semesterevaluering ved at henvende dig til din uddannelseskoordinator (offentliggøres på denne hjemmeside fra 2020).

 

Udsendes i ulige år og dækker de studerendes generelle fysiske og psykiske trivsel på uddannelsen og på SDU som helhed. Studiemiljøundersøgelsen drøftes i hvert enkelt Uddannelsesudvalg og i Studienævnet på aggregeret niveau.

Se rapporter herunder.

Se mere om Studiemiljøundersøgelsen (SMU) på SDU her.

Udsendes i juni og december måned til afgangsstuderende (sidste semester). Undersøgelsen dækker de studerendes generelle vurdering af deres ingeniøruddannelsen. Undersøgelsen drøftes i hvert enkelt Uddannelsesudvalg og i Studienævnet på aggregeret niveau.

Se rapporter herunder.

Afvikles efter behov i forhold til den enkelte ingeniøruddannelse – dog minimum hvert sjette år. Ved evalueringen sammensættes et eksternt ekspertpanel bestående af en:

  • Kernefaglig ekspert
  • Aftagerrepræsentant
  • Censor fra uddannelsen
  • Kvalitetssystemsekspert

Panelet modtager som minimum ud-dannelsens uddannelsesberetning og mødes med uddannelsesledelse, undervisere og studerende.

På baggrund af panelets arbejde udfærdigere panelet en SWOT analyse for ud-dannelsen, der drøftes i uddannelsens Uddannelsesudvalg samt på førstkommende statusmøde.

For mere information kontakt Det Tekniske Fakultets kvalitetskoordinator.

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 21.02.2019