Skip to main content

Uddannelsesstyring på Det Tekniske Fakultet

Uddannelsesdirektøren

Uddannelsesdirektøren repræsenterer fakultetsledelsen og har det overordnede ansvar for alle fakultetets uddannelser.

Institutledere

Institutlederen har ansvar for alle uddannelser som hører til vedkommendes institut. Institutlederen refererer i uddannelsessammenhænge til uddannelsesdirektøren.

Uddannelsesledere

For hver ingeniøruddannelse har institutleder i samråd med uddannelsesdirektøren udpeget en videnskabelig medarbejder som uddannelsesleder. Uddannelseslederen har med reference til institutlederen et særligt ansvar for den overordnede udvikling og koordinering af den konkrete uddannelse. Uddannelseslederen er formand for uddannelsens uddannelsesudvalg og endvidere medlem af både fakultetets og instituttets uddannelsesforum og.

Se uddannelseslederne på Det Tekniske Fakultet.
Læs mere om uddannelsesledernes rolle.

TEK har følgende fora, hvor uddannelser drøftes og hvor beslutninger tages:

Studienævnet

Her tages alle beslutninger som jf. lovgivningen hører under studienævnet. Det inkluderer beslutninger angående studieordninger og regler, der gælder for alle TEK’s uddannelser. Endvidere tages beslutninger i dispensationssager herunder dispensationsansøgninger fra individuelle studerende.

Studienævnet er et demokratisk valgt organ og består af et ligeligt antal undervisere og studerende fra fakultetets fem institutter. Se også Studienævnet for uddannelserne på Det Tekniske Fakultet.

Uddannelsesudvalg

Der findes et uddannelsesudvalg for hver af fakultetets ingeniøruddannelser.

Det er uddannelsesudvalgenes opgave at fungere som forum for uddannelsesudvikling for den konkrete uddannelse, idet udvalget sikrer inddragelse af alle for uddannelsen relevante faglige miljøer i sit arbejde. Udvalgene består ud over uddannelseslederen af forskere og undervisere med tilknytning til uddannelsens centrale områder samt af repræsentanter for de studerende på uddannelsen. Studenterrepræsentanterne i UUV udpeges ved studienævnsmødet i december til en funktionsperiode svarende til et kalenderår (den 1. januar – den 31. december). Studerende, der ønsker at stille op som kandidater, bedes skrive til studienaevn@tek.sdu.dk senest den 1. december.

Hvis der er flere kandidater end pladser i et enkelt uddannelsesudvalg, foretager studenterrepræsentanterne i Studienævnet valget mellem kandidaterne.

Uddannelsesudvalgenes konkrete sammensætning kan ses herunder.

Uddannelsesudvalg for Bygningsteknik
Uddannelsesudvalg for Elektronik/Elektrisk Energiteknologi/teknisk diplom i Stærkstrømsteknologi
Uddannelsesudvalg for Electronics
Uddannelsesudvalg for Energiteknologi
Uddannelsesudvalg for Fysik og Teknologi
Uddannelsesudvalg for Global Management and Manufacturing
Uddannelsesudvalg for Innovation and Business
Uddannelsesudvalg for Integreret Design
Uddannelsesudvalg for Softwareteknologi/Software Engineering
Uddannelsesudvalg for Kemi/Kemi- og Bioteknologi (samt Diplom i bioteknologi, procesteknologi og kemi)
Uddannelsesudvalg for Konstruktionsteknik
Uddannelsesudvalg for Spiludvikling og læringsteknologi
Uddannelsesudvalg for Maskinteknik
Uddannelsesudvalg for Mekatronik
Uddannelsesudvalg for Miljøteknologi
Uddannelsesudvalg for Operations Management
Uddannelsesudvalg for Produktion 
Uddannelsesudvalg for Product Development and Innovation
Uddannelsesudvalg for Robotteknologi
Uddannelsesudvalg for Velfærdsteknologi

Læs mere om uddannelsesudvalgenes opgave 

Uddannelsesforum

På Det Tekniske Fakultets findes der både et fælles Fakultets Uddannelsesforum (TEK-UF) og et uddannelsesforum for hvert institut.

I Fakultets Uddannelsesforum drøftes og koordineres udvikling af uddannelser og overordnede rammer for uddannelserne på tværs af hele TEK. Uddannelsesdirektøren er formand og alle uddannelsesledere og institutledere er medlemmer. Læs mere om Uddannelsesforum.

I de enkelte institutters uddannelses fora drøftes udviklingsbehov og -muligheder for instituttets uddannelser, herunder samlæsning på tværs af uddannelserne. Institutlederen leder institutuddannelsesforum og alle uddannelseslederne for instituttets uddannelser er medlemmer.

 

Sidst opdateret: 09.07.2021