Skip to main content

Vejledning om eksamensklager

Som studerende kan der være situationer i forbindelse med eksamen, hvor du ikke synes, du er blevet behandlet rigtigt. Reglerne for hvordan du klager - og hvordan klagen behandles - findes i bekendtgørelserne vedrørende henholdsvis:

Overvejelser inden du klager

Inden du klager, er det en god idé at snakke med eksaminator, for at få uddybet begrundelsen for bedømmelsen. Vær opmærksom på, at du ikke har krav på en skriftlig begrundelse.

Vær opmærksom på, at klagefristen skal overholdes selvom du ikke har nået at få svar fra eksaminator. Der er intet til hinder for, at du sender din klage til Studieadministrationen - Legalitetsteam, selv om du ikke har talt med eksaminator.

Du bør også overveje, hvad du vil have ud af klagen. Håber du på at få vurderet eksamen igen med henblik på at få en bedre bedømmelse? Eller håber du på en ny eksamen?

Klagefrist

Klagen skal sendes til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og skal være indgivet senest to uger efter offentliggørelse af bedømmelsen. Datoen for offentliggørelse er:
•    For mundtlige eksaminer den dato, hvor du er til eksamen
•    For skriftlige eksaminer den dato, hvor eksamensresultatet er blevet offentliggjort via Studenterselvbetjening – dog tidligst den dato for offentliggørelse, der fremgår af eksamensplanen

Indlevering af klage

Til brug for indlevering af din eksamensklage, bedes du udfylde dette skema (Docx - MS Word) med såvel person- som eksamensdata – ligesom du i skemaet bedes angive, hvilke(t) forhold du ønsker at klage over og begrunde din klage tilsvarende.

Klagen skal sendes fra din studentermail til Legalitetsteamet på samfklager@sam.sdu.dk. Al korrespondance i forbindelse med din klage vil udelukkende blive sendt til din studentermail.


Begrundelse

Din klage skal være skriftlig og begrundet. Dette betyder f.eks. at det ikke er nok at skrive, du bør have en højere karakter, fordi du har fulgt med i undervisningen eller at dine medstuderende har fået højere karakter for samme præstation o.lign. Jo mere præcis og udførlig din klage er omkring din eksamenspræstation, jo større krav stiller det til bedømmernes svar på din klage.

Klager du på baggrund af dumpet eksamen?

Hvis du er dumpet eksamen og har klaget over afgørelsen, bør du alligevel tilmelde dig reeksamen. På den måde kommer du ikke bagefter i studierne i tilfælde af, at du ikke får medhold i klagen.

Hvad sker der, når du har indgivet en klage?

Du vil inden for få dage modtage en kvitteringsskrivelse fra Legalitetsteamet vedrørende modtagelse af klagen. Hvis klagen vedrører eksaminationsgrundlaget (eksamensspørgsmål, opgaver herunder dets forhold til pensum), bedømmelsen eller eksamensforløbet sendes klagen - efter indhentelse af relevante oplysninger - til de oprindelige bedømmere. Bedømmer(ne) har almindeligvis 2 uger fra de har modtaget klagen til at afgive en udtalelse om klagen til fakultetet.

Herefter vil du få mulighed for at kommentere bedømmernes udtalelse. Hvis fakultet skønner, at dine eventuelle kommentarer indeholder nye oplysninger i sagen påbegyndes en ny høringsrunde, hvor kommentarerne sendes til bedømmer(ne) for supplerende udtalelse, og du får efterfølgende mulighed for at kommentere igen. Derefter træffer fakultetet afgørelse, og den kan få følgende udfald:

  • Tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse ved nye bedømmere), dog ikke ved mundtlige prøver
  • Tilbud om ny prøve (omprøve) eller
  • At du ikke får medhold i klagen

Hvis afgørelsen går ud på tilbud om ombedømmelse eller omprøve, skal du være opmærksom på, at ombedømmelsen eller omprøven kan resultere i en lavere karakter.

Hvis afgørelsen går ud på, at du ikke får medhold i klagen, kan du indbringe afgørelsen af faglige spørgsmål for et ankenævn.

Eventuelle spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere informationer, kan du henvende dig til Legalitetsteamet, samfklager@sam.sdu.dk , tlf. 6550 4370.