Vejledning om eksamensklager – Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Som studerende kan der være situationer i forbindelse med eksamen, hvor du ikke synes, du er blevet behandlet rigtigt. Reglerne for hvordan du klager - og hvordan klagen behandles - findes i bekendtgørelserne vedrørende henholdsvis

Før du klager
Før du klager, anbefaler vi imidlertid, at du kontakter eksaminator for at få en begrundelse for din karakter. Du har ikke krav på en skriftlig begrundelse.

Vær opmærksom på, at klagefristen skal overholdes selvom du ikke har nået at få svar fra eksaminator. Der er intet til hinder for, at du sender din klage til Kvalitet, Legalitet og Udvikling, selv om du ikke har talt med eksaminator.

Klagefrist
Klagen skal sendes til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og skal være indgivet senest to uger efter offentliggørelse af bedømmelsen. Datoen for offentliggørelse er:

  • For mundtlige eksaminer den dato, hvor du er til eksamen
  • For skriftlige eksaminer den dato, hvor eksamensresultatet er blevet offentliggjort via Studenterselvbetjening – dog tidligst den dato, der af studieadministrationen er meddelt, som frist for offentliggørelse af eksamensresultatet

Indlevering af klage
Til brug for indlevering af din eksamensklage, bedes du udfylde dette skema (Docx - MS Word) med såvel person- som eksamensdata – ligesom du i skemaet bedes angive, hvilke(t) forhold du ønsker at klage over og begrunde din klage tilsvarende.

Klagen skal sendes fra din studentermail til Kvalitet, Legalitet og Udvikling på samfklager@sam.sdu.dk. Al korrespondance i forbindelse med din klage vil udelukkende blive sendt til din studentermail.

Begrundelse
Din klage skal være skriftlig og begrundet. Dette betyder f.eks. at det ikke er nok at skrive, du bør have en højere karakter, fordi du har fulgt med i undervisningen eller at dine medstuderende har fået højere karakter for samme præstation o.lign. Jo mere præcis og udførlig din klage er omkring din eksamenspræstation, jo større krav stiller det til bedømmernes svar på din klage.

Hvad sker der så, når du har indgivet en klage?
Du vil inden for få dage modtage en kvitteringsskrivelse fra Kvalitet, Legalitet og Udvikling vedrørende modtagelse af klagen. Hvis klagen vedrører eksaminationsgrundlaget (eksamensspørgsmål, opgaver herunder dets forhold til pensum), bedømmelsen eller eksamensforløbet sendes klagen - efter indhentelse af relevante oplysninger - til de oprindelige bedømmere. Bedømmer(ne) har almindeligvis 2 uger fra de har modtaget klagen til at afgive en udtalelse om klagen til fakultetet.

Herefter vil du få mulighed for at kommentere bedømmernes udtalelse. Hvis fakultet skønner, at dine eventuelle kommentarer indeholder nye oplysninger i sagen påbegyndes en ny høringsrunde, hvor kommentarerne sendes til bedømmer(ne) for supplerende udtalelse, og du får efterfølgende mulighed for at kommentere igen. Derefter træffer fakultetet afgørelse, og den kan få følgende udfald:

  • Tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse ved nye bedømmere), dog ikke ved mundtlige prøver
  • Tilbud om ny prøve (omprøve) eller
  • At du ikke får medhold i klagen

Hvis afgørelsen går ud på tilbud om ombedømmelse eller omprøve, skal du være opmærksom på, at ombedømmelsen eller omprøven kan resultere i en lavere karakter.

***

Hvis afgørelsen går ud på, at du ikke får medhold i klagen, kan du indbringe afgørelsen af faglige spørgsmål for et ankenævn.

Eventuelle spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere informationer, kan du henvende dig til Kvalitet, Legalitet og Udvikling, samfklager@sam.sdu.dk , tlf. 6550 4370.

Opdateret 12. juni 2019

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies