Skip to main content
DA / EN

Retskemi

Retskemisk Afdeling

Retskemisk afdeling hører organisatorisk under Retsmedicinsk Institut ved Syddansk Universitet. Afdelingens faste personale består af 1 afdelingsleder, 5 retskemikere og 8 laboranter samt et antal vikarer efter behov. Afdelingen er beliggende i Nyt Sund ved overgangen til Nyt OUH.

Analyser

Analyserne foretages på begæring af politi og retsvæsen fra Instituttets optageområde, som er Fyn og Syd og Sønderjylland. Analyserne foretages med henblik på at identificere og koncentrationsbestemme eventuelle lægemidler, misbrugsstoffer eller andre fremmede stoffer. Som regel foretages først en screeningsanalyse, hvor indholdsstoffer af ukendt karakter identificeres vha. gaskromatografi med -massespektrometri (GC-MS)-teknologi. Herefter koncentrationsbestemmes og verificeres fundne stoffer vha. højtryks væskekromatografi (HPLC)-teknologi overfor kendte standard-stoffer. Negative såvel som positive fund rapporteres i en retskemisk erklæring, der indgår i den endelige retsmedicinske sag.

Afdelingens sager på årsbasis i runde tal 2000 sager, fordelt således: 

Trafiksager (bagatelgrænsesager §54, stk. 1)

  • cannabis: 700 sager
  •  øvrige: 600 sager (stoffer som er opført på listen over euforiserende stoffer, eksempelvis ampehtamin, cocain m.m. )

Retstoksikologiske sager  ca. 300

  • Levende (lægemidler og misbrugsstoffer)
  • Obduktioner (lægemidler og misbrugsstoffer)
  • Specialeanalyser (kulilte og alkohol)

Narkoeffektsager  ca. 300

 

 

Læs mere om Retskemisk Afdelings forskning

Klik her

Sidst opdateret: 14.02.2024