Skip to main content
DA / EN

Bagatelgrænsesager

Retskemisk Afdeling ruster sig til hjemtagelse af bagatelgrænsesager pr.1.1.2015

Retskemisk Afdeling har i det seneste år arbejdet hårdt og fokuseret på at udvikle nye analysemetoder til bestemmelse af indholdet af trafikskadelige stoffer, også kaldet bagatelgrænsesager. Årsagen hertil er at man i forbindelse med analysen vurderer om analysereresultatet er over eller under de i Bekendtgørelsen om klassificering af færdselssikkerhedsfarlige stoffer, definerede grænse-værdier. Læs nærmere:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2671

Indholdet af trafikskadelige stoffer bestemmes i blodet ved meget lave koncentrationer. Afdelingen har derfor indkøbt et nyt udstyr, TSQ Endura fra Thermo Fisher, som evner at måle endog meget små stofmængder og være meget specifik i sin stofidentifikation. Udover selve stofidentifikationen er der også udviklet en ny automatiseret ekstraktionsmetode til at isolere de relevante stoffer fra blodet, som er et meget inhomogent materiale. Afdelingen har således taget et skridt i retning af at effektivisere analysearbejdsgange og databehandlingen, og vil med de nye teknikker modernisere øvrige analyseområder.

Afdelingen forventer at øge det totale prøvevolumen markant pr. 1.1.2015, hvor prøver fra bagatelgrænsesagerne fra instituttets optageområde dvs Fyn og Syd-og Sønderjylland, sendes hertil.

 

TSQ Endura fra Thermo Fisher

Redaktionen afsluttet: 16.12.2014