Skip to main content

Velkommen til tre nye professor mso'er

Carina Risvig Hamer, Linda Kjær Minke og Frederik Waage er netop blevet udnævnt til professor mso’er ved Juridisk Institut

Pr. 1. februar 2020 har vi fået yderligere tre professor mso’er på Juridisk Institut. Der er tale om tre kolleger, der alle kommer fra en stilling som lektor på instituttet, så de er vant til at færdes på SDU.

Vi ønsker stort tillykke med forfremmelsen til Carina Risvig Hamer, Linda Kjær Minke og Frederik Waage.

Carina Risvig Hamer er professor mso i udbudsret og beskæftiger sig med udbudsret, EU-ret og forvaltningsret. Hun har i sin forskning indtil nu særligt haft fokus på betydningen af de EU-retlige principper ved indgåelse af offentlige kontrakter samt på håndhævelsen af udbudsreglerne. Hendes forskning er internationalt funderet, og hun arbejder i øjeblikket med et internationalt projekt om rammeaftaler og indkøbscentraler. Carina er bl.a. medlem af European Public Procurement Law Group, der er et netværk med en række førende udbudsretlige forskere inden for EU, og i 2017 blev hun udpeget til Talent 100 Berlingske Business. 

Linda Kjær Minke er professor mso og forskningsgruppeleder for ”Retten i Samfundet”-gruppen på Juridisk Institut. Hendes primære forskningsområde er virkninger af straf og forhold under straffuldbyrdelse, og derudover beskæftiger hun sig med andre emner af kriminologisk karakter. Hun har i sin forskning og undervisning særligt fokus på, hvordan udsatte samfundsgrupper kan opnå adgang til uddannelse for dermed at højne muligheden for social mobilitet – til gavn for både individ og samfund.

Hendes forskning er internationalt funderet, idet hun deltager i forskningsnetværk af pønologisk og kriminologisk relevans og har publiceret flere forskningsartikler i samarbejde med internationale forskere. Hun er blandt andet bestyrelsesmedlem i Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, medlem af forretningsudvalget i Det Kriminalpræventive Råd, bestyrelsesmedlem i SAVN (der har til hensigt at yde støtte og rådgivning til børn og pårørende til indsatte), medlem af Kriminalforsorgens rådgivende panel om uddannelse af fængselsbetjente samt medlem af det europæiske fængselsforskernetværk ESC Prison Working Group. 

Frederik Waage er professor mso i forfatningsret og civilproces og dr.jur. Han forsvarede i 2017 sin afhandling ”Det offentlige som procespart” om, hvilke forpligtelser der påhviler myndigheder, når disse er parter i civile retssager, dvs. alle andre retssager end straffesager. Afhandlingen behandler samspillet mellem de regler, der gælder for myndighedsudøvelse, og reglerne for retssagsførelse ved de danske domstole.  

Frederik er forskningsleder for den offentligretlige gruppe på Juridisk Institut og fagansvarlig for fagene civilproces og forfatningsret. Hans primære forskningsområde er retsstaten og den danske domstolskontrol med forvaltningen. I 2019-2020 er han forskningsleder for projektet "Digitalisering ved domstolene", og han er desuden tilknyttet Juridisk Institut og Institut for Statskundskabs (begge SDU) nye "Just Society Program".  

Redaktionen afsluttet: 12.02.2020