Skip to main content

Frederik Waage om Ekspropriationsudvalgets anbefalinger: Ny betænkning vil styrke retssikkerheden

Frederik Waage er medlem af regeringens ekspropriationsudvalg og har været med til at udarbejde og præsentere de netop offentliggjorte anbefalinger til regeringen om, hvordan borgernes retssikkerhed kan styrkes ved ekspropriation efter planloven...

Ny betænkning vil styrke retssikkerheden

Ekspropriationsudvalget har i dag afleveret sine anbefalinger om, hvordan borgernes retssikkerhed kan styrkes ved ekspropriation efter planloven, dvs. i situationer, hvor det er nødvendigt for en kommune at ekspropriere borgerens ejendom som et led i lokalplanlægningen. Udvalget kommer med i alt otte anbefalinger, der vil styrke borgernes retssikkerhed ved ekspropriation efter planloven og forenkle den kommunale ekspropriationsproces, samtidig med at mulighederne for kommunal udvikling sikres. 

Udvalgsformand Håkun Djurhuus udtaler:

”Udvalget lægger blandt andet op til en større reform af hele procesdelen, der skal gøre det både nemmere og hurtigere at få behandlet borgernes klagesager i forhold til ekspropriationers lovlighed og i forhold til erstatningsudmålingen. Samlet set lægges der op til den mest omfattende reform af ekspropriationsprocessen i nyere tid. Udvalget har lagt væsentlig vægt på, at borgerne har oplevet lang sagsbehandlingstid og høje omkostninger som forringende for deres retssikkerhed.”

Lektor, dr. jur. Frederik Waage har været medlem af ekspropriationsudvalget og udtaler følgende om udvalgets konklusioner:

”Der lægges op til at borgerens retssikkerhed styrkes med denne betænkning. For første gang i mange år er reglerne om kommuners mulighed for at ekspropriere blevet endevendt.

Betænkningen lægger både op til en præcisering af reglerne for hvornår der kan eksproprieres og til at selve processen for gennemførelsen af ekspropriation forbedres.”

”Ekspropriation indebærer at det offentlige med hjemmel i loven begrænser eller fratager borgeren dennes ejendomsret. Det er noget af det mest indgribende det offentlige kan gøre. Derfor er det også helt afgørende at alle har tillid til proceduren for kommuners brug af ekspropriation. ”

Styrket retssikkerhed og kommunal udvikling

Ekspropriationsudvalget konkluderer i betænkningen, at retstilstanden for ekspropriation efter planloven bør gøres mere gennemskuelig for den almindelige borger, og at der bør iværksættes en række tiltag for at stille borgeren bedre.

Udvalget lægger blandt andet vægt på, at der i den forbindelse ikke gennemføres tiltag, der vil begrænse kommunernes vækst- og udviklingsmuligheder.

Udvalget anbefaler derfor:

  • At der fastlægges klare grænser for adgangen til at ekspropriere direkte i planloven.
  • At lokalplaner skal indeholde information om ekspropriation.
  • At der indføres en solnedgangsklausul på 5 år for anvendelse af lokalplaner som ekspropriationsgrundlag.
  • Og at der udarbejdes en ny skriftlig vejledning om ekspropriation efter planloven.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Med Ekspropriationsudvalgets betænkning har vi nu en god og grundig undersøgelse af, hvordan vi kan styrke borgernes retssikkerhed ved ekspropriation efter planloven, samtidig med at vi opretholder kommunernes muligheder for at fremme vækst- og udvikling i lokalområdet. Udvalget kommer desuden med gode bud på, hvordan selve systemet for kommunal ekspropriation kan forenkles til fordel for både borgere og samfundet som helhed. Jeg vil nu derfor tage initiativ til at følge op på anbefalingerne.”

Forenkling af ekspropriationsprocessen

Ekspropriationsudvalget konkluderer i betænkningen, at systemet for kommunal ekspropriation er unødvendigt forgrenet og komplekst.

Udvalget anbefaler derfor også en væsentlig forenkling af systemet for kommunal ekspropriation og en ny lov, hvor de statslige og kommunale processer for ekspropriation er samlet.

Transport-, bygning- og boligminister Ole Birk Olesen:

”Der vil være gevinster at hente for samfundet som helhed og for den enkelte borger, hvis systemet bliver forenklet og gjort mere gennemskueligt. Regeringen vil derfor nu nedsætte en tværministeriel arbejdsgruppe, som skal se nærmere på, hvordan processerne bedre kan struktureres fra start til slut, så de bliver mere effektive og overskuelige.”

Ekspropriationsudvalget er et uafhængigt, juridisk ekspertudvalg, der blev nedsat af erhvervsministeren i maj 2017 for at undersøge planlovens ekspropriationsbestemmelser og se på muligheder for og konsekvenser ved at forbedre borgerens retssikkerhed ved ekspropriation efter planloven.  

Udvalget skulle bl.a. undersøge om kommunernes adgang til at foretage ekspropriation efter planloven med fordel kunne begrænses. Det skulle herunder undersøges, om kommunernes adgang til at ekspropriere kan målrettes nærmere bestemte formål. Endvidere har udvalget skullet undersøges, om kommunerne med fordel kan informere eller inddrage berørte borgere i yderligere omfang forud for en ekspropriationsbeslutning, eksempelvis hjælpe borgere med at håndhæve deres rettigheder, særligt de borgere, hvis ejendom, kommunen ønsker at ekspropriere.

Du kan læse hele betænkningen her

Relaterede artikler:

https://www.fyens.dk/indland/Regeringen-vil-saette-borgeren-foer-kommunens-lokalplaner/artikel/3262896 

 

 

Redaktionen afsluttet: 12.06.2018