Skip to main content
DA / EN

Institutleder søges v. Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi

Stillingsbeskrivelse
Ved Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi (IME) er en stilling som institutleder ledig til besættelse snarest.

Institutlederen får i de kommende år til opgave at bidrage til en fortsat koordinering og strukturering af instituttets forskning inden for de fire forskningsområder, som instituttet dækker, og i forbindelse hermed bidrage til øget forskningshøjde og international publicering af forskningsresultater.

En vigtig opgave bliver at konsolidere instituttets uddannelsesportefølje, herunder sikre et tidssvarende udbud af uddannelser, som både er pædagogisk og økonomisk bæredygtigt. Herunder kan det nævnes, at linjen i Sports- og eventmanagement på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA, er startet i 2007 med stort optag, og at uddannelsen i Sociologi og Kulturanalyse er startet i 2010, ligeledes med stort optag. Begge uddannelser rummer et stort potentiale for yderligere konsolidering.

Ydermere skal institutlederen bidrage til samarbejde med erhvervsliv, organisationer og myndigheder i lokalområdet og medvirke til fortsat internationalisering af instituttets aktiviteter. I den forbindelse kan det nævnes, at linjen Virksomhedsudvikling i praksis på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA, indebærer et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv, og at de studerende på uddannelsen Sociologi og Kulturanalyse hvert semester udarbejder projekter, der inkluderer lokale og regionale problemstillinger. Ligeledes kan det nævnes, at en række af instituttets forskningsprojekter foretages i samarbejde med erhvervsliv og organisationer i nærområdet.

Institutlederen forventes ligeledes at være optaget af at skabe arbejdsglæde og motivation for medarbejderne på instituttet. I den forbindelse kan det nævnes, at instituttet inden for det seneste år har været gennem flere strukturelle forandringsprocesser, og at både videnskabeligt og teknisk administrativt personale ser frem til at kunne støtte op om udviklingen af et dynamisk arbejdsmiljø, der binder enderne sammen på de mange forskellige fagligheder, der er repræsenteret på instituttet.

Institutlederen har efter delegation fra rektor og dekan følgende primære opgaver:

  • Daglig ledelse af instituttet, herunder bl.a. planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne blandt instituttets medarbejdere
  • Personaleledelse af instituttets medarbejdere
  • Fastlæggelse af instituttets overordnede strategier for forskning samt ansvar for forskeruddannelse og evaluering af forskningen
  • Ansvar for instituttets undervisning og opgaver i tilknytning hertil (faglighed, pædagogik, evaluering m.m.)
  • Ansvar for institutaktiviteter i henhold til universitetets udviklingskontrakt
  • Ansvar for instituttets økonomi, herunder tiltrækning af eksterne midler
  • Sikre kontakt til relevante aktører (lokalt erhvervsliv, myndigheder m.m.)

Institutlederen skal i forhold til varetagelse af instituttets opgaver m.m. sikre fornøden inddragelse af det videnskabelige personale, det teknisk-administrative personale og de studerende.

Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi er lokaliseret på campus Esbjerg og har ca. 60 ansatte. Instituttet er organiseret omkring fire forskningsgrupper: Marketing og konkurrence, Organisation, innovation og projektledelse, Miljø- og ressourceøkonomi samt Rural og kultursociologi. Forskningsgrupperne danner fagligt grundlag for de uddannelser som instituttet udbyder. På bachelorniveau drejer det sig om tre varianter af bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA: Generel erhvervsøkonomi, Sports- og eventmanagement og Virksomhedsudvikling i praksis. Desuden udbydes Miljø- og ressource management i samarbejde med Aalborg Universitet, Esbjerg, samt den nystartede Sociologi og Kulturanalyse. På kandidatniveau udbyder instituttet to cand.merc. linjer, Markedsorienteret virksomhedsudvikling og Sports- og eventmanagement, en uddannelse i Miljø- og ressource management samt fra 2013 en uddannelse i Cultural Sociology. Endvidere er instituttet involveret i BA og cand.negot. uddannelserne, i HD samt Sundheds- og Masteruddannelser.

Instituttet og de tilknyttede centre for nyligt har fået særdeles positive forskningsevalueringer, hvilket bl.a. har betydet at forskningsområdet Miljø- og ressourceøkonomi af dekanen er udnævnt som prioriteret forskningsområde, og at der derfor netop er opslået en række stillinger inden for denne forskningsgruppe. Desuden kan det i relation til forskningsmiljø nævnes, at instituttet har en dynamisk og internationalt orienteret gruppe af ph.d.- studerende.

Det forventes, at institutlederen er en anerkendt forsker på mindst lektorniveau og har undervisningserfaring inden for et af instituttets fagområder. Institutlederen skal endvidere kunne dokumentere ledelsesmæssig erfaring inden for forskning eller undervisning.

Ved vurdering af hvorvidt ansøger opfylder universitetslovens krav om anerkendte forskere, lægges det til grund, at ansøgeren dels skal have bedrevet forskning på et videnskabeligt plan i en årrække og dels skal være bedømt som kvalificeret af et fagkyndigt udvalg i forbindelse med en ansøgning til et lektorat /professorat på et universitet eller en seniorforskerstilling på en sektorforskningsinstitution eller til en stilling på tilsvarende niveau ved en udenlandsk forskningsinstitution. Hvis en potentiel kandidat ikke er i besiddelse af en sådan fagkyndig bedømmelse, nedsætter dekanen et udvalg, der sammensættes som et bedømmelsesudvalg, der skal bedømme, om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kan kvalificere ansøgeren som anerkendt forsker.

Yderligere oplysninger vedrørende stillingen og om Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi kan fås ved henvendelse til dekan Jesper Strandskov, tlf.: 6550 2944, e-mail: jst@sam.sdu.dk.

Flere oplysninger om Det Samfundsvidenskabelige Fakultet findes på http://www.sdu.dk/sam.

Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.
Ansættelsen er omfattet af AC-overenskomsten med tilhørende protokollater, herunder protokollat om institutledere og dekaner ved universiteterne. Ansættelse sker på åremål med mulighed for forlængelse. Forventeligt årligt lønniveau: kr. 700.000 eksklusive pension (afhængigt af kvalifikationer).

Der er tale om en fuldtidsstilling med mulighed for forskning og/eller undervisning efter nærmere aftale herom med dekanen.

Institutlederen får tjenestested ved instituttet, campus Esbjerg.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • motiveret ansøgning
  • publikationsliste og redegørelse vedr. undervisningserfaring (undervisningsportefølje)
  • CV samt dokumentation for akademiske grader inkl. lektorbedømmelse

Krav til undervisningsportefølje findes på: www.sdu.dk/sam/portdk.

I forbindelse med behandling af indkomne ansøgninger nedsættes et udvalg, der har til formål at vurdere institutlederens faglige og ledelsesmæssige kompetencer.

Dekanen ansætter institutlederen på grundlag af en redegørelse fra udvalget.

Læs mere:
http://www.sdu.dk/sam
www.sdu.dk/sam/portdk

Ansøgningsfrist: 10. juni 2011 kl. 12:00
Tjenestested: Esbjerg

Ansøgning mærket Stilling nr. 11511 sendes til:

Personalekontoret
Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M

eller pr. e-mail: pers@sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 18.05.2011