Skip to main content
DA / EN
SDUUP | Nyhedsbrev December 2020

TEMA: TAL2020 - Det gode eksempel – Sustainable Materials in Product Creation

På TAL20 præsenterede Lykke Margot Ricard, der er Lektor og Uddannelsesleder for Kandidat i Civil Engi-neering in Product Development and Innovation, samt Forskningsassistent Sofie Bach Hybel, der er tidligere studerende på PDI, deres erfaringer med kurset Sustainable Materials in Product Creation, og hvordan de har arbejdet med FN’s verdensmål nr. 12, som omhandler Responsible Consumption and Production.

Baggrund for kurset

Kurset Sustainable Materials in Product Creation er et nyt kursus på kandidaten i Civil Engineering in Product Development and Innovation, som fokuserer på, hvordan entreprenørskab kan indtænkes i ideen om cirkulær økonomi og bæredygtig innovation. Kurset inkluderer praktisk arbejde med udvikling af produkter ud fra materialer, der genanvendes fra andre produkter. Udgangspunktet for kurset er at designingeniører og produktudviklere spiller en nøglerolle i udviklingen af mere bæredygtige produkter. Senest har EUs Ecodesign direktiv peget på at op til 80% af miljøbelastningen n i et produkts livscyklus fastlægges allerede i design-fasen.

I kurset arbejdes der særligt med at tænke i hele værdikæder, og hvordan man udvikler produkter på baggrund af cirkulære økonomi-principper. Altså arbejder de studerende med at designe hele produktets livscyklus, og ikke bare selve produktet. Det betyder, at de studerende skal have et indgående kendskab, til de materialer, der bruges i deres produkter.

Sådan undervises de studerende på kurset

På kurset inddeles de studerende i grupper, hvori de gennem forskellige workshops tilegner sig viden om genanvendelse af materialer, systemtænkning og cirkulær økonomi. Lykke fortæller, at man i forbindelse med kurset har taget kontakt til virksomheder med ekspertise indenfor bæredygtig udvikling og genbrug af materialer. De studerende har i deres grupper arbejdet med konkrete cases, i form af virksomhedssamarbejder, hvor de studerende skulle udtænke måder at genanvende materialer fra virksomhedernes produkter på. Gennem arbejdet fik de studerende altså en masse viden om materialer, reflekterede over udfordringerne ved recycling samt erfaring med at bygge koncepter og mock-ups til visualiseringer af deres ideer.

Ved at lade de studerende arbejde i grupper som ”Research Teams”, var ønsket, at de studerende fik erfaring med at arbejde praktisk og fagligt med materialedrevet produktudvikling. Samtidig gav det de studerende mulighed for kritisk refleksion over, hvordan vi i dag kan designe produkter mere miljøvenligt og at de materialevalg, som vi tager i designfasen har en betydning for om materialer kan genanvendes eller om de blot havner i deponi, som er den ringeste form for bortafskaffelse.

Erfaringer med kurset

Selvom kurset kun er blevet gennemført èn gang på studiet indtil videre, udpeger Lykke en vigtig erfaring, som allerede er udsprunget af kurset. Frem for at arbejde med klassisk designtænkning i starten af kurset, vil kurset fremover tage udgangspunkt i konkrete cases og materialer fra starten af. Det viste sig nemlig, at den klassiske designtænkning gav ideer, der ikke var mulige at gennemføre i virkeligheden. I stedet vil kurset fokusere på en materialedrevet designproces underbygget af værktøjer som software med materalebiblioteker og laboratoriearbejde, idet hele kursets udgangspunkt jo netop er at arbejde med at udforske cirkulære materialestrømme i forbindelse med designet af et produkts livscyklus og de helt konkrete materialer, der er brugt til at fremstille produktet.

Det får de studerende ud af kurset

Sofie Bach Hybel fortæller, at de studerendes udbytte af kurset særligt er en forståelse for, hvad bæredygtigt design indebærer, og hvilke design-principper, det involverer. Samtidig får de en forståelse for, hvor vigtig deres rolle som designere er for bæredygtige produkter. Gennem de virksomhedscases, de studerende arbejder med, får de også mulighed for at anvende den viden, de tilegner sig kurset, på virkelige bæredygtighedsudfordringer, som eksisterer i industrien.

Sofie nævner også, at de studerende gennem deres arbejde med bæredygtige materialer og design af hele produktets livscyklus, bliver bedre klædt på til at håndtere den verden af forandringer, som de træder ind i, når de kommer ud på arbejdsmarkedet – Netop fordi så mange virksomheder enten lige nu eller i fremtiden står overfor udfordringer når det kommer til omstrukturering til en mere bæredygtig produktion.

Hvad angår FN’s verdensmål, mener Sofie, at de studerende gennem kurset bliver udstyret med vigtige værktøjer, som hjælper dem til at indtænke verdensmålene i deres designs og til at blive bedre produktudviklere.

Redaktionen afsluttet: 02.12.2020