Skip to main content
Børns trivsel

Nyt forskningsprojekt skal styrke det tværprofessionelle samarbejde i skoler og dagtilbud om børns trivsel

Hvordan kan lærere, pædagogisk personale, PPR og forældre arbejde bedre sammen om at styrke børns fællesskaber og modvirke mistrivsel? Det spørgsmål skal et nyt forskningsprojekt forsøge at besvare ved både at skabe viden og udvikle konkret praksis i to danske kommuner i tæt samarbejde med de professionelle omkring børnene. Projektet udføres i et samarbejde mellem DPU ved Aarhus Universitet, SDU og UCL og er støttet af Fremfærd Børn med 3,8 millioner kroner.

Børns trivsel og udvikling er knyttet til deres muligheder for at deltage i og bidrage til fællesskaber i et hverdagsliv på tværs af forskellige livssammenhænge. Et nyt forskningsprojekt ’SamHver – Samarbejde om børns trivsel i hverdagslivets fællesskaber’ skal undersøge, hvordan lærere, pædagogisk personale, inklusionsvejledere, PPR-psykologer og -konsulenter og andre professionelle kan arbejde sammen og på tværs af faggrænser om at skabe bedre deltagelsesbetingelser for alle børn – også for dem, der har det svært.  

”I projektet har vi bl.a. fokus på at identificere og forandre sociale situationer, der kan give anledning til bekymring for enkelte eller flere børn. Det kan være spisesituationer, konflikter i frikvarteret, uro i klassen, eller når børnene skal på tur. Målet er at give de professionelle bedre handlemuligheder og større handlekraft i forhold til at udvikle fællesskaber og pædagogisk praksis i forhold til alle børn. Men også i forhold til at give de børn, der har det svært, bedre muligheder for at deltage” siger Dorte Kousholt, lektor ved DPU, Aarhus Universitet.

Tilde Mardahl-Hansen, lektor ved UCL, uddyber:

”Kernen i projektet er samarbejdet mellem de professionelle.  Meget forskning og mange undersøgelser peger på, at når det er vanskeligt at hjælpe børn, der ikke trives i dagtilbuddet eller i skolen, skyldes det bl.a. barrierer for det tværprofessionelle samarbejde i form af institutionelle grænser og fastlåste problemforståelser. I projektet er udgangspunktet at udforske forskellige perspektiver på børns livssammenhænge, som de udfolder sig på tværs af dagtilbud, skole, fritidsliv og familie, og gennem samarbejde at udvikle pædagoger og læreres handlemuligheder i det daglige arbejde.”

Projektet inddrager både dagtilbud, skole/fritid og familie samt viden fra børns og forældres perspektiver. Dette brede fokus giver blik for både sammenhænge og overgange i børnenes hverdagsliv og ikke mindst de problematikker, der går på tværs af de steder, børnene lever deres liv.

 

KL: Et projekt med betydning for mange børn

Det er en central pointe i projektet, at det ikke er forskerne, der skal fortælle de professionelle, hvordan de skal samarbejde. De professionelle deltager netop sammen med forskerne om på tværs af faggrænser at udvikle det tværprofessionelle samarbejde.

Peter Pannula Toft, kontorchef for Børn, Unge og Folkeskole i Kommunernes Landsforening (KL) og formand for Fremfærd Børn siger:

”I Fremfærd Børn ønsker vi parter på det kommunale arbejdsmarked at udvikle velfærdssamfundets kerneopgaver. Vores motivation til dette projekt er, at vi har behov for nye handlemuligheder for de professionelle i arbejdet med børns trivsel. Vi ønsker, at den praksisnære forskning skal føre til en kvalificering af de professionelles samarbejde om børn i vanskeligheder og dermed også, at barnets udviklings-og deltagelsesmuligheder i fællesskaber styrkes. Derfor glæder vi os til at følge projektet, som, vi håber på, i længden vil få betydning for mange børn.”

 

Specialviden må forbindes til hverdagslivet

Projektet skal bidrage til, at specialviden hos faggrupper som fx PPR forbindes til børnenes hverdagsliv i dagtilbud eller skole og ikke kun rettes specifikt mod de børn, der vækker bekymring.

”Der har det seneste år været en debat om, hvad PPR’s opgave egentlig er, og hvilke fagligheder PPR har brug for. Det er blevet efterlyst, at PPR kommer tættere på praksis i dagtilbud og skoler. Vores projekt går lige ind i kernen af den udfordring, fordi vi vil give et bud på, hvad denne praksisnærhed kan bestå af”, siger Dorte Kousholt.

Anja Hvidtfeldt Stanek, lektor ved Institut for Psykologi, SDU, uddyber:

”Det handler bl.a. om, hvordan specialviden fra fx PPR kan bidrage til at udvikle den almenpædagogiske praksis. Projektet er et tværinstitutionelt forskningssamarbejde mellem forsknings- og uddannelsesinstitutioner, der uddanner hhv. psykologer, kandidater i pædagogisk psykologi, pædagoger og lærere, så forskningsresultaterne kommer også til at bidrage til kandidat- og professionsuddannelserne på feltet”.

 

Projektet skal styrke Rødovre Kommunes trivselsindsatser

Som en del af projektet skal der udvikles et konkret analyseredskab, der kan hjælpe de professionelle til at anlægge og fastholde et hverdagslivsperspektiv i forhold til børnene.

”Redskabet skal kunne bruges i hverdagens praksis ud fra den devise, at skolerne og dagtilbuddene ikke har brug for flere manualer eller koncepter, der rulles ud over kommunerne oppefra. I projektet lægger vi ud med at samarbejde med Rødovre Kommune, og senere i projektet går vi så sammen med Rødovre Kommune om at samarbejde med endnu en kommune om at få projektets indsigter og resultater ud at leve i praksis,” siger Dorte Kousholt.

Anja Hvidtfeldt Stanek tilføjer:

”Der er altså ikke kun tale om, at vi forskere formidler viden til praktikerne, snarere går vi sammen med praktikere om at skabe og formidle viden til andre praktikere. På den måde vil vi sikre, at formidlingen sker tæt på de professionelles hverdagsliv.”

Om Rødovre Kommunes deltagelse i projektet siger Tina Lykkegaard Marker og Karen Haudrum Larsen, hhv. skole- og dagtilbudschef i kommunen:

”I Rødovres skoler og dagtilbud har vi fokus på skabe trygge, positive og udviklende fællesskaber, som alle vores børn og unge kan tage del i. Med vores deltagelse i SamHver ønsker vi blandt andet at styrke nogle af de indsatser, som vi netop nu har i støbeskeen. Det er væsentligt for os at skabe bedre sammenhæng og øge trivslen i alle børns og unges liv samt at skabe endnu bedre muligheder for udviklende, tværprofessionelle samarbejder. Vi, samt ledelser og personale i både skole, dagtilbud og PPR, ser frem til sammen at tage de næste vigtige skridt i indsatserne i samarbejde med forskerne.”

Mød forskeren

Anja Hvidtfeldt Stanek er lektor i forskningsenheden CH:LD på Institut for Psykologi ved SDU.

Kontakt

Fakta

  • ’SamHver – Samarbejde om børns trivsel i hverdagslivets fællesskaber’ er støttet med 3,8 millioner kr. af Fremfærd Børn, hvor parterne på det kommunale arbejdsmarked – FOA, BUPL, DLF, DP og KL – samarbejder om at udvikle velfærdssamfundets kerneopgaver.

  • Projektet er institutionelt forankret på DPU, Aarhus Universitet, der leder projektet i samarbejde med UCL.
Redaktionen afsluttet: 28.09.2022