Skip to main content

Støtte til forskning i rehabilitering og brugerperspektiver

Videncenter for Rehabilitering og Palliation, SDU modtager 1.8 millioner fra VELUX FONDEN til forskning i, hvordan vi sammen med brugerne udvikler og tilbyder rehabilitering til ældre mennesker med demens. Det er forsker Jette Thuesen, der står bag projektet, der skal udvikle en model for, hvordan ældre mennesker med demens får tilbudt og modtager rehabilitering – og samtidig skabe viden om, hvordan ældre mennesker med demens kan inddrages i udviklingen af samfundets institutioner.

I Danmark ses et stigende fokus på rehabilitering til mennesker med Alzheimers demens og andre demensformer. Kommuner og regioner, brugerorganisationer, faglige organisationer og fagpersoner tager initiativer til at udvikle rehabiliteringstilbud til mennesker med demens. Men der er hverken international eller national konsensus om, hvad rehabilitering ved demens omfatter (kontekst, form, indhold), og der findes ingen nationale retningslinjer på området.

På den baggrund gennemfører Videncenteret for Rehabilitering og Palliation et projekt i tre faser. I første fase kortlægges international evidens og aktuel praksis i Danmark. Kortlægningen vil have særligt fokus på, hvordan brugerne inddrages i at udforme indsatserne. I anden fase følges mennesker med demens, der deltager i rehabiliteringstilbud, gennem 1½ år via interviews og journalaudit. Og i tredje fase udarbejdes en model for rehabilitering som sammenhængende og brugerinvolverende forløb.

Projektet ’Rehabilitering og demens – med afsæt i brugernes perspektiv’ vil foregå fra 2015-2018. Projektet involverer en ekspertgruppe, et brugerpanel, en demensklinik og en kommune samt individuelle brugere. Der samarbejdes endvidere med Alzheimerforeningen og Ældre Sagen.

Jette Thuesens forskningsfelt er dels brugerperspektiver og brugerinddragelse i rehabilitering med fokus på ældreområdet, og dels rehabilitering til mennesker med livstruende sygdom, herunder sammenhænge mellem rehabilitering og palliation. Jette Thuesen har samtidig et særligt fokus på sammenhængende forløb og tværfagligt samarbejde.

I efteråret 2013 forsvarede hun ph.d.-afhandlingen Gammel og svækket i nye omgivelser. Narrativt arbejde i brugerorienterede rehabiliteringsforløb på Roskilde Universitet. Jette Thuesen er master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling (MHH) og ergoterapeut, hun er beskikket censor for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser, og hun er næstformand i Dansk Gerontologisk Selskab.

Videncenter for Rehabilitering og Palliation er et nationalt videncenter for rehabilitering og palliation, der samarbejder om at øge livskvaliteten for mennesker ramt af en livstruende sygdom. Videncenteret er del af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

For mere information
Kontakt Jette Thuesen – telefon 93 50 70 23. E-mail: thuesen@sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 20.10.2015