Skip to main content

Ny formand for retsmedicinerne

Professor Peter Mygind Leth fra Retsmedicinsk Institut ved Syddansk Universitet er valgt til ny formand for Dansk Selskab for Retsmedicin.

Han afløser professor Jytte Banner fra Retsmedicinsk Institut ved Københavns Universitet, som har haft posten de seneste ni år.

Dansk Selskab for Retsmedicin blev dannet i 1994 og har til formål at fremme udvikling, forskning og undervisning inden for retsmedicin, herunder at afholde videnskabelige møder og varetage postgraduat uddannelse i retsmedicin.

Retsmedicinen har i de seneste årtier undergået en hastig udvikling. Der er indført en speciallægeuddannelse i retsmedicin. Billeddiagnostiske metoder, herunder CT- og MR-scanning, er taget i anvendelse, og dna-spor har fået en stigende betydning for politiets efterforskning. De retsmedicinske undersøgelser af voldsofre er forbedret, blandt andet ved indførelse af centre for voldtægtsofre og børnehuse til sikring af en professionel og omsorgsfuld undersøgelse og behandling af voksne og børn, som har været udsat for vold eller seksuelle overgreb.

Peter Mygind Leth vil arbejde for at opretholde og fremme en høj faglig kvalitet. ”Dansk Selskab for Retsmedicin afholder en række møder og kurser, som har stor betydning for vidensudveksling og samarbejde på tværs af landet” udtaler han.

”Vi vil arbejde for at udbygge dette samarbejde yderligere, herunder sikre ensartede standarder for udfærdigelsen af retsmedicinske erklæringer. Vi står desuden over for en række faglige udfordringer. Det system, som skal varetage undersøgelsen af afdøde personer, trænger til en grundlæggende revision. Antallet af obduktioner har i en årrække været faldende og herved tabes vigtig viden af betydning for sundhedsfremme og sygdoms- og ulykkesforebyggelse. Selskabet har allerede arbejdet med denne problemstilling i en årrække og har blandt andet i samarbejde med Dansk Cardiologisk Selskab, Dansk Patologi Selskab og Danske Regioner fremlagt forslag om at lade obduktioner af pludselige, uventede dødsfald overgå til de retsmedicinske institutter. Disse dødsfald kan skyldes arvelige sygdomme, som det er vigtigt at finde for at forebygge dødelighed og sygelighed blandt de nærmeste slægtninge. Sagen ligger nu i Sundhedsministeriet, som i næsten et år har afventet Sundhedsstyrelsens udtalelse og vurdering af forslaget. Vi håber, at der snart kommer en afklaring af denne vigtige sag”.

 

 

 

Foto: Klaus Larsen, Ugeskrift for Læger

Redaktionen afsluttet: 22.12.2015