Skip to main content

Nyt professorat skal styrke rehabilitering af patienter med livstruende sygdomme

Overlæge, ph.d. Ann-Dorthe Zwisler tiltræder et professorat ved Det Nationale Videnscenter for Rehabilitering og Palliation, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital.

Ann-Dorthe Zwisler vil med sine forskningsaktiviteter have fokus på udvikling af den tværsektorielle og tværfaglige rehabiliterende indsats til mennesker med kræft og andre livstruende sygdomme i Danmark. Forskningen vil baseres på netværksdannelse og partnerskaber med inddragelse af eksisterende nationale og internationale tværvidenskabelige forskningsmiljøer.

Ann-Dorthe Zwisler er speciallæge i kardiologi og kommer fra en overlægestilling og et klinisk forskningslektorat i Region Sjælland. Hun har mangeårig forskningsmæssig, klinisk og organisatorisk erfaring med udbygning af rehabilitering inden for hjerteområdet. Hendes forskning har blandt andet bidraget med vigtig viden om effekten af hjerterehabilitering til patienter ramt af blodprop i hjertet. Hun er sammen med en stor forskergruppe aktuelt ved at færdiggøre et storstilet tværvidenskabeligt forskningsprojekt, der går på tværs af sundhedsområdet. Projektet handler om rehabilitering til patienter med komplekse hjertesygdomme.. Viden fra den hidtidige forskning forventes at kunne overføres til blandt andet kræftområdet.

Det Nationale Videnscenter for Rehabilitering og Palliation skal sikre, at rehabilitering og palliation i fremtiden i videst mulige omfang bygger på forskningsresultater.

”Vi er meget tilfredse med at få tilført Ann-Dorthe Zwislers forskningsmæssige ekspertise på rehabiliteringsområdet. Det er et område, der får større og større betydning efterhånden som befolkningen bliver ældre og behandlingen af livstruende sygdomme bedres,” udtaler direktør Kim Brixen, Odense Universitetshospital.

Den nye professor vil fokusere på at udbygge og nytænke de tilbud, som hidtil har været tilgængelige på Rehabiliteringscenter Dallund således, at en større gruppe af onkologiske patienter fremover kan få gavn af indsatsen.

Tilbuddene til patienterne vil bygge på forskningsresultater fra kræftområdet, men også fra andre områder – fx det hjertemedicinske felt.

På længere sigt vil centeret udvide feltet til også at omfatte rehabilitering og palliation ved andre livstruende sygdomme. Desuden vil centeret i vidt omfang inddrage kommunerne i samarbejdet omkring forskning og udvikling på området.

”Både Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital er interesseret i, at der skabes ny viden om rehabilitering og palliation, som indgår i indsatserne både indenfor de enkelte sektorer og tværsektorielt mellem regioner, kommuner og andre aktører.  Vi er sikre på, at Ann-Dorthe Zwisler er den helt rigtige person til at stå i spidsen for Forsknings- og Udviklingsfunktionen i det nye center tilføjer dekan Ole Skøtt fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU

Overlæge, ph.d., exam.art Ann-Dorthe Zwisler tiltræder d. 1. januar 2015 en stilling som professor ved det Nationale Videnscenter for Rehabilitering og Palliation. Professoratet er forankret ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet, og Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital. Til professoratet er knyttet funktionen som leder af Forsknings- og Udviklingsfunktionen i Videnscentret. Centrets anden hovedfunktion, Formidlings- og Dokumentationsfunktionen, ledes af professor Helle Timm, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Det Nationale Videnscenter for Rehabilitering og Palliation blev etableret i 2013 med udgangspunkt i en særlig finanslovsbevilling og sammentænkning af det eksisterende Rehabiliteringscenter Dallund, og det tidligere Palliativt Videnscenter.
Redaktionen afsluttet: 06.01.2015