Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Søren Kabell Nissen

Prognostication for Older People at Emergency Department Presentation

Hvad er titlen på din afhandling?

Prognostication for Older People at Emergency Department Presentation

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Institut for Regional Sundhedsforskning, Sydvestjysk Sygehus, Forskningsenhed i Akutmedicin.

Hvem var din hovedvejleder?

Professor Mikkel Brabrand.

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?

Kan vi forbedre risikostratificeringen af ældre patienter i akutmodtagelsen?

Hvad fandt du ud af?

Der er potentiale for at forbedre forståelsen af ældre patienters prognose.

En udbredt vitalværdi-score (National Early Warning Score (NEWS) ofte omtalt som TOKS i DK og et mål for sygdomsalvorlighed), fejlvurderede systematisk risikoen for død på sygehus når man anvendte den ved ankomst til akutmodtagelsen på voksne over 18 år, særligt for ældre over 80. Da vi tog højde for patienternes alder blev det fundne bias næsten udjævnet og evnen til at skelne mellem dem med høj og lav risiko forbedredes. 

Når man ældes akkumuleres aldersforandringer i kroppen og kan give anledning til skrøbelighed hos nogle ældre over 65. I et separat studie af denne aldersgruppe ved ankomst til akutmodtagelsen, fandt vi en stærk klinisk interaktion mellem skrøbelighed (målt med Clinical Frailty Scale) og sygdomsalvorlighed (målt med NEWS) ift. prognosen for død indenfor 30 dage samtidig med at den prognostiske styrke var høj.

Vi fandt desuden at skrøbelighed målt med Clinical Frailty Scale havde en høj troværdighed på tværs af faggrupper der ofte er involveret i samarbejdet før, under og efter et besøg i akutmodtagelsen.

Hvordan gjorde du det?

Vi undersøgte først NEWS’ prognostiske styrke i to retrospektive multicenter kohorter, en dansk og en hollandsk, af patienter ≥ 18 år ved ankomst til akutmodtagelsen. Førstnævnte til udvikling af en aldersjusteret version af NEWS og sidstnævnte til validering af vores fund.

Dernæst oversatte og tilpassede vi Clinical Frailty Scale til dansk hvorefter vi validerede troværdigheden af skrøbelighedsvurderinger blandt og på tværs af fire faggrupper: Kommunale sygeplejersker, almen praktiserende læger, sygehuslæger fra intern medicin og læger fra intensiv medicin.

Sluttelig vurderede vi den prognostiske styrke af et værktøj der kombinerede Clinical Frailty Scale og NEWS i en prospektiv schweizisk kohorte af patienter ≥ 65 år ved ankomst til akutmodtagelsen. I dette studie validerede vi vores fund med bootstrapping. 

Hvordan kan din forskning bruges?

Resultaterne fra det første studie kan anspore til en aldersdifferentieret tilgang til måling og fortolkning af vitale værdier. Dette kan medvirke til tidligere at kunne forudse en forhøjet risiko for at dø og dermed reducere unødvendig lidelse hvad enten man søger at forhindre eller lindre døden.

Resultaterne fra vores oversættelse og validering af Clinical Frailty Scale viser at denne skala både har potentiale for anvendelse i akutmodtagelserne og for at danne grundlag for et fælles sprog om skrøbelige ældre på tværs af sektorer, noget der på sigt kan højne kvaliteten og sammenhængen af ældre menneskers behandling.

Resultaterne vedr. den kliniske interaktion mellem skrøbelighed og vitale værdier kan medvirke til både at retfærdiggøre og operationalisere vurderinger af skrøbelighed i daglig klinisk brug i akutmodtagelserne.

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Læs mere om forskeren her

Læs mere

When did/do you defend your thesis?

13. januar 2023

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 26.01.2023