Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Louise Milling

Projektet undersøgte etisk beslutningstagning i forbindelse med hjertestop uden for sygehuset

Hvad er titlen på din afhandling?

Etisk beslutningstagning i hjertestop uden for sygehuset.

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Den Præhospitale Forskningsenhed, Institut for Regional Sundhedsforskning.
  

Hvem var din hovedvejleder?

Prof. Søren Mikkelsen.

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?

Hvilken rolle etiske overvejelser spiller  i præhospitale lægers beslutningstagning ved hjertestop uden for sygehuset.

Hvad fandt du ud af?

Etiske overvejelser, men også etiske dilemmaer spiller en stor rolle i lægers beslutningstagning. Beslutningstagning er yderst kompleks og består ofte mange faktorer og overvejelser. Præhospitalt personale dokumenterer ikke etik i journalerne selvom det er noget der i høj grad fylder i behandling og beslutningstagningen. Eksempler på etiske overvejelser og dilemmaer er blandt andet en vurdering af patientens egne ønsker vedrørende genoplivning samt en vurdering af om  patienten vil have gavn af behandlingen eller om den gør mere skade end nytte. Derudover spiller pårørendes ønsker, reaktionsmønstre samt høje forventninger til lægen en rolle i beslutningstagningen. Foruden en klarlægning af det etiske landskab i præhospital beslutningstagning, har projektet fundet at der er forskelle i de moralske værdier og overbevisninger læger har. Det kan give potentielle variationer i behandlingen af hjertestop og derigennem øge uligheden i behandlingen.
 

Hvordan gjorde du det (metode)?

Mixed-methods systematisk litteraturgennemgang, en kvalitativ etisk analyse af præhospitale patientjournaler, samt et kvalitativt observations- og interviewstudie fra lægebilerne og lægehelikopterne i Danmark.

Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

Projektet sætter fokus på etik og etiske dilemmaer som en udfordrende og vigtig del af lægers beslutningstagning. Denne viden skal nu bruges til at udvikle og implementere tiltag, der kan øge viden, fokus og kompetencer for lægerne i etisk beslutningstagning. Derudover bør projektet give anledning til uddannelse og debat i samfundet omkring genoplivning, døden samt stillingtagen til genoplivning, da flere læger i projektet oplevede urealistisk høje forventninger fra pårørende og øvrige lægmænd til hvad der medicinsk er muligt ved hjertestop.

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Institut for Regional Sundhedsforskning.

Læs mere

Læs mere om forskeren

Kontakt

Hvornår forsvarer/forsvarede du din afhandling?

 Den 10. Marts 2023.

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 27.03.2023