Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Christina Østervang

Projektet undersøgte hvorledes det er muligt at forbedre patienter og pårørendes forløb i akutmodtagelsen ved hjælp af et teknologisk sundhedsinformationssystem.

Hvad er titlen på din afhandling?

Acute Care planning in Emergency departments (The ACE study).
 

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Klinisk institut, Syddansk Universitet.
 

Hvem var din hovedvejleder?

Professor Annmarie Lassen. 

 

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?

Studiet besvarede, hvorledes det er muligt at forbedre patienter og pårørendes forløb i akutmodtagelsen ved hjælp af et teknologisk sundhedsinformationssystem. 

 

Hvad fandt du ud af?

Akutte patientforløb kan forbedres ved hjælp af sundhedsteknologi. I projektet fandt vi, at der er diskrepans mellem de behov patienter og pårørende oplever, og det der aktuelt leveres i akutmodtagelsen. Mangelfuld kommunikation, beroligelse, pårørendeinvolvering og tværfagligt samarbejde blev fremhævet som særligt betydningsfuldt. I en samskabelsesproces blev et eksisterende system redesignet fra at være et klinikermodul til et supplerende patientmodul, Cetrea Clinical Logistics for patients (CCL for patients).

Systemet leverer tidstro og kontinuerlig personcentreret information direkte på hospitalsstuen, således patienter og pårørende hele tiden ved, hvad de venter på. Systemet stiller ikke krav til at personalet ændre arbejdsgange. At omdanne ideer til teknologiske løsninger er komplekst. Involvering af brugerperspektiver er med til at identificere potentielle udfordringer inden implementering, men tilgangen må være fleksibel, hvis akutte patienter skal involveres. CCL for patients er evalueret til at have en høj anvendelighed. Patienterne beskriver, at systemet leverer informationer der er med til at skabe ro og kontrol under en akut indlæggelse.

 

Hvordan gjorde du det (metode)?

Studiet er et participatory design studie, som involverede brugere af forskningsfeltet gennem tre faser. I den første fase blev patienter og pårørendes behov og præferencer gennem et kvalitativt studie. Dernæst blev sundhedsprofessionelles perspektiver på, forbedring af korte patientforløb i akutmodtagelsen undersøgt gennem fokusgrupper.

An fase var en co-design proces, hvor patienter, pårørende, sundhedsprofessionelle, IT specialister og forskere sammen udviklede et teknologisk informationssystem som favnede behovene identificeret i fase 1. Den tredje fase var et mixed method studie, hvor en usability test blev gennemført via spørgeskema og interviews..

 

Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

Resultaterne bidrager med en forståelse for, hvad patienter og pårørende har brug for ved en akut indlæggelse ud over behandling af den tilstand der bragte dem i akutmodtagelsen. Derudover giver studiet et bud på, hvorledes brugerinvolverende forskning kan gennemføres med akutte patienter. 
Informationssystem leverer direkte information på patientstuen vedrørende de aktiviteter der er planlagt for den enkelte patient. Med systemet kan patienten uafhængigt af travlhed i afdelingen modtage personrettet og tidstro information. Systemejerne af Cetrea Clinical logistics (Getinge) har valgt, at arbejde videre med udviklingen af CCL for patients.

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Klinisk Institut.

Læs mere

Kontakt forskeren

KONTAKT

Hvornår forsvarer/forsvarede du din afhandling?

Den 26. oktober 2023.

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 19.09.2023