Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Anneke Vang Hjort

Projektet undersøgte implementeringsprocesser relateret til røgfri skole-interventioner

Hvad er titlen på din afhandling?

Towards smoke-free school hours as part of routine practice – Examining implementation processes and outcomes related to the Smoke-Free Vocational Schools intervention.

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Statens Institut for Folkesundhed & Sundhedsfremmeforskning v. Steno Diabetes Center Copenhagen. 
  

Hvem var din hovedvejleder?

Professor Tine Tjørnhøj-Thomsen – i tæt samarbejde med medvejledere: Professor i tobaksforebyggelse Charlotta Pisinger og seniorforsker Charlotte Demant Klinker, der er interventionsforsker. Alle tre har bidraget med vigtig sparring på forskellige dele af min PhD.

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?

Det er alment kendt, at interventioner (fx en ny politik) skal være integreret i praksis førend den ”virker”. Det gælder også for røgfri skoletid. At røgfri skoletid er blevet indført ved lov, garanterer ikke, at politikken bliver en integreret del af hverdagen på skolerne. Nogle skoler oplever store barrierer ift. at få omsat loven til praksis. Samtidig ved vi, at behovet for røgfri skoletid er stort på skoler, hvor rygeprævalensen er høj – som fx på danske erhvervsskoler. Derfor har jeg i min PhD undersøgt hvilke aktiviteter og processer, der understøtter implementeringen af røgfri skoletid på danske erhvervsskoler.

Hvad fandt du ud af?

Afhandlingen peger bl.a. på konkrete aktiviteter, der kan understøtte implementeringen – 
herunder: at arbejde strukturelt og pædagogisk med at forbedre det sociale miljø på skolerne (så det bliver attraktivt for elever, at mødes om andre ting end cigaretter i pauserne). Afhandlingen viser også hvilke processer, der skaber implementering af røgfri skoletid på organisatorisk niveau. For eksempel vigtigheden af, at der skabes en fælles vision for arbejdet med røgfri skoletid blandt medarbejdere. Ligesom det kan være givtigt at få hjælp og støtte ”udefra” (fx fra andre skoler, kommunen og Kræftens Bekæmpelse).
 

Hvordan gjorde du det (metode)?

PhD studiet var en del af interventionsprojektet Røgfri Erhvervsskoler, der understøttede syv erhvervsskoler i at implementere røgfri skoletid. Jeg har anvendt både kvalitative metoder (interviews etc.) samt kvantitative metoder (spørgeskemaer) til at undersøge implementerings-problemstillingen – på tværs af de syv interventionsskoler. PhD studiet er baseret på interview-samtaler med 62 ansatte eller ledere; ca. 2500 spørgeskemabesvarelser fra elever samt ca. 1300 spørgeskemabesvarelser fra ansatte eller ledere. 

Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

Afhandlingen indeholder 10 konkrete anbefalinger til hvordan erhvervsskoler kan understøtte implementeringen af røgfri skoletid. Afhandlingen bidrager således med direkte anvendelsesorienteret forskning – som kan bruges i Danmark til at hjælpe skoler med at omsætte lov til virkelighed.  Ligesom forskningen er relevant for andre forskere og praktikere – nationalt og internationalt – der arbejder med røgfri politikker på skoler.

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Statens Institut for Folkesundhed.

Læs mere

Læs mere om forskeren

KONTAKT

Hvornår forsvarer/forsvarede du din afhandling?

 Den 10. Marts 2023.

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 05.04.2023