Skip to main content

Kan vi blive bedre til at koble teori og praksis?

Nyt initiativ: Udvalgte undervisere skal i en periode tilknyttes en organisation for at få viden om, hvilke kvalifikationer og kompetencer aftagerne efterspørger. Læs mere i kronikken af Morten Kallestrup.

Af Morten Kallestrup, viceinstitutleder for uddannelse, Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, SDU

Med store offentlige investeringer i uddannelser følger et særligt ansvar for de danske universiteter. Færdiguddannede kandidater skal og kan løse opgaver på højt niveau, bringe den nyeste forskningsbaserede viden ud i samfundet og bidrage til kritisk stillingtagen og engagement. Alt sammen noget samfundet har brug for. Det har vi på universiteterne et medansvar for at sikre, og det arbejder vi hver dag på at lykkes med. På SDU arbejder vi målrettet på at hæve kvaliteten og læringsudbyttet i uddannelserne, bl.a. ved at fastholde et højt udviklingsniveau for pædagogik, didaktik og e-læring. Der eksperimenteres med såvel uddannelsers form, indhold og den måde, hvorpå uddannelser udbydes og afvikles, dels inden for de enkelte fag med f.eks. pædagogik, didaktik og digitale teknologier, dels i forhold til hele uddannelser, hvor udbud, struktur og gennemførelse løbende udfordres og lejlighedsvis gentænkes.

Praksisrelevans i undervisningen

På SDU’s samfundsvidenskabelige uddannelser har vi vedvarende fokus på at sikre en god kobling mellem teori og praksis, og på at stimulere praksisrelevansen i undervisningen.

Med et nyt initiativ får udvalgte forskere og undervisere nu mulighed for på egen krop at stifte bekendtskab med
den verden, de færdiguddannede kandidater skal kunne begå sig i efter endt eksamen. 

Forskerne og underviserne får med andre ord lejlighed til i en periode at komme ud af ”elfenbenstårnet” og ind i private og offentlige virksomheder. Målet er, at de pågældende undervisere får blik for, hvilke kompetencer de færdiguddannede kandidater forventes at have, og hvordan undervisningen på studiet kan gøres mere praksisrelevant. Helt konkret betyder initiativet, at undervisere fra SDU, f.eks. en lektor eller professor, i en periode tilknyttes en relevant virksomhed. Underviseren vil på egen krop stifte bekendtskab med, hvad det er for en jobmæssig virkelighed, der møder de studerende, og særligt hvilke kompetencer og kvalifikationer aftagerne efterspørger.

Indsatsen skal således understøtte vores mål om, at flere undervisere får førstehåndsviden om, hvad det er for typer af job og jobopgaver, de studerende uddannes til, således at vi i uddannelsen kan skabe den bedste kobling mellem den dybe forskningsbaserede faglighed på universitetet og den mere konkrete, praksisorienterede faglighed på kandidaternes arbejdsmarked. Virksomheden vil i perioden og efter nærmere aftale kunne trække på den universitetsansattes faglige kompetencer og lade vedkommende indgå i opgaver og projekter, hvor det giver mening for begge parter.

"Das Duale Studium"

I Tyskland har man med succes udviklet og formaliseret et system, hvor studerende kombinerer akademiske studier med praktik i virksomheder. Dette dobbelte system for videregående uddannelse (”Das duale Studium”), der forbinder akademiske studier på højere læreanstalter med praktik i virksomheder, er ifølge undersøgelser fra Helmut Schmidt Universität i Hamburg blevet stadigt vigtigere i de senere år, ikke kun i Tyskland, men også internationalt.

Et stigende antal arbejdsgivere værdsætter modellen, fordi den ikke blot bidrager til en bedre balance mellem videregående uddannelse og arbejdsmarkedets behov, men også gør det lettere at ansætte og fastholde studerende som medarbejdere og ledere. Virksomhederne værdsætter også det høje niveau af praktisk orientering inden for et videregående uddannelsesprogram, der integrerer erhvervsuddannelse som en afgørende faktor i virksomhedernes fremtidige økonomiske vækst. Nogle af principperne anvendes allerede i dag på SDU’s efter- og videreuddannelser, hvor ledere fra private og offentlige virksomheder undervises i den nyeste teoretiske og faglige viden og sideløbende med undervisningen bringer denne viden i spil i forhold til opgaver i deres daglige professionellevirke. 

Bedre universitetsuddannelser

Også fra politisk hold i Danmark er der opmærksomhed på vigtigheden af at sikre en god kobling mellem teori og praksis i undervisningen.

Regeringens Udvalg om bedre universitetsuddannelser udkom i foråret 2018 med en række anbefalinger til, hvordan danske universitetsuddannelser kan blive bedre i fremtiden. Udvalget pegede bl.a. på, at universiteterne kan styrke koblingen mellem teori og praksis i uddannelserne, og anvende arbejdsmarkedsrelevante undervisningsformer, f.eks. som integrerede forløb i undervisningen, projekt- og casearbejde samt øget brug af projektorienterede forløb (dvs. praksisorienteret ophold ved en privat eller offentlig virksomhed). Det er noget de fleste universiteter har arbejdet med i flere år og er derfor ikke i sig selv en ny idé, men selvsagt noget vi løbende skal have fokus på. 

Mange studerende vælger allerede i dag at kombinere deres teoretisk orienterede studier med ophold i virksomheder og organisationer uden for universitetet. Studerende benytter sig i vid udstrækning af muligheden for praktiklignende ophold. På nogle uddannelser, eksempelvis journalistikuddannelsen, er praktikforløb et obligatorisk element i uddannelsen og dermed et krav for at få bachelorgraden. På SDU’s erhvervsøkonomiske uddannelser såvel som jurauddannelsen er der gode erfaringer med at koble praksis og teori i undervisningen. 

Tæt samarbejde

At udvalgte undervisere nu får mulighed for et integreret forløb i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed sigter også i lidt bredere perspektiv på at skabe stærkere bånd mellem universitetet og de virksomheder og organisationer, som aftager kandidaterne. Stærkere bånd kan komme studerende til gavn både direkte og indirekte, fordi de kan åbne døre til det første job og samtidig hjælpe universitetet med at kalibrere uddannelsesindholdet til aftagernes aktuelle behov.

Kultivering af relationer mellem underviserne og omverdenen kan også præge forskningen og dermed på længere sigt indholdet i de forskningsbaserede uddannelser. Det nye initiativ står ikke alene, men skal ses i sammenhæng med en række andre igangværende aktiviteter. I forvejen samarbejder SDU med bl.a. Odense Kommune og private virksomheder om at nedbryde barrierer for ansættelse af akademisk arbejdskraft, særlig med henblik på at små- og mellemstore virksomheder får øjnene op for potentialet ved akademisk uddannede medarbejdere.

Der arbejdes også tæt sammen med statslige styrelser og andre myndigheder i regionen med henblik på at matche efterspørgslen på højtuddannet arbejdskraft. Og på forskningssiden har der i mange år været tæt samarbejde mellem universitet og private og offentlige virksomheder, som bl.a. har resulteret i nye, succesfulde iværksættervirksomheder.

For nogles vedkommende med en eksplosiv vækstrate ganske få havde forudset på forhånd. Med det nye initiativ tager vi nu yderligere skridt til øget samarbejde mellem universitet og erhvervsliv. Denne gang på uddannelsessiden. 

Kronikken kan læses som pdf  "Kan vi blive bedre til at koble teori og praksis?" (Jysk Fynske Medier,Business Syd, august 2018, www.fyens.dk

Redaktionen afsluttet: 27.08.2018