Skip to main content
Studiestart

Studiestart på Samfundsvidenskab i Odense: Den gode start kræver både social og faglig tryghed

Studiestarten skal give vores nye studerende en mulighed for at blive en del af et trygt og inkluderende studiemiljø. Det er vores ansvar at tilbyde en introduktion af høj kvalitet, så de hurtigt bliver i stand til at kunne levere den indsats, der kræves og forventes af dem.

Af Kirstine Ravn Kjems, , 19-09-2022

Studiestarten er den måske vigtigste og mest afgørende tid i en studerendes studieliv. Her bliver elever til studerende. Her bliver forventninger til virkelighed. Her skabes grundlaget for et godt studieliv.

På samfundsvidenskab i Odense har vi udviklet et koncept for bachelorstudiestart, der  har fokus på at give vores studerende de bedste forudsætninger for at komme godt i gang med studierne. Vi bestræber os på at sikre en god og tryg studiestart for alle, hvor der både er plads til dem, der gerne er festens midtpunkt, dem, der gerne vil opbygge stærke relationer og dem, der gerne vil fordybe sig i det faglige.


Introforløbet har været utroligt positivt. Det har givet mig følelsen af begejstring, hvor jeg ofte ville have været angst og nervøs for starten. Meget vellykket. Man føler sig tryg og inkluderet

Studerende i evaluering af studiestarten

En god introduktion skaber god trivsel

Vi ved fra flere undersøgelser at inklusion af nye studerende er en af de vigtigste interventioner eller indsatser for at sikre generel trivsel. Gode strukturerede introforløb er derfor ikke kun gavnlige for den enkelte nye studerende men i høj grad også for studiemiljøet både fagligt og socialt. Jo hurtigere vi får de studerende integreret både fagligt og socialt, jo hurtigere får vi kompetente studerende med optimale forudsætninger for læring.

Vi ved også, at særligt tre forhold har betydning for  nye studerendes integration, motivation og deres sandsynlighed for at blive på deres uddannelse:

- Oplevelsen af mening og sammenhæng i studiet
- Følelsen af at høre til og være en del af et fællesskab
- Troen på egne evner

I planlægningen af studiestarten udvælger vi derfor aktiviteter, der netop kan være med til at understøtte disse tre forhold.


Studiestarten er mere end introdage og introtur

Vores koncept for studiestart starter tidligt i august, når optagelsesprocessen er afsluttet. De nye studerende får her adgang til vores online studiestartskursus How to Uni i itslearning.

How to Uni består af korte generiske læringsmoduler, der bl.a. introducerer til praktiske forhold, forventninger til universitetsstuderende, samt hvilke rammer og regler man skal være opmærksom på. Kurset er udviklet som et læringsværktøj, der skal sætte fokus på centrale færdigheder og kompetencer og skabe mulighed for refleksion og en tidlig dialog mellem de nye studerende.

Studerende i evalueringen af How to Uni:

"Det var meget rart og betryggende for mig at læse mine medstuderendes indlæg og hermed se, at vi faktisk alle deler samme tanker i forhold til studiestart og nervøsitet" 

"It calmed me down. I have a tendency to overthink and I was getting quite nervous about starting university and meeting new people. How to Uni made me feel a lot more secure and ready to face the process head on"

I løbet af første og andet semester vil vi fastholde kommunikationen med de nye studerende gennem nyhedsbreve, der sætter fokus på temaer som trivsel, motivation, eksamen, studieteknik og vigtige studieadministrative forhold.


Relationer og faglige fællesskaber

I studiestarten vil man som studerende med sikkerhed møde medstuderende, der tænker anderledes end én selv. Vi ønsker i studiestarten at give vores nye studerende nogle erfaringer med at træde ind i et fagligt fællesskab, hvor man respekterer hinanden og ser en værdi i den forskellighed.

Som en del af introprogrammet afviklede vi derfor  i år Human Ressource Game Day for størstedelen af vores nye studerende. Det er et ressourceløb, hvor de studerende i grupper skal løse forskellige opgaver og udfordringer, der kræver samarbejde og inddragelse af gruppemedlemmernes forskellige kompetencer.


Man føler sig tryg og tilpas, hvor der er plads til alle og rig mulighed for at vælge fra og til ud fra egne grænser. Dejligt fællesskab er så meget i fokus

Studerende i evaluering af studiestarten

I studiestarten bliver de studerende også introduceret til arbejdet i studiegrupper gennem læringsmoduler i itslearning. Fokus er her på respekt for forskelligheder og studiegruppen som en professionel samarbejdsrelation, hvor forventningsafstemning er et centralt element for det videre arbejde.

Studerende i evalueringen af læringsmodulet om studiegrupper:

" Jeg er blevet klogere på vores gruppedynamik, og hvordan vi bedst kan arbejde sammen. Jeg ser meget frem til at arbejde i min studiegruppe."

"Jeg vidste ik helt, hvordan jeg skulle tilgå en studiegruppe, men workshoppen med studiegruppen har givet mig en indsigt til, hvordan jeg skal bidrage og hvad jeg kommer til at forvente fra min gruppe."


Studiestartens vigtigste aktør

Vores tutorer spiller en helt afgørende rolle i forhold til at opnå vores målsætning for studiestarten. De har en enorm stor indflydelse på de nye studerende.

”Derudover har mine tutorer, været meget positive, engagerede, søde og informerende omkring alt. De har helt klart været en drivende kraft for hvor godt det er gået.”

Særligt i den første tid vil de også agere som rollemodeller og repræsentanter for uddannelsen. Både det, der kommunikeres eksplicit, men i høj grad også de ting, der implicit er med til at give et indtryk af det miljø og den kultur, de nye studerende skal til at være en del af.

Derfor sørger vi for, at vores tutorer er godt klædt på til opgaven med et grundigt uddannelsesforløb, hvor de får en stor bevidsthed om deres rolle og konkrete værktøjer til at understøtte deres nye medstuderende i den tidlige studiestart. 

”Tutorerne er rigtig, rigtig søde og meget imødekommende! De gjorde det rart at være i rum med så mange nye mennesker og gjorde de mange informationer let overskuelige.”


Fra evalueringen af bachelorstudiestarten på samfundsvidenskab i Odense:

  • 96%: Jeg har fået tilstrækkelig information om min studiestart
  • 96%: Jeg oplevede, at tutorerne var imødekommende og engagerede i os
  • 90%: Introdagene har bidraget til, at jeg føler mig godt til rette på uddannelsen
  • 92%: Det var rart og trygt at deltage i introdagene
  • 92%: Jeg har fået et positivt indtryk af mine medstuderende
  • 82%: Jeg har opbygget en relation til en gruppe af medstuderende, som jeg kender og er tryg ved
  • 87%: Jeg har et basalt kendskab til uddannelsens opbygning og faglige indhold
  • 86%: Introdagene har bidraget positivt til min tro på, at jeg kan blive en god studerende
    *Procentsats angiver andelen af studerende, der har svaret helt enig eller enig

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har budt velkommen til nye bachelorstuderende i alle vores fem campusbyer. Hver campus har udviklet deres eget koncept for en faglig og social studiestart, med udgangspunkt i det særlige ved den enkelte campus. Studiestartskurset How to Uni afvikles på alle vores bacheloruddannelser i alle campusbyer.


Redaktionen afsluttet: 19.09.2022