Skip to main content

Bevilling

10 millioner kroner til 4 ph.d.-projekter

Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning under Uddannelses- og Forskningsministeriet har bevilget 10 millioner til 4 projekter på Det Humanistiske Fakultet. Projekterne omhandler dansk som andetsprog, bæredygtighedsundervisning, læremidler og elever i specialtilbud.

Af Caroline Zoffmann Jessen, , 01-12-2023

Landets lærere og pædagoger skal balancere mange hensyn til trivsel, teknologi og elever med specielle udfordringer, når undervisningen på landets folkeskoler skal gennemføres. De 4 ph.d.-projekter skal bringe mere viden til både klasserummet og læreruddannelsen om nogle af de emner og dilemmaer, som landets undervisere møder i hverdagen.

Vi har givet bevillingsmodtagerne ordet, og bedt dem om at beskrive projekterne.

Dansk som andetsprog mellem fag,(u)lighed og demokrati

Bevillingsmodtager: Mette Rose Kjær Thomsen

Dansk som andetsprog kommer tilbage som undervisningsfag på læreruddannelsen, men hvad er det for et skolefag, de lærerstuderende vil møde i praksis? Med henblik på at forskningskvalificere fagets praksis vil jeg i projektet karakterisere faget gennem et normkritisk og postmigrantisk perspektiv og undersøge hvilke (u)muligheder, faget giver for at indfri det demokratiske løfte om større lighed for flersprogede elever.

Dansk som andetsprog er, modsat de øvrige fag i grundskolens fagrække, omskifteligt og kontekstafhængigt, da det beror på elevgruppen (i kraft af de sproglige vurderinger, der knyttes til skolens ’tosprogede elever’), og kan organiseres på adskillige måder afhængig af skolelederes beslutning om den enkelte elevs behov for sprogstøtte, fx som modtagelsesklasser eller som dimension i fagundervisningen (BEK nr. 1053 af 29/06/2016).

Dét skaber særlige betingelser for faget og dets elever. Derfor vil jeg gennem uddannelsesetnografisk feltarbejde udføre en kvalitativ undersøgelse af fagets didaktik og elevernes erfaringer hermed for at belyse fagets kompleksitet i konkrete praksisser. Projektet skal bidrage med ny viden til forskningsfeltet, grundskolen og læreruddannelsen.

Projektet er et samarbejde mellem SDU og VIA University College. Lektor Gro Hellesdatter Jacobsen fra Institut Design, Medier og Uddannelsesvidenskab er hovedvejleder. Projektet forankres i Center for Grundskoleforskning i de to fokusområder Adgang, selektion og retfærdighed samt Sprogdidaktisk fokus.

Den autentiske samtale om værdier og verden

Bevillingsmodtager: Ditte Staffeldt

Uddannelsessektoren spiller en vigtig rolle ift. bæredygtig omstilling, og særligt de seneste år har et øget fokus på bæredygtighed bredt sig i det danske uddannelsessystem. Men bæredygtighedsproblematikker er notorisk komplekse og præget af etiske dilemmaer, der kan gøre bæredygtighedsundervisning til en udfordrende praksis.

I dette projekt undersøges udskolingselevers og læreres oplevelser af dialogiske undervisningssituationer, hvor elever udforsker etiske og værdiladede spørgsmål relateret til bæredygtighed. Fokus er på at afdække, hvad de oplever har betydning for, om undervisningen er autentisk elevcentreret, dvs. hvorvidt samtalen er båret af oprigtig undren, kritisk refleksion og evt. personlig stillingtagen til åbne spørgsmål. Formålet er, at få viden om og styrke bæredygtighedsundervisning, hvor dialog om værdiladede spørgsmål indgår på en meningsfuld og autentisk måde.

Lærer-/elevoplevelser med en konkret, stærkt dialogisk undervisningsmetode undersøges i tre forskellige udskolingsklasser. Studiet involverer lærere, der er trænet i den specifikke dialogiske tilgang og lærere, som observerer disses praksis. De observerende lærere, der ikke har erfaring med tilgangen, interviewes bl.a. for at afdække, hvordan projektets resultater oversættes til anbefalinger, som har en bred relevans for praksisfeltet. 

I sporene på et læremiddel - læremidlers tilblivelse, udvælgelse, brug samt rolle i uddannelsespolitikken

Bevillingsmodtager: Lone Nielsen

Læremidler spiller en central rolle skolens virkelighed. De fungerer som element i oversættelsen af curriculum, og deres indhold og didaktiske tilgang fungerer både støttende, men også styrende for lærerens undervisning. Dette står imidlertid i et spændingsforhold til den kontinentale, didaktiske tradition, hvor læreren reelt forstås som den, der transformerer læreplanens intentioner til didaktisk meningsfuld undervisning. I Danmark har vi et frit, kommercielt marked for læremidler, hvor forlagenes udvikling og salg af læremidler til folkeskolens fag må finde sted i et spænd mellem idealer, læreplaner og ikke mindst efterspørgsel.

I dette projekt følges sporet af et læremiddel og dets forbindelse til curriculum på tværs af tre centrale processer: 1) Tilblivelsesprocessen for et læremiddel, 2) processen hvor lærere vælger læremiddel til brug i deres undervisning, samt 3) processen hvor lærere planlægger og gennemfører undervisning med læremidlet. Formålet er at anlægge et holistisk perspektiv på virkeliggørelse af forbindelsen mellem læremiddel og curriculum i de tre sameksisterende praksisser. Ambitionen er dels at vise komplekse sammenhænge, forstå de afhængigheds-relationer, der skabes, og at fremanalysere muligheder i forbindelser, der måske kun er delvist realiserede.

I projektet tages udgangspunkt i læremidler til- og curriculum for danskfaget, der med sit timetal og placering gennem skoleforløbet er folkeskolens største fag.

At bygge en bro

Bevillingsmodtager: Tim Vikær Andersen

Dette ph.d.-projekt søger at skabe ny og systematisk viden om overgangen mellem folkeskolens specialtilbud og ungdomsuddannelse for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og om hvordan specialpædagogiske brobygningsindsatser bidrager hertil.

Projektet undersøger hvilke sociale, følelsesmæssige, faglige og organisatoriske forhold, der positivt eller negativt påvirker overgangen til ungdomsuddannelse. I relation hertil har projektet fokus på både generelle organisatoriske rammer, specifikke specialpædagogiske brobygningsindsatser samt de overvejelser eleverne knytter ved afslutningen af et specialtilbud under Folkeskolelovens § 20.2.

Der anvendes en mixed method tilgang med et kvantitativt survey-studie og et kvalitativt etnografisk observations- og interviewstudie. Projektet har baggrund i praksis- og transitions-teori med fokus på kompleksitet, samspil og kontekst i den pædagogiske praksis.

Projekt vejledes af professor Ane Qvortrup fra Syddansk Universitet og lektor Anne Mia Steno fra Københavns Professionshøjskole.


Om bevillingerne fra Uddannelses- og Forskningsministeriet

Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning under Uddannelses- og Forskningsministeriet har bevilliget i alt 30,4 millioner kroner til at undersøge emner som trivsel, ordblindhed og undervisning i kontroversielle emner. Projekterne skal foregå tæt på elevernes hverdag og ske i et samarbejde mellem universiteter og professionshøjskoler.

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 01.12.2023