Skip to main content
DA / EN

Donation

Vejledning vedrørende donation

Enhver myndig person bosiddende i Region Syddanmark kan afgive erklæring om donation af sit legeme efter døden til uddannelse og videreuddannelse af læger og kiropraktorer samt andre sundhedsfaglige uddannelser.  Donationen vil også kunne indgå i forskningsprojekter inden for sundhedsvidenskab.

Erklæring om donation fås ved at henvende sig til

 Rigmor Jepsen
 Anatomi, Institut for Molekylær Medicin (IMM – Campus)
 Syddansk Universitet
 Campusvej 55
 5230  Odense M

 Tlf. 65 50 23 32 – alternativ 65 50 23 05
 Mail:  rjepsen@health.sdu.dk

Donors nærmeste pårørende, evt. plejepersonale og lign. samt egen læge bør være orienteret om donationsforholdet.

Afholdelse af bisættelseshøjtidelighed påvirkes ikke af donationen, men arrangeres efter donors (eller de pårørendes) ønske.

En kopi af donationsaftalen opbevares hos IMM – Campus. Donationen journaliseres og erklæringen returneres og bør opbevares sammen med donors personlige papirer.

Sammen med erklæringen fremsendes et kort, der oplyser om donationsforholdet, og som man bør bære på sig.

Vedrørende vitterlighedsvidner

Donationsaftalen skal underskrives af 2 myndige vitterlighedsvidner, som bevidner, at donor egenhændigt har underskrevet donationserklæringen. Som vitterlighedsvidner må ikke benyttes personer som er nærtbeslægtede med donor eller ansat på Institut for Molekylær Medicin (IMM) - Campus. Såfremt et vitterlighedsvidne er læge eller advokat (stempel påkrævet), behøves ikke 2 vitterlighedsvidner.

Forholdsregler ved dødsfald

Bedemandsforretningen, som man ønsker skal varetage de praktiske foranstaltninger i forbindelse med dødsfaldet, underretter IMM - Campus. De fleste bedemandsforretninger i Region Syddanmark er orienteret om, hvorledes de skal forholde sig i forbindelse med donationer.

Overførsel til IMM – Campus kan ske op til en uge, efter at donor er afgået ved døden under forudsætning af, at afdøde hurtigst muligt anbringes på køl (ikke frost). Legemet skal transporteres i en kiste, som herefter opbevares på stedet, og igen benyttes ved returnering. Der vil herefter kunne forløbe op til 1½ år, før den samme bedemandsforretning, som bragte afdøde til IMM – Campus, kontaktes med henblik på afhentning. IMM – Campus er ikke ansvarlig for, at ønsker omkring urnenedsættelse/jordfæstelse opfyldes.

IMM - Campus dækker nødvendige ekstraudgifter i forbindelse med transport af afdødes legeme til og fra Syddansk Universitet, Odense, inden for Region Syddanmarks grænser.

IMM – Campus forbeholder sig ret til at annullere donationen, når der foreligger særlige forhold.  Særlige forhold omfatter f.eks. dødsfald i udland, smitsomme sygdomme, obduktion og større kirurgiske indgreb.

IMM – Campus modtager ikke donorer i weekender, søn- og helligdage samt ferie.

 

Organdonation

Det er muligt at stå opført i Organdonorregistret samtidig med, at man har doneret sit legeme til uddannelse ved IMM - Campus, Syddansk Universitet, Odense. Såfremt det bliver aktuelt, at organer fra afdøde benyttes til organdonation/transplantation, giver IMM - Campus afkald på donationen. Dog kan hornhindetransplantation som oftest undtages fra denne regel. Tilmelding til Organdonorregisteret foregår enten elektronisk via www.sundhed.dk eller via Donorfolderen, som kan fås hos egen læge eller rekvireres hos Dansk Center for Organdonation. Få mere viden om Organdonation på www.organdonor.dk.

 

Behandling af personoplysninger

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Syddansk Universitet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
CVR-nr.: 29283958
Telefon: 6550 1000
Mail: sdu@sdu.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren


Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
• På e-mail: dpo@sdu.dk
• Ved brev: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, att.: ”databeskyttelsesrådgiver”

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med vores behandling af dine oplysninger er undervisning, videreuddannelse og evt. forskning som beskrevet ovenfor.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
• Dit samtykke (Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, og hvis der indgår helbredsoplysninger, art. 9, stk. 2, litra a)
• Vores pligt som universitet til at opbevare dokumentation for vores arbejde (Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, og offentlighedslovens § 15)
• Hvis du har givet samtykke til forskning: Vores forskning i samfundets interesse (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og databeskyttelseslovens § 10)

4. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at administrere ordningen. Det betyder, at vi opbevarer dine oplysninger, indtil forhold omkring din donation er afsluttet.

Nogle oplysninger opbevarer vi i længere tid af dokumentationshensyn. Det gælder eksempelvis vores kopi af denne erklæring om donation, som vi fortsætter med at opbevare for at kunne dokumentere forløbet både før og efter dødsfaldet.

5. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i dine oplysninger og til at få urigtige oplysninger rettet. I nogle tilfælde har du også ret til at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer, eller til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysningerne. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Sidst opdateret: 14.08.2023