Skip to main content
DA / EN

Adgang og supplering

(ajourført 21.01.2015)

BEMÆRK: Vær opmærksom på, at dele omkring den praktiske implementering af studiefremdriftsreformen endnu ikke fuldt ud er tilendebragt. Der vil derfor kunne komme ændringer og/eller tilføjelser til denne side og øvrige websider, der måtte blive henvist til omkring studiefremdriftsreformen.

Faglige krav:

 • De bachelor- og professionsbacheloruddannelser, der giver adgang til cand.merc.aud. fremgår af bilag til studieordningen.
 • Din bachelor- eller professionsbacheloruddannelse skal indeholde mindst 75 ECTS indenfor det erhvervsøkonomiske fagområde og der kan eventuelt efterfølgende suppleres i bredden eller i dybden givet de 75 ECTS er opfyldt. Supplering kan være aktuelt for at kunne opfylde krav om at givne fagområder skal være indeholdt i din bacheloruddannelse. Disse krav fremgår af studieordningen samt bilag til studieordningen.
 • Er din bachelor- eller professionsbachelorgrad adgangsgivende under givne faglige forudsætninger, er det dit eget ansvar, at disse forudsætninger er opfyldt som præciseret i bilaget. Anviser vi eksempelvis en forudsætning om, at et givet fagområde skal være opfyldt på din bacheloruddannelse (eks. finansiering, jura,  regnskab), vil udgangspunktet være, at du kan opfylde kravet gennem din bacheloruddannelse eventuelt ved at vælge specifikke fag. Er dette af forskellige årsager ikke muligt, kan supplerende aktivitet efter optagelse i særlige tilfælde komme på tale jf. nedenfor nævnte punkter.

Supplerende aktiviteter:
For studerende med en universitets- eller professionsbachelor:

 • Studienævnet har fastsat følgende model for supplerende aktivitet efter optagelse:

  Der må suppleres med max. 2 fagområder efter optagelse, dog må et eventuelt fagområde, der tilbydes som prøve i forbindelse med studiestarten medregnes udover de 2 fagområder, dog max 15 ECTS i samlet supplering.

  Den supplerende aktivitet, der kan følges efter studiestart, må af faglige grunde ikke inkludere fagområderne finansiering og regnskab. Det vil sige, at de fastsatte krav omkring finansiering og regnskab skal være opfyldt før studiestart. I den udstrækning, universitetet måtte udbyde det, kan supplerende prøver indenfor finansiering og regnskab dog følges efter optagelse, hvis prøverne er bestået inden studiestart.

 • I en overgangsperiode fra 1.september 2014 til 31.august 2016 kan den supplerende aktivitet tillige opfyldes ved enkeltfag, den studerende kan følge efter afsluttet bacheloruddannelse med henblik på at opfylde adgangskravene ved en efterfølgende optagelse på kandidatuddannelsen.  

 • På  denne side kan du finde en liste over de supplerende uddannelsesaktiviteter (undervisning med prøver eller prøver), det vil være muligt at tage på SDU på de enkelte campusser i henholdsvis efterårs- og forårssemestret.
  Bemærk, at tilbud om supplerende uddannelsesaktiviteter efter optagelse kan være forskelligt i efterårs- og forårssemestre samt på de enkelte campusser, og at ikke alle vores ”forudsætningsfag” er mulige at følge et givet semester.

 • Skal du gennemføre supplerende uddannelsesaktiviteter efter optagelse, vil disse blive stillet vederlagsfrit til din rådighed.

 • Vi garanterer ikke, at det vil være muligt for dig at tage et specifikt suppleringsområde i det første semester, du er optaget. Derfor anbefaler vi, at du under din bacheloruddannelse, sørger for at opfylde givne krav vedr. adgang til cand.merc.aud. i den grad, dette måtte være muligt.

 • Vi har i studieordningen for cand.merc.aud. fastsat, at du har 2 prøveforsøg til at bestå den eller de prøver, der indgår i en evt. supplerende aktivitet, der skal følges sideløbende med kandidatuddannelsens 1. semester. Disse forsøg vil blive udbudt i januar/februar (for supplering, der følges sideløbende med et 1. semester, der starter 1.september) eller i juni/august (for supplering, der følges sideløbende med et 1. semester, der starter 1. februar).

 • Optagelse på cand.merc.aud. på SDU kan ske med adgangsgivende bachelor som nævnt i den opstillede liste over adgangsgivende uddannelser. Listen bygger på bachelor- og professionsbacheloruddannelser, som er fagligt vurderet på nuværende tidspunkt. Andre bachelor- og professionsbacheloruddannelser kan evt. opfylde kravet, men skal i givet fald over en faglig vurdering.

Studerende med HD baggrund (ingen lovgivningsmæssige ændringer omkring supplering sml. tidligere): 

 • Har du en bestået erhvervsøkonomisk diplomuddannelse med speciale i regnskab og økonomistyring, HD(R) eller i finansiering HD(F) har du adgang til optagelse på cand.merc.aud., på betingelse af, at du inden for en i studieordningen fastsat tidsfrist består erhvervsøkonomiske fag og hertil knyttede redskabsfag, som til sammen har et omfang på mindst 20 ECTS point.

 • Studieordningen for cand.merc. aud. på SDU anviser, at de supplerende erhvervsøkonomiske fag alle være bestået inden du kan eksamineres i studiets valgfag. Studienævnet på den campus, hvor du er indskrevet (Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding, henholdsvis Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense) vil i helt særlige tilfælde kunne dispensere fra denne regel.

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi (Kolding) Syddansk Universitet

 • Universitetsparken 1
 • Kolding - DK-6000
 • Telefon: +45 6550 1406

Sidst opdateret: 13.10.2022