Skip to main content

Realkompetencevurdering til diplomuddannelser

Du kan på SDU få vurderet dine reelle kompetencer i forhold til universitetets diplomuddannelser.

Du kan også blive realkompetencevurderet i forhold til adgang til deltidsstudier på universitetet, der kræver gymnasiale niveauer. Den form for kompetencegodskrivning sker ved at henvende sig på et lokalt VUC, der foretager sådanne vurderinger. Du får et bevis, som du så efterfølgende kan bruge til alle uddannelser, hvor det pågældende niveau er påkrævet.

Realkompetence er et relativt nyt begreb, der knytter sig til forståelsen af at vi, som lærende mennesker, tilegner os viden livet igennem. Denne samlede mængde af viden, færdigheder og kompetencer kan vise sig at have værdi, uanset hvor og hvordan disse er erhvervet. Man taler om forskellige typer for læring - det kan være arbejdspladslæring, private kurser uden eksamensbevis, værdifulde erfaringer fra trænerjob i sportsforeninger eller bestyrelsesarbejde med mere.

Anerkendelse af realkompetencer adskiller sig fra merit. Merit gives af et studienævn på grundlag af et allerede bestået fag på grundlag af eksamensbeviser. her er der et bestået fagligt indhold, som man vurderer passer ind i den nuværende uddannelsesramme.

Kontakt HD sekretariatet, når det gælder adgang til HD-området på hd@sam.sdu.dk , mens Syddansk Universitets efteruddannelse kontaktformular kan vejlede i forhold til de øvrige diplomuddannelser.

Hvilke uddannelser kan du søge om realkompetencevurdering til?
Vi kan foretage en realkompetencevurdering i forhold til de diplomuddannelser, som Syddansk Universitet udbyder:

 • Diplom i stærkstrømsteknologi
 • HD

Hvad kan du bruge en realkompetencevurdering til?
Du kan søge om tre forskellige former for realkompetencevurdering, som kan resultere i følgende beviser:

 1. Adgangsbevis til en af uddannelserne
  Beviset giver dig adgang til at søge om optagelse på en af ovenstående uddannelser. Du kan søge om vurdering i forhold til uddannelsesmæssige krav, krav om relevant erhvervserfaring eller begge dele.
 2. Bevis for et eller flere enkeltfag på en af uddannelserne
  Du kan få anerkendt dine realkompetencer med et kompetencebevis i forhold til dele af et enkeltfag, hele enkeltfaget eller flere enkeltfag på en uddannelse, hvis vi vurderer, at dine realkompetencer modsvarer de faglige kompetencemål.
 3. Bevis for en hel uddannelse
  Du kan få anerkendt dine realkompetencer med et uddannelsesbevis, såfremt vi vurderer, at dine realkompetencer modsvarer de faglige mål for uddannelsen.

Pris
Adgangsvurdering er gratis.

Kompetencebevis og et helt uddannelsesbevis afregnes med deltagerbetaling, hvis du har en kort videregående, mellemlang videregående eller lang videregående uddannelse (for andre er det gratis).

Prisen er 317 kr. pr. ECTS-point, som du søger realkompetencevurdering på. Søger du om vurdering til et 5-ECTS point fag, koster det således 1585 kr.

Gebyret betales ikke tilbage i tilfælde af du ikke opnår en godkendelse.

Sådan søger du om realkompetencevurdering
For at vi kan foretage en så grundig vurdering som muligt, er det vigtigt, at du på forhånd gør dig klart, hvilken af de tre ovennævnte typer vurdering, som du vil søge om. Du finder et ansøgningsskema her.

Du sender ansøgning og dokumentation til Syddansk Universitets Efteruddannelse på spoc.sdu.dk/nostud 

Sammen med din ansøgning skal du vedlægge relevant dokumentation for de kompetencer, som du ønsker vi skal vurdere. Du har selv ansvar for at indsamle og fremlægge relevant dokumentation. Det kan f.eks. være bevis, grundige beskrivelser eller erklæringer fra

 • tidligere gennemført uddannelse
 • viden og færdigheder mv. opnået gennem erhvervsarbejde
 • ansættelser
 • udlandsophold
 • deltagelse i kursus- og uddannelsesaktiviteter, herunder folkeoplysende undervisning
 • dokumentation fra en arbejdsgiver
 • din egen beskrivelse af relevante erfaringer fra eksempelvis frivilligt arbejde og lignende

Du kan finde inspiration og hjælp til at systematisere din ansøgning ved at bruge "Min kompetencemappe" der er udarbejdet af Undervisningsministeriet.

Vejledning og vurdering
Der er er tre niveauer i vurderingsprocessen:

1. Indstilling til vurdering
Du kan kontakte EVU-teamet via denne kontaktformular, som kan vejlede dig omkring relevante dokumentationsformer, praksis på området osv.

Syddansk Universitet har ret til indledningsvist i processen at afvise en realkompetencevurdering, hvis den er åbenlys grundløs.

2. Vurderingsprocessen
Din ansøgning sendes til det relevante studium, og her vil det faglige miljø vurdere ud fra det materiale, du har sendt. Hvis det faglige miljø skønner, der skal yderligere dokumentation til, kan de kræve til en individuel vurdering. Den individuelle vurdering kan bestå af forskellige metoder f.eks.

 • uddybning af den skriftlige produktion du har vedlagt ansøgningen
 • interview
 • vurderingsskemaer
 • tests og prøver

Du vil blive inddraget i planlægningen af den individuelle vurdering og skal være opmærksom på, at du kan blive bedt om at stå til rådighed for individuelle interviews, tests og prøver i et tidsrum af maksimalt 1 uges varighed.

3. Indstilling til vurdering
Vurderingen baseres til slut på et skøn over din samlede viden, færdigheder og kompetencer. Senest to uger efter afslutning af det individuelle forløb, vil du modtage en indstilling af realkompetencevurderingen. Indstillingen skal godkendes af det pågældende studienævn, før vurderingen kan tiltrædes og et bevis kan udskrives.

Klagevejledning
Såfremt du er uenig i den afgørelse, som vi har truffet i forhold til din ansøgning om realkompetencevurdering, kan du klage til Kvalifikationsnævnet. Du skal indsende klagen senest fire uger efter modtagelsen af vores afgørelse.

Du sender klagen til Syddansk Universitets Efteruddannelse, og vi skal på baggrund af din klage foretage en ny vurdering. Hvis vi imødekommer din klage genoptages det forløb, som du ansøgte om. Hvis vi fastholder vores afgørelse, skal vi sende klagen videre til Kvalifikationsnævnet med en begrundelse for, hvorfor vi ikke kan imødekomme din klage. Vi sender alle sagens akter og den relevante dokumentation til Kvalifikationsnævnet.

Kvalifikationsnævnet træffer så den endelige administrative afgørelse, som både du og universitetet får besked om. At afgørelsen er endelig, vil sige, at man ikke kan klage over den til en anden administrativ instans.

Syddansk Universitets Efteruddannelse

 • Campusvej 55
 • Odense M - 5230
 • Telefon: 6550 1054

Sidst opdateret: 02.09.2021