Skip to main content

Projekter

Gennem tiden har centret været hjemsted for forskellige anvendelsesorienterede samarbejdsprojekter, typisk med planlægnings- og landskabsforvaltende myndigheder.


Samarbejdsprojekter:

 • Fremtidens landskaber
  Fremtidens Landskaber er et landsdækkende forskningsprogram, som i perioden 2013-2017, skal forbedre landskabsplanlægningen i Danmark. Programmet ledes af Københavns Universitet og har deltagelse af en række kommuner og andre forskningsinstitutioner – se projektets hjemmeside
   
 • Diaplan (Dialogbaseret planlægning i det åbne land)
  Forskningsprogrammet DIAPLAN har i perioden 2010-2013 rettet fokus på integrerede og dialogbaserede planprojekter i det danske kulturlandskab. Videnopbygning, metodeudvikling og dialogbaserede planprocesser har været bærende for programmet. Programmet ledtes af Københavns Universitet og havde deltagelse af fire kommuner og andre forskningsinstitutioner – se projektets hjemmeside

  Publikation: Lone S. Kristensen, Jørgen Primdahl, Henrik Vejre (red.) Dialogbaseret planlægning i det åbne land: om strategier for kulturlandskabets fremtid, Forlaget Bogværket 2015
   
 • Digitalisering af Danmarks Jernbaner
  Et samarbejdsprojekt med Danmarks Jernbanemuseum, hvor centret har stået for den GIS-baserede digitalisering af det danske jernbanenet til brug for en animation heraf i den nye permanente udstilling.

 • Digitalt Atlas over kulturmiljøer i Danmark
  Registrering af kulturmiljøer for Vejle Amt (2003-05) samt Fyns, Ringkøbing og Storstrøms amter (2005-06) - se projektets særlige hjemmeside.

 • Lancewad
  Registrering af Vadehavets kulturmiljøet 2000-2001 - et trilateralt projekt, hvori også indgår institutioner fra Slesvig-Holsten og Nedersachsen i Tyskland samt hollandske myndigheder. I Danmark foregik samarbejdet med Skov- og Naturstyrelsen samt Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Centret var sæde for den danske GIS-koordinator, og medarbejder på projektet var Adam Schacke.

  Projektet har udgivet: Manfred Vollmer m.fl.: Lancewad. Landscape and Cultural Heritage in the Wadden Sea region. Project Report, Wadden Sea Ecosystem No. 12. Common Wadden Sea Secretariat. Wilhelmshaven, Germany, 2001.

 • Digitalisering af historiske kort i Viby sogn 
  Et samarbejdsprojekt med Viby sogn lokalhistoriske forening 2001 om digitalisering af original-I kortene fra sognet.

 • Skam herred-projektet
  E
  t samarbejdsprojekt med Skov- og Naturstyrelsen og Fyns Amt 1999-2000 om praktisk registrering af kulturmiljøer.

  Publikationer:
  Rene S. Christensen, Lars H. Larsen, Adam T. Schacke og Mette L. Thøgersen: Kulturmiljøer i Skam herred 1000-2000 - en totalregistrering, KDC, SDU 1999 72 s. Rene S. Christensen, Lars H. Larsen, Mette L. Thøgersen og Ellen Christensen-Dalsgaard: Kulturmiljøer i Skam herred II - udvælgelse og afgrænsning, KDC, SDU 2000 29 s.

 • Kulturhistorien i Planlægningen
  Et samarbejdsprojekt mellem Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen, amtsrådsforeningen, Kulturhistorisk Råd og Kartografisk Dokumentationscenter 1995-97.

  Projektet har affødt følgende publikationer, hvori Kartografisk Dokumentationscenter har medvirket:

  De kulturhistoriske interesser i landskabet, red.: Vivian Etting, Per Grau Møller,
  Kbh. : Miljø- og Energiministeriet, Skov og Naturstyrelsen , 1997, 380 s. ill.
  Per Grau Møller og Erland Porsmose: Kulturhistorisk inddeling af landskabet, red. Annette Schou, Kbh. : Miljø- og Energiministeriet, Skov og Naturstyrelsen , 1997, 82 s.

 • Registrering af kystkultur
  Pilotprojekt – et samarbejdsprojekt med Fyns Amt 1997 - resultatet er blevet en intern rapport.

 • Digitalisering af historiske kort fra Thy
  Et samarbejdsprojekt med Skov- og Naturstyrelsen 1997-98 om digitalisering af kulturhistoriske kort til Thy-projektet.

 • Digitalisering af historiske kort fra Østthy
  Et samarbejdsprojekt med Sydjysk Universitetscenter 1997 om digitalisering af kulturhistoriske kort til Østthy-projektet.

 • Registrering af højryggede agre
  Et samarbejdsprojekt med Fyns Amt om registrering af relikte agerspor i nogle fynske skove - 1993-94 - som led i forskningsprojekt af Per Grau Møller, som også har affødt flere publikationer (se under denne).

 • Kulturhistorisk registrering af faunaspærringer langs de fynske amtsvandløb
  Et samarbejdsprojekt med Fyns Amt 1987-88.

  Publikation:
  Per Grau Møller og Erland Porsmose: Vand- og vandkraftudnyttelse på Fyn, Fredningsplanlægning. Rapport nr. 16, 72 pp. Fyns Amt, 1989.
  (se også under symposier/seminarer)

 • Hovedgårdsregistrering
  Et samarbejdsprojekt med Fyns Amt om en kulturhistorisk registrering af de fynske hovedgårde - 1984-95.

  Publikationer:
  Hovedgårdsregistering i Fyns Amt. Nøgle til kommunerapporter, Fyns Amt. Natur og Vandmiljøafdelingen 1995, 25 pp.
  De fynske hovedgårde. Sammenfatninger og analyser af skemaregisteringen. Fyns Amt. Natur og Vandmiljøafdelingen 1995, 63 pp.
  Hovedgårdsregistering i Fyns Amt. Xxx kommune. Skemaer og kort, Fyns Amt. Natur og Vandmiljøafdelingen 1994-95. - for de enkelte kommuner udgivet rapporter.
  Rapporter til download

 • Kortsamlinger
  Et samarbejdsprojekt med Skov- og Naturstyrelsen om udarbejdelse af registranter over kort dækkende Bornholm og Sønderjylland, 1987-88.

  Publikationer:
  Karsten Klindt-Jensen: Fortegnelse over historiske kort - Bornholm, Skov- og Naturstyrelsen Rapport A9, 1987, 190 s.
  Karsten Klindt-Jensen: Fortegnelse over historiske kort - Sønderjylland, Haderslev Museum 1993, 129+179+224 s. (samlet i ét bind).

   
 • Fredningsplanlægning 
  Et samarbejdsprojekt med Skov- og Naturstyrelsen om en vurdering af amternes kulturhistoriske bidrag til fredningsplanlægningen, 1987.

  Publikationer:
  Helle Damgaard og Niels Hørlück Jessen: Kulturhistorisk fredningsplanlægning 1978-86 - en sammenlignende analyse af amtskommunernes bidrag til fredningsplanlægningen, Skov- og Naturstyrelsen og Kartografisk Dokumentationscenter 1987.
  Helle Damgaard: Kulturhistorien i fredningsplanlægningen. Metode og resultater 1978-86, Fortidsminder og kulturhistorie, Antikvariske Studier 9, 1987 s. 43-64.

 • Tøndermarsken
  Et samarbejdsprojekt med Skov- og Naturstyrelsen om udforskning af Tøndermarskens historie 1986-87.

  Publikationer:
  Niels Hørlück Jessen mfl.: Tøndermarsken - en kulturhistorisk redegørelse, Skov- og Naturstyrelsen 1987, 100 s.

 • Landsbyregistrering
  Et samarbejdsprojekt med Fyns Amt om en kulturhistorisk registrering af de fynske landsbyer - 1983-85.

  Publikationer:
  Landsbyregistrering i Fyns Amt, foreløbig orientering, Fyns Amt. Natur og Vandmiljøafdelingen 1983.
  Landsbyregistrering i Fyns Amt, Historiske forhold, Fyns Amt. Natur og Vandmiljøafdelingen 1983-84. - for hver af de 32 fynske kommuner udgivet en rapport med skemaer og kort.
  Rapporter til download 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 22.01.2018