Arbejde med kvalitetspolitikken

Ingeniøruddannelserne på Det Tekniske Fakultet arbejder løbende med SDU's uddannelsespolitik

 

Rekruttering og optagelse
 • Markedsføring, kommunikation og brobygning: TEK nedsatte i september 2007 Udvalget for Kommunikation og Brobygning. Udvalget har til formål at udvikle TEKs kommunikations- og brobygningsaktiviteter. Udvalget arbejder på et strategisk niveau med afgrænsning og planlægning af kommunikations- og brobygningsaktiviteter i bred forstand. Fokus er især at sikre en samklang mellem institutternes behov og fakultetets overordnede kommunikations- og brobygningsstrategi (linket kan kun tilgåes af SDU-ansatte). Udvalget består af repræsentanter fra fakultetets fire institutter, samt fakultetets studievejleder og medarbejdere fra TEK Kommunikation og TEK Internationalisering. Dermed sikrer udvalget en klar afstemning af de enkeltstående kommunikations- og brobygningsaktiviteter i forhold til den strategiske helhed, TEK opererer indenfor. Udvalget afholder 2-3 årlige møder og dokumentation af udvalgets arbejde kan findes på SDUNet. Hvert år udarbejdes en kommunikations- og plan (linket kan kun tilgåes af SDU-ansatte), der bl.a. beskriver, hvem der gør hvad, hvordan og hvor lang tid, der er afsat til de givne opgaver i så fald opgaveløsningen inkluderer medarbejdere fra uddannelserne. Når udvalget har godkendt planen bringes den til gennemsyn og endelig godkendelse i fakultetets øverste ledelsesgruppe. For det internationale område udarbejdes der ligeledes en Kommunikations- og brobygningsplan, som beskriver det samme som planen for det danske område.
 • Optag og testbaseret optag: TEK Uddannelse varetager den daglige drift og udvikling af optagesystemet for fakultetets uddannelser i samarbejde med uddannelsesdirektøren og TEK KVAL. 
 
Studiestart

TEK følger universitetets principper for studiestart, som er yderligere udmøntet i fakultetets notat Koncept for studiestarter på Det Tekniske Fakultet. Retningslinjerne for studiestarten samt den daglige drift af studiestarterne varetages af fakultetets studiestartskoordinator (TEK Uddannelse) i samarbejde med TEK KVAL og den derunder nedsatte følgegruppe for studiestarter på TEK samt fakultetets kvalitetskoordinator.

Der gennemføres evalueringer af hver studiestart, hvoraf resultatet drøftes i fakultetets følgegruppe for studiestart, i TEK KVAL samt med fakultetets ledelse.

Evalueringen dokumenteres i mødereferater.

 
Studiemiljø
 • Fysiske rammer: Ansvaret for de fysiske rammer, der støtter op om et godt studiemiljø er primært placeret i fællesområdet på universitetet. På fakultetsniveau følges op på studiemiljøundersøgelsen (SMU) uddannelsesspecifikt på statusmøderne samt fakultært i TEK KVAL, i fakultetssekretariatets afdelingsledergruppe og i fakultetets ledelses-gruppe. Ansvarlig for studiemiljøundersøgelsen på TEK er fakultetets kvalitetskoordinator. 
 • Studenterinvolvering: De ingeniørstuderende deltager i det saglige arbejde med uddannelsesudvikling- og kvalitet gennem studienævn og de uddannelsesspecifikke uddannelsesudvalg. Derudover har fakultetets ledelse en løbende dialog med de studerende ift. deres oplevelse af faglige og sociale aktiviteter igennem kvartalsvise møder med bestyrelsen fra studenterorganisationen Syddanske Ingeniørstuderendes Forening (SIF). Her drøftes forskellige sager af både driftsmæssige og udviklingsmæssige karakter. Til møderne deltager dekanen, uddannelsesdirektøren og sekretariatschefen fra ledelsen. Møderne suppleres af kvartalsvise møder mellem SIF og fakultetets kvalitetskoordinator med fokus på uddannelsesudvikling og -kvalitet. 
 • Internationalt miljø: På Det Tekniske Fakultetet er det afdelingen TEK Internationalisering, der primært arbejder med internationalisering på fakultetet i samarbejde med de enkelte uddannelser. Se fakultetets internationaliseringsstrategi 
 
Universitetspædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling
Ansvaret for universitetspædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling er dels centralt forankret ved direktionen og Uddannelsesrådet; dels lokalt i de enkelte sektioner.

Med udgangspunkt i SDU’s bærende principper for undervisning er grundlaget for undervisningen på ingeniøruddannelserne konceptet Den Syddanske Model og Ingeniøruddannelser (DSMI) 

For ingeniøruddannelserne monitoreres området gennem dels undervisnings-evalueringer og studenterevalueringer af hele uddannelser; dels gennem fokus på undervisningsportfolier og øvrige universitetspædagogiske standarder og initiativer ved MUS og ansættelsessamtaler (institut- og sektionsledere). Der følges op på området ved de årlige statusmøder mellem de enkelte uddannelser og sektions-, institut- og fakultetsledelsen samt ved kvartalsvise møder i foraet Uddannelsesforum.

Det Tekniske Fakultet har ansat to pædagogiske konsulenter samt en konsulent med fokus på e-læring og blackboard. Der afvikles løbende kurser og øvrige relevante aktiviteter – eksempelvis pædagogisk kursus i dansk undervisningskontekst for udenlandske undervisere.
 
Forskningsbasering og vidensgrundlag
For ingeniøruddannelserne vurderes underviserdækning samt forskningsbasering i forbindelse med de to årlige statusmøder og i henhold til SDU’s nøgletalsnotat. Processen forløber sideløbende med årlige Plan&Review møder, hvor de enkelte sektioner drøfter forskningsproduktion og udvikling med fakultetets ledelse.
Tilrettelæggelse og udvikling og uddannelser og undervisning
 • Uddannelsernes indhold, niveau og kompetenceprofil - studieordninger: Fakultetets studieordninger består af: 
  • Kapitel 1 til 8, der indeholder fællesbestemmelser for henholdsvis diplomingeniøruddannelsen, civilingeniør bachelor-uddannelsen og civilingeniør kandidatuddannelsen
  • Kapitel 9, der indeholder uddannelsesspecifikke bestemmelser for den enkelte uddannelse
  • Modulbeskrivelserne, der beskriver uddannelsens enkelte fag

Udvalget skal i forlængelse af dette efter behov udarbejde og/eller behandle forslag til nye eller ændrede studieordninger, semesterbeskrivelser, kursusbeskrivelser og tilsvarende med henblik på fremlæggelse for studienævnet. 

TEK Uddannelse udarbejder studieordningernes fællesbestemmelser. Endvidere påhviler det afdelingen at kvalitetssikre studieordningerne i deres helhed, herunder kontrol af studieordningernes legalitet. 

Studieordningerne godkendes i studienævnet. 

 • Evaluering ift. uddannelser og undervisning: Evaluering af uddannel-ser og undervisning er forankret ved fakultetets kvalitetskoordinator i samarbejde med de enkelte uddannelser. Arbejdet udgår fra TEK KVAL og evt. følgegrupper herunder. Resultaterne fra evalueringerne behandles uddannelsesspecifikt i UUV’erne, indgår i de årlige statusmøder mellem de enkelte uddannelser og sektions-, institut- og fakultetsledelsen samt offentliggøres på fakultetets hjemmeside. 
 • Undervisningsevalueringer: Alt skemalagt undervisning på Det Tekniske Fakultet evalueres hvert semester. Derudover evalueres 1.-4. semester på fakultetets diplomingeniør- og civilingeniør (BA) uddannelser. Evalueringen foregår både kvantitativt og kvalitativt. Den kvantitative del (spørgeskemaer) har til formål at monitorere de studerendes indtryk af undervisningen på et overordnet niveau. Derudover at give input til evaluerin-gens kvantitative del (dialog med alle studerende på holdet eller en fokusgruppe), hvis formål er at give undervisere og fagansvarlige input til at forbedre undervisningen. Den kvantitative del af evalueringen offentliggøres på fakultetets hjemmeside. Se mere om undervisningsevalueringer samt resultaterne af disse på Det Tekniske Fakultets hjemmeside.
 • Studenterevaluering af hele uddannelser: En gang årligt evalueres hver uddannelse i dets fulde forløb af den afgående årgang. Evalueringen foregår både kvantitativt og kvalitativt. Den kvantitative del (spørgeskemaer) har til formål at monitorere de studerendes indtryk af uddannelsen på et overordnet niveau. Derudover at give input til evalueringens kvalitative del (dialog med alle studerende på holdet eller en fokusgruppe), hvis formål er at give uddannelseskoordinatoren og uddannelsesudvalget input til at forbedre uddannelsen. Den kvantitative del af evalueringen offentliggøres på fakultetets hjemmeside.
 • Ekspertpaneler: For hver uddannelse på Det Tekniske Fakultet bliver der efter behov og mindst hvert sjette år nedsat et ekspertpanel, hvis formål er at vurdere og give feedback til uddannelsesledelsen på et på forhånd defineret emne. Se mere om eksterne eksperter.
Studieadministration og studievejledning
 • Studieadministration på TEK: På TEK er der ét studienævn, der dækker alle fakultetets ingeniøruddannelser. Tilknyttet studienævnet er to fuldtids akademisk medarbejder som sagsbehandler og studie-nævnssekretær. Derudover har de enkelte uddannelser tilknyttet uddannelsesadministrator og studiesekretærer, der tager sig af den løbende drift på den enkelte ingeniøruddannelse. Studienævnet arbejder efter et årshjul, der er tilgængeligt på SDUNet (Linket kan kun tilgåes af SDU-asatte)
 • Studievejledning på TEK: TEK har to fuldtids akademiske vejledere ansat, hvis opgaver står beskrevet i Strategi og mål for studievejledning ved Det Tekniske fakultet. Derudover løser studievejlederen i samarbejde med uddannelseskoordinatorer følgende opgaver: 
  • Lovpligtige forsinkelsessamtaler 
  • Registrering af udeblevne nye studerende 
  • Organisering af information om studievejledning for nye studerende 
  • Løbende opfølgning på udeblevne studerende og studerende med problemer 
 
Job og Karriere

Det Tekniske Fakultet har oprettet uddannelsesspecifikke aftagerpaneler for alle fakultetets uddannelser, der mødes en gang årligt. Dette suppleres med en årligt, fælles aftagerarrangement. Driften af aftagerpanelerne sker uddannelsesspecifikt i samarbejde med fakultetets kvalitetskoordinator. Dialogen med de eksterne aftagere og interessenter til fakultetets uddannelser har som primære formål, at sikre uddannelsernes fortsatte erhvervs- og samfundsrelevans og tilknytning til arbejdsmarkedet; sekundært at sikre en løbende sparring om emner af relevans for uddannelsernes kvalitet, indhold og udvikling. Læs mere om fakultetets aftagerpaneler.

Ansvaret for arbejdet med øvrige dele af delpolitikken er primært placeret i Fællesområdet på universitetet, hvor der gennemføres diverse aktiviteter og vejledning vedr. job og karriere.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies