Skip to main content
DA / EN

Arbejde med kvalitetspolitikken

 

Ingeniøruddannelsernes implementering af SDU’s kvalitetspolitik er beskrevet i fakultetets udmøntningsnotat her .

Udmøntningsnotatet opdateres hvert forår – og hvert andet år gennemgås hver enkelt ingeniøruddannelses implementering af udmøntningsnotatet samt hver enkelt af kvalitetspolitikkens indikatorer i de respektive Uddannelsesudvalg samt i forbindelse med uddannelsens statusmøder.

Du kan se en overordnet beskrivelse af ingeniøruddannelsernes arbejde med SDU’s delpolitkker for uddannelseskvalitet herunder:

Det Tekniske Fakultet har udarbejdet og opdaterer løbende fakultetets Kommunikations- og brobygningsstrategi. Strategien arbejder på et strategisk niveau med afgrænsning og planlægning af kommunikations- og brobygningsaktiviteter i bred forstand. Fokus er især at sikre en samklang mellem uddannelsernes behov og fakultetets over-ordnede strategiske interesser.

De enkelte uddannelsers rekrutterings- og markedsføringsbehov adresseres på statusmøderne hvert andet år.

Fakultetet tilbyder optagelsesvejledning – og monitorerer på relevante forhold i relation til rekruttering og optagelse.

Det Tekniske Fakultet har udarbejdet et studiestartskoncept, der er gældende for alle ingeniøruddannelserne ved Campus Odense (ingeniøruddannelser ved Campus Sønderborg indgår i en campusspecifik studiestart). Konceptet, der tager udgangspunkt i SDU’s Principper for Studiestart, udvikles løbende i samspil med uddannelser, stude-rende og mentorer i fakultetets følgegruppe for studiestarter, der refererer til TEK KVAL.

Ansvarlig for fakultetets studiestarter på vegne af Uddannelsesdirektøren er TEK’s Studiestartskoordinator.

Fakultetets kvalitetskoordinator er ansvarlig for at monitorere relevante kvalitetsindikatorer i relation til studiestart.

Det Tekniske Fakultet understøtter denne delpolitik og monitorerer relevante forhold i forhold til studiemiljø.

Fakultetsledelsen afholder regelmæssige møder med studenterforeningen Syddanske Ingeniørstuderendes Fællesråd (SIF) om studiemiljøet på ingeniøruddannelserne.

Det Tekniske Fakultet er i en kontinuerlig udviklingsproces i forhold til delpolitik fire. Fakultetet har ansat halvan-den årsværk pædagogiske konsulenter (suppleret af et årsværk konsulent i relation til e-læring) og alle fakultetets fastansatte undervisere har udarbejdet undervisningsportfolier.

Der er fokus på pædagogisk udvikling samt yderligere implementering af undervisningsportfolier fra fakultetsledelsen i samarbejde med primært Uddannelseslederne i foraet Uddannelsesforum.

Fakultetet udbyder diverse kurser til pædagogisk opkvalificering målrettet forskellige personalegrupper – herunder udenlandske undervisere.

Det Tekniske Fakultet monitorerer løbende ingeniøruddannelsernes forsknings- og vidensgrundlag i relation til SDU’s nøgletalsnotat. Fakultetets kvalitetskoordinator tilvejebringer med udgangspunkt i TEK Manager samt PURE:

 • STÅ/VIP
 • VIP/DVIP
 • Peer Reviewed Publikationer
 • Antal Ph.d. -studerende

Ovenstående data drøftes dels i de uddannelsesspecifikke UUV møder som led i deres behandling af uddannel-sesberetningen; dels til uddannelsernes statusmøder. Uddannelsesdirektøren sikrer sammenhængen til Det Tekniske Fakultets Plan&Review møder mellem de enkelte forskningssektioner Sektionsledere, relevante Institutledere samt Dekanatet. Plan&Review møderne er de primære fora til at adressere forskningsstatus og -udvikling på fakultetet.

Studieordninger for ingeniøruddannelser på Det Tekniske Fakultet består af:

 • Kapitel 1 til 8, der indeholder fællesbestemmelser for henholdsvis diplomingeniøruddannelsen, civilingeniør bacheloruddannelsen og civilingeniør kandidatuddannelsen
 • Kapitel 9, der indeholder uddannelsesspecifikke bestemmelser for den enkelte uddannelse
 • Modulbeskrivelserne, der beskriver uddannelsens enkelte fag

Det primære arbejde med uddannelsernes niveau, kompetenceprofil og indhold sker i uddannelsesudvalgene. Det er uddannelsesudvalgenes opgave at fungere som samlende forum for uddannelsesudvikling for den enkelte uddannelse. Udvalgene forventes at være initiativtagende i forbindelse med aktiviteter, der sikrer, at den udbudte uddannelse til stadighed udvikles så den er på højde med udviklingen inden for fagområdet.

Udvalget skal i forlængelse af dette og efter behov udarbejde og/eller behandle forslag til nye eller ændrede studieordninger, semesterbeskrivelser, kursusbeskrivelser og tilsvarende med henblik på fremlæggelse for studienævnet.

TEK Uddannelse (TEK Studienævnskoordinator) udarbejder studieordningernes fællesbestemmelser. Desuden kvalitetssikrer TEK Uddannelse, på vegne af Uddannelsesdirektøren, studieordningerne i deres helhed, herunder kontrol af studieordningernes legalitet. TEK Uddannelse foretager desuden relevant studievejledning.

Studieordningerne vedtages i studienævnet og godkendes fakultetets Dekanat.

Delpolitikkens elementer vedr. systematisk kvalitetsarbejde er adresseret andetsteds i dette notat samt i bilag 1.

På Det Tekniske Fakultet er der ét studienævn, der dækker alle fakultetets ingeniøruddannelser. Studienævnet faciliteres centralt. På vegne af Uddannelsesdirektøren er fakultetets studienævnskoordinator ansvarlig for sagsbehandling, sagsfremstilling samt at bistå studienævnsformanden i afvikling af studienævnsmøder. Se mere her.

TEK Studienævnskoordinator er på vegne af Uddannelsesdirektøren ansvarlig for opgave- og studievejlednings kvalitet i relation til kendskab til relevante love, regler og fakultære rammer.

Det Tekniske Fakultet har halvandet årsværk studievejledning, hvis opgaver står beskrevet i Strategi og mål for studievejledning ved Det Tekniske fakultet. Derudover løser studievejlederen i samarbejde med uddannelsesledelserne samt SDU’s centrale studievejledning følgende opgaver:

 • Lovpligtige forsinkelsessamtaler
 • Registrering af udeblevne nye studerende
 • Organisering af information om studievejledning for nye studerende
 • Løbende opfølgning på udeblevne studerende og studerende med problemer

Både Studienævn og Studievejledning er administrativt forankret i TEK Uddannelse.

Størstedelen af delpolitikken adresseres centralt på SDU niveau. TEK Kvalitetskoordinator er ansvarlig for monitorering af relevante forhold jævnfør delpolitikken. Der er særligt fokus på ledighed og beskæftigelse for ingeniøruddannelserne.

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 01.04.2020