Skip to main content
DA / EN

TEK's initiativer vedrørende ligestilling og mangfoldighed

Formålet er i højere grad at kunne udnytte den samlede talentmasse og herved kunne tiltrække flere dygtige medarbejdere og studerende. Samtidig er større mangfoldighed med til at sikre et bedre arbejds- og studiemiljø.

På TEK har vi fokus på et mangfoldigt og inkluderende arbejdsmiljø. Der er igangsat en proces, som skal gøre både ledere, undervisere og øvrige medarbejdere opmærksomme på unconscious bias (ubevidste fordomme og mønstre).

Nogle af de konkrete tiltag, der er igangsat på TEK er udarbejdelse af ensartet onboardingmateriale samt systematiseret brug af MUS-samtaler og 1-1 møder mellem leder og ansatte.

Fakultetets overordnede mål er, at rekrutteringen skal svare til rekrutteringsgrundlaget. For at nå hertil har vi behov for at øge både andelen af kvindelige ansøgere og antallet af kvindelige ansatte.

Konkret har TEK udarbejdet oversigt med interne kvindelige bedømmere, og ledelseslaget bliver systematisk bevidstgjort om vigtigheden af, at der er både mænd og kvinder i bedømmelses- og ansættelsesudvalg. Desuden er et arbejde om tilpasning af stillingsopslag igangsat med henblik på, at de henvender sig bredt til potentielle ansøgere på tværs af køn og baggrund. Samtidig er processen omkring ansættelser i højere grad blevet synliggjort for ansøgere for herigennem at sikre, at alle har lige muligheder.

TEK arbejder aktivt med karriereudvikling skræddersyet efter køn og den enkelte person. Vi skal undgå ’the leaky pipeline’. ’The leaky pipeline’ dækker over det frafald af kvinder, der er på vej op ad karrierestigen. På ph.d.-niveau er der en god fordeling mellem kvinder og mænd, mens der på professorniveau kun er ganske få kvinder. Ved at arbejde mere målrettet med den enkeltes karriereforløb frem for mere standardiserede forløb, kan der i højere grad tages individuelle hensyn og dermed vil man forhåbentlig kunne fastholde kvalificeret personale. 

Vi undersøger ligeledes, hvor og hvordan der kan sættes ind, så kvinder i stigende grad vælger at fortsætte i en akademisk karriere efter ph.d.-graden.

For at skabe et miljø, som er for alle - uanset køn og baggrund - planlægges det at arbejde at tilpasse mødeformer, beslutningsgange, principper for tildeling af midler, opgaver, ansvar med mere, så man i højere grad tilgodeser alle uanset køn.

TEK har fået bevilliget kr. 500.000 fra William Demant, kr. 155.000 fra Rambøll Fonden samt kr. 450.000 fra Fabrikant Mads Clausens Fond over en treårig periode (2019-2022) til projekter omkring Bias aware teaching.

Projekterne har til formål at øge andelen af kvindelige studerende på SDU’s ingeniøruddannelser for herigennem at kunne imødekomme efterspørgslen på arbejdskraft. Desuden vil det være til gavn for både faglighed og studiemiljø, at få en mere ligelig fordeling mellem kønnene. Hovedaktiviteterne er kampagner med rollemodeller, faglige aktiviteter og en aktiv imødegåelse af den kønsbias, der præger unges uddannelsesvalg.

Målgruppen er eksterne vejledere på f.eks. gymnasier og vejledningscentre, vores ambassadører, vores undervisere og de administrative medarbejdere, som møder vores studerende.


Det er væsentligt for arbejdet med ligestilling, at der arbejdes ud fra et retvisende og opdateret datagrundlag. Derfor er det et indsatsområde for TEK, at have opdaterede tal for både rekruttering, opsigelser, karriereprogression m.m., så vi hele tiden kan monitorere resultaterne af vores arbejde og arbejde efter de rigtige mål.

Dertil vil vi fremadrettet i højere grad se på benchmarking i forhold til andre lignende institutioner.

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 07.07.2021