Skip to main content
Kronik

Hvordan løser vi sammen samfundets store udfordringer?

Det kræver tværfaglig viden og samarbejde at løse komplekse samfundsudfordringer inden for sundhed, velfærd, klima og digitalisering. På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er det vores ambition at bidrage til aktivt lederskab inden for netop de områder. Læs mere i denne kronik.

Af Dekan Peter Møllgaard og prodekaner Kristin B. Munksgaard og Jan Guldager Jørgensen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, SDU

Hvor går du hen, når du gerne vil vide mere om sundhed og velfærd? Hvor går du hen, hvis du gerne vil vide mere om klima og bæredygtighed? Eller om digitalisering af samfundet?

Det er alt sammen væsentlige udfordringer, som samfundet står overfor, og hvis kompleksitet kun vil øges fremover. Den demografiske udvikling sætter som bekendt velfærdssamfundet og sundhedssystemet under pres. Klima- og miljøproblemerne topper listen over klodens udfordringer. Og ny teknologi, digitalisering og kunstig intelligens er allerede ved at forandre alle dele af samfundet.

Viden spiller en afgørende rolle, når vi som samfund skal løse tidens store udfordringer. Som universitet har vi et ansvar for at udvikle og formidle viden, der kan ruste samfundet til fremtiden. Det er også en opgave, vi tager på os på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet.

Med stærke forskningsmiljøer inden for blandt andet sundhed, velfærd, klima og digitalisering er vores ambition i al ydmyghed at bidrage til aktivt lederskab inden for netop de områder. Vi vil gerne have, at det er helt naturligt, at du kommer til os, når du vil vide mere om de emner.

Aktivt lederskab indebærer at skabe innovative ideer, indsigter og meningsdannelse til gavn for – og, ikke mindst, i dialog med – omverdenen. Vi har ikke alle svarene selv, men vil gerne samarbejde med brugere, organisationer og samfund om at identificere udfordringerne og at finde løsningerne og svarene i fællesskab.

Lad os her give tre eksempler på, hvordan forskningen på vores fakultet inden for sundhed og velfærd, klima og bæredygtighed og digital transformation af samfundet beskæftiger sig med nogle af problematikkerne.

Det stigende antal ældre og den kendsgerning, at vi lever længere, medfører et øget forbrug af sundhedsydelser og presser et allerede presset sundhedsvæsen. Som en del af svaret på den udfordring er der behov for at integrere ny teknologi og digitale løsninger i sundhedsvæsenet, så vi kan forbedre behandlingen, øge effektiviteten og sikre, at medarbejdernes ressourcer bruges til de rigtige opgaver.

I forandringsprocesser som denne mangler der ofte fokus på, hvordan vi får omstillet sundhedsvæsenet til de nye udfordringer, og sikrer mere adaptive, modstandsdygtige, effektive og lydhøre ledelses- og organiseringsevner. Denne transformation kræver en holistisk tilgang og samarbejde på tværs af fagligheder – lige fra eksperter i ledelse, organisationsdesign og -kultur til økonomiske og juridiske aspekter.

Andre vigtige samarbejdspartnere i arbejdet med sundhed og velfærd er naturligvis vores kolleger på både Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt de øvrige fakulteter på SDU, Odense Universitetshospital og sygehusene i regionen, som tilbyder os helt unikke muligheder for at samskabe viden.

Vores markeder, produktion og forbrug bidrager væsentligt til drivhusgasudledningerne. Spørgsmålet om, hvordan offentlige organisationer, virksomheder og forbrugere kan bidrage til en mere bæredygtig fremtid, optager både praktikere og forskere.

At skabe rammer for mere bæredygtige markeder kræver indsigt i de sociale og økonomiske relationer og interaktioner, der udspiller sig mellem de forskellige aktører, hvad enten det er virksomheder, brancheorganisationer, politiske institutioner, medier eller forbrugere.

Det handler blandt andet om at afdække drivkræfter og barrierer for markeders bæredygtighed, hvem der har ansvaret for, at der skabes bæredygtige resultater, samt hvornår og hvordan erhvervsfremme og statslig regulering hjælper.

Den viden skal danne grundlag for, at vi kan skabe kollektive handlinger til at forfølge bæredygtig udvikling. Blandt vores vigtige partnere findes en lang række store og mindre virksomheder, andre uddannelsesinstitutioner, regionen og kommuner i Syddanmark samt nationale interesseorganisationer. Vores studerende har også en særlig stor interesse for den bæredygtige udvikling.

Dette tema er således tæt integreret i mange fag og uddannelser og samler studerende på tværs af uddannelser på Syddansk Universitet i camps og workshops, hvor de diskuterer og arbejder med bæredygtige udfordringer sammen med virksomheder.

Den digitale udvikling er i fuld gang med at transformere samfundet. For eksempel kan kunstig intelligens erstatte jobs, arbejdsopgaver og menneskelig beslutningstagning. Og teknologiernes indvirkning på journalistik og politik kan udfordre og påvirke selve kernen i demokratiet. Igen er det centralt, at de spørgsmål og udfordringer, vi står over for, ikke kan løses ud fra ét perspektiv alene.

Der er for eksempel både brug for en dybere forståelse af, hvordan de forskellige teknologier fungerer, og hvordan den kunstige intelligens træffer beslutninger, men også hvordan brugere og borgere forholder sig til og interagerer med teknologierne. Det er også afgørende at bygge bro mellem forskningen og samfundet for, at den viden, der genereres, kan kvalificere og styrke samfundsdebatten og demokratiet.

Denne brobygning sker blandt andet i regi af Media City Odense, hvor medievirksomheder og Syddansk Universitet med Odense Kommune som samarbejdspartner sammen vil opbygge Danmarks mest nytænkende og værdiskabende medietech-klynge.

Eksemplerne her er blot nogle af de initiativer, der forskes i inden for de samfundsvidenskabelige discipliner som erhvervsøkonomi, økonomi, jura og statskundskab på SDU. Meget af forskningen foregår allerede i samarbejde med organisationer, myndigheder og brugere, og der er intet nyt i, at forskere sætter deres viden i spil i det omgivende samfund.

Videnudvekslingen sker også i særlig grad på uddannelsesområdet, hvor vores studerende og dimittender opnår den nyeste, faglige viden og værktøjer, som de tager med sig ud på arbejdsmarkedet og omsætter til værdi i praksis.

Det sker undervejs i uddannelserne, blandt andet gennem opgaver, bachelorprojekter og specialer skrevet sammen med virksomheder og organisationer, projektorienterede forløb og samarbejder mellem studerende og virksomheder og senere i et livslangt læringsperspektiv gennem masteruddannelser og kurser.

Vi har stor ekspertise inden for velfærd og sundhed, klima og bæredygtighed og den digitale transformation af samfundet. Og vores ambition er at styrke disse platforme endnu mere. Kom til os, når du vil vide mere om sundhed, klima eller digitalisering. Men ingen af os – hverken universiteter, virksomheder eller myndigheder – kan løse de store udfordringer og opgaver alene.

Vi er nødt til at finde vejen til at gøre det sammen. Vi ved, at potentialet for værdiskabelse er enormt, når vi indgår partnerskaber mellem universitet og samfundet, og her til slut vil vi derfor gerne komme med en invitation:

Hvem vil være med til at samskabe viden og finde svarene på nogle af tidens store samfundsudfordringer sammen med os? Hvor kan vi gå hen?

Kronikken er bragt i Jysk Fynske Mediers Erhverv+, torsdag den 29. februar 2024.

Kronikken er bragt i Erhverv+

Læs den på erhvervplus.dk

Redaktionen afsluttet: 29.02.2024