Skip to main content

Virksomhedsprojekt

Udbytte

Som projektsted kan I få et stort udbytte ved at have en studerende tilknyttet i et virksomhedsprojekt:

  • Den studerende kan bringe den nyeste teoretiske og metodiske viden i spil hos jer.
  • I kan få nye perspektiver på organisationen og få hjælp til at løse specifikke opgaver.
  • Endelig giver virksomhedsprojektet jer nogle rekrutteringsfordele, da I får mulighed for at møde studerende og introducere jeres virksomhed med henblik på eventuelle senere ansættelser.

Hvad er et virksomhedsprojekt?

Et virksomhedsprojekt er et læringsforløb, som indgår i en kandidatuddannelse – og er altså ikke et ansættelsesforhold.

I skal som projektsted sikre, at den studerende løser opgaver, der giver viden om og forståelse for praktiske forhold og metoder i relation til naturvidenskabelige eller beslægtede problemstillinger. Opholdet hos jer bør også medvirke til at udvikle den studerendes kreativitet, selvstændighed og samarbejdsevner og generelle akademiske kompetencer.

Afhængigt af hvilken uddannelse den studerende kommer fra, kan virksomhedsprojektet have et omfang af ca. 250, 375 eller 750 arbejdstimer. Virksomhedsprojekter med et omfang af 750 arbejdstimer tilrettelægges altid som fuldtidsarbejde, mens virksomhedsprojekter på 250 eller 375 arbejdstimer som udgangspunkt tilrettelægges som deltidsarbejde, da den studerende sideløbende følger undervisning på universitetet.

På de fleste naturvidenskabelige kandidatuddannelser ligger virksomhedsprojekter typisk i perioden februar-maj. På kandidatuddannelsen i Biologi ligger virksomhedsprojekter på 750 timer dog altid i perioden september-december.

Den studerende skal som udgangspunkt beskæftige sig med et gennemgående projekt under hele projektforløbet. Dette arbejde skal dog suppleres med løbende ad hoc-opgaver i lighed med virksomhedens andre ansatte. Det forventes også, at den studerende deltager i afdelingsmøder og andre virksomhedsaktiviteter.

Praktiske forhold

I udpeger en kontaktperson (ekstern vejleder), der kan introducere den studerende til virksomheden og give sparring og hjælp undervejs i forløbet.

Under projektet følger den studerende jeres normale arbejdstider og de regler, der gælder for jeres ansatte i almindelighed, eller hvad I og den studerende måtte aftale jer frem til.

Økonomiske forhold

Den studerende får SU under virksomhedsprojektet og må derfor IKKE få løn. I har som projektsted dog mulighed for at give den studerende en erkendtlighed som udtryk for en påskønnelse for opholdet i virksomheden. Den studerende må maksimalt modtage, hvad der svarer til DKK 3.000 om måneden i erkendtlighed. Derudover har I mulighed for at refundere dokumenterede udgifter, for eksempel transportudgifter mellem bopæl og virksomheden.

Juridiske forhold

I forbindelse med projektkontraktens indgåelse foreligger der juridiske betingelser, som sikrer virksomhed og studerende mod misligholdelse. Hvis I ønsker det, har I yderligere mulighed for at bede den studerende og vejlederen fra SDU om at underskrive en fortrolighedserklæring. I er forpligtet til at holde den studerende forsikret mod arbejdsulykker og lignende i forbindelse med virksomhedsprojektet. 

Økonomi

Virksomheden må ikke udbetale løn til den studerende under et virksomhedsprojekt, da den studerende hverken er omfattet af ansættelsesforhold eller instruktionsbeføjelse under projektperioden. Virksomheden må dog gerne refundere dokumenterede udgifter, som den studerende har i forbindelse med opholdet i virksomheden, for eksempel transportudgifter, telefonregninger og husleje.

Derudover må virksomheden udbetale en erkendtlighed til den studerende, svarende til maksimalt 3000 kr. om måneden. Det er frivilligt, om virksomheden vil udbetale en erkendtlighed, og det må ikke være aftalt med den studerende på forhånd.

Guide

  • Begynd planlægningen tidligt. Hvis I eksempelvis ønsker en studerende i efteråret, skal I tage kontakt til SDU i begyndelsen af foråret.
  • Lav en beskrivelse af virksomhedsprojektet med information om virksomheden og de(t) faglige team(s), som den studerende vil blive tilknyttet, og jeres idé til et gennemgående projekt og andre udfordringer, som den studerende vil skulle arbejde med. Skal den studerende være tilknyttet virksomheden på fuld tid eller bare nogle timer om ugen?
  • Find ud af, hvad I vil tilbyde den studerende i forhold til erkendtlighed og refusion af dokumenterede udgifter.

Kontakt virksomhedskonsulent Manuel Kehrer fra SDU Research & Innovation Organisation for aftale om det videre forløb:

E-mail: make@sdu.dk
Telefon: 6550 4610

Naturvidenskabelige kandidatuddannelser

Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - 5230
  • Telefon: +45 6550 2099

Sidst opdateret: 17.03.2021