Skip to main content

Aftagerpanelet for Master i børne- og ungdomskultur - medier og æstetiske læreprocesser

Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Aftagerpaneler for Pædagogik ved Syddansk Universitet

I modsætning til fx en lægeuddannelse med fast kobling mellem universitetsuddannelse og professionsrettede jobfunktioner er uddannelserne under Pædagogik kendetegnet ved en løs kobling mellem uddannelse og arbejdsmarkedsbehov. Skal uddannelserne hele tiden kunne matche arbejdsmarkedets aktuelle behov, er der brug for dialog om deres kvalitet og relevans. En sådan dialog kan et aftagerpanel være med til at kvalificere.

Det humanistiske Fakultet ved SDU har august 2010 nedsat et fælles aftagerpanel for de uddannelser, der henhører under Pædagogik, p.t. kandidatuddannelsen i Pædagogik, masteruddannelsen i Gymnasiepædagogik og masteruddannelsen i Børne- og ungdomskultur – medier og æstetiske læreprocesser. Studienævnet for Pædagogik har efterfølgende besluttet at underopdele dette aftagerpanel i særskilte paneler for de respektive uddannelser, eftersom disse har forskelligartede optagelseskriterier og målretter sig mod forskelligartede professionelle jobfunktioner.

Fakultetet afholder et årligt fælles-arrangement for samtlige af de aftagerpaneler, der hører ind under det, og dette vil altså også gælde de særskilte paneler henhørende under Pædagogik.

Fakultetet har fastlagt aftagerpanelernes primære mål og arbejdsopgaver. Disse er herunder indarbejdet i kommissorierne.

Aftagerpanelet for Pædagogik ved Syddansk Universitet
- med særligt henblik på underpanelet for Masteruddannelse i børne- og ungdomskultur – medier og æstetiske læreprocesser (MBU)

De væsentligste aftagergrupper bør være repræsenteret med personer med direkte berøring med masterne. Det anses desuden for givende, at der i aftagerpanelet deltager såvel alumner, dvs. færdiguddannede mastere fra MBU, som udefrakommende.

Personer med direkte berøring med masterne anses i MBU-sammenhæng for at være tilknyttet stat, kommuner, centre og uddannelsesinstitutioner inden for området mellemlange og videregående uddannelser, private virksomheder og netværk for MBU-alumner. Aftagerpanelet for enkeltuddannelser bør ikke have mere end 10 medlemmer.

Aftagerpanelet udpeges for en tidsbegrænset periode på 3 år med muligheder for forlængelse hhv. udskiftning med anden repræsentant for samme område.

Der tilstræbes en geografisk spredning, som svarer til uddannelsernes geografiske placering og en faglig spredning, der sikrer, at kombinationsprofiler i relation til grenvalg og toningsmuligheder inden for disse repræsenteres i de respektive aftagerpaneler. MBU er pt. placeret i Kolding, men overføres fra 1. august 2011 til Odense. MBU rekrutterer sine studerende fra hele Danmark og har desuden indtil nu også optaget studerende fra Grønland, Færøerne, Norge og Island. Den geografiske spredning må derfor være stor, men samtidig matche de forskellige aftagergruppers lokalisering.

Panelets arbejdsopgaver er primært:

  • at afgive udtalelser, fx om studieordning, ansøgning om nyakkreditering og andre anbefalinger
  • at sikre, at studiet konstant er opmærksomt på uddannelsens samfundsmæssige relevans
  • at sikre, at dimittenderne får optimale vilkår for at bruge deres uddannelse i relevante og attraktive stillinger
  • at udfordre fakultetets og uddannelsens struktur og kultur

Studielederen for Pædagogik er udpeget som ansvarlig for implementering, herunder udarbejdelse af kommissorium, nedsættelse af aftagerpanel samt afholdelse af møder. Sekretariatsbetjeningen forestås af det studiesekretariat, der er tilknyttet faglederen for MBU.

Studielederen har derefter sammensat nedenstående liste over medlemmer af aftagerpanelet for Masteruddannelse i børne- og ungdomskultur – medier og æstetiske læreprocesser (MBU) og fastsat det første møde i panelet til 10. februar 2011 i tidsrummet kl. 13-15. Mødet finder sted i lokale Comenius, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indgang H (ved svømmehallen).

Desuden forventes en mødeindkaldelse til Fællesmøde for aftagerpaneler under Det Humanistiske Fakultet ved SDU, og i umiddelbar forlængelse et separat møde for MBU’s aftagerpanel.

(Listen er opstillet, så det fremgår, hvilke ’kanaler’ der er benyttet og hvad de enkelte repræsenterer. Navnene på panel-medlemmer er understreget.)

Staten -> Kulturministeriet –> Kulturstyrelsen -> Børnekulturens Netværk, det rådgivende organ for børnekultur -> Kontorchef Ole Winther

Staten -> Kulturministeriet –> KulturStyrelsen -> Kontor for Biblioteker -> Konsulent Signe Thomsen

Kommunerne -> Odense Kommune -> Børn- og Ungeforvaltningen -> Rådmand Susanne Crawley Larsen

Kommunerne -> Århus Kommune -> Børnekulturhuset, en decentral kulturinstitution under Århus Kommunes Kulturforvaltning -> Børnekulturkoordinator Anne Line Svelle

Kommunerne -> Kolding Kommune –> børnekulturhuset Nicolai for Børn, Kolding Kommune -> leder og MBU-alumne Kristine Karlshøj

Centrene -> Kulturprinsen, Børnekulturens Udviklingscenter, et eksperimenterende udviklingscenter for kultur med børn og unge både regionalt, nationalt og internationalt -> Centerchef Ulla Voss Gjesing

Uddannelsesinstitutionerne -> University College Lillebælt -> Lærer- og pædagoguddannelserne -> vicedirektør Niels Grønbæk Nielsen

Uddannelsesinstitutionerne -> University College Syddanmark ->Pædagoguddannelsen -> Studiechef for Pædagoguddannelsen, Kolding, Kirsten Skaastrup

 

Ole Winther
Tlf./mobil: 33745210
E-mail: ole@kulturstyrelsen.dk

Signe Thomsen
Tlf. 33 73 33 77
E-mail: sth@kulturstyrelsen.dk

Susanne Ursula Larsen
Tlf. 65515000
E-mail: sucl@odense.dk

Anne Line Svelle
Tlf./mobil: 89404877 / 29209049
E-mail: als@fk.aarhus.dk

Kristine Karlshøj
Tlf.: 2271 1177
E-mail: mail@kristinekarlshoej.dk

Ulla Voss Gjesing
Tlf.: 21 29 19 01
E-mail: ulla@KulturPrinsen.dk 

Kirsten Skaastrup
Tlf. 7266 5272
E-mail: kska@ucsyd.dk

Niels Grønbæk Nielsen
Tlf. 51777174
E-mail: nign@ucl.dk

 

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Sidst opdateret: 04.01.2023