Skip to main content

Aftagerpanelet for Engelsk

Panelets sammensætning:

Aftagerpanelet består af aftagere fra en række forskellige uddannelsesinstitutioner i den syddanske region samt af deltagere fra offentlige og/eller private virksomheder inden for områder af særlig interesse for humanistiske kandidater.

Aftagerpanelet består af 5-8 aftagerrepræsentanter samt 3 – 5 repræsentanter for universitetet. Aftagerpanelet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov.

Aftagerpanelet konstituerer sig med en formand og en næstformand.

Eksterne medlemmer:

Interne SDU-medlemmer:

De til enhver tid siddende studienævnsmedlemmer (VIP + studerende) for Engelsk

Panelet skal overordnet set fungere som et netværks- og dialogskabende forum mellem Engelskuddannelserne og aftagerne med henblik på at bygge bro mellem universitetet og arbejdsmarkedet og sikre og udvikle uddannelsens relevans og kvalitet. Panelet høres i forbindelse med større ændringer af eksisterende studieordninger og planlægning af nye engelskfaglige uddannelser og uddannelseselementer, der måtte blive hjemmehørende under Studienævn for Engelsk og Amerikanske Studier. Panelet kan bidrage med aftagerudtalelser, for eksempel om studieordninger, ansøgninger om nyakkrediteringer og andre anbefalinger.

Aftagerpanelet kan således bidrage til at

  • diskutere forskellige studiemæssige tiltag
  • medvirke til at dimittenderne og deres kompetencer profileres i forhold til relevante aftagere
  • medvirke til at udvikle og vedligeholde fagelementer, som sigter mod at styrke den studerendes kendskab til et relevant job- og arbejdsmarked
  • sikre, at studierne er opmærksomme på uddannelsernes samfundsmæssige relevans
  • sikre, at dimittenderne får optimale vilkår for at bruge deres uddannelse i relevante, attraktive stillinger
  • udfordre fakultetets og uddannelsernes struktur og kultur
Der holdes som udgangspunkt et møde hvert år.

Ovenstående kommissorium er godkendt af prodekanen d. 6. januar 2023.

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Sidst opdateret: 25.01.2023