Skip to main content

Seminaroversigt

Seminaroversigt

I det samlede uddannelsesforløb kan fem spor identificeres, der tilsammen kvalificerer skolernes udviklingsarbejde og giver deltagerne en tidssvarende lærerkompetence: 

  • Styringssporet, der tematiserer gymnasiets aktuelle ’styringsvirkelighed’ og de politiske krav, der rettes mod organisationen udefra.
  • Didaktiksporet, der tematiserer den konkrete undervisning, reflekterer over den og viderefører didaktiske tematikker fra pædagogikum.
  • Det professionsetiske spor, der behandler spørgsmål om ansvar og risiko i lærer-elevrelationer og de kollegiale relationer .
  • Projektsporet, som fokuserer på systematikken i gennemførelse og organisationsforankring.
  • Organisationssporet, der fortrinsvis fokuserer på skoleorganisationens indre processer, såsom de processer, der knytter sig til besluttede indsatser på forskellige niveauer.

Sporene vil med forskellig vægt indgå i de seminarer, som uddannelsesforløbet består af. Projektsporet er dog gennemgående, sådan at de projekter, som uddannelsens deltagere møder op med, får den bedst mulige sparring med hensyn til såvel skolepraktisk som forskningsbaseret viden. Den kvalificering, der dermed bliver projektet til del, fastholdes i en revideret projektbeskrivelse. For de deltagere, der vælger at afslutte forløbet med en eksamen, udgør projektbeskrivelsen tillige et materiale til formulering af en synopsis, som eksaminationen tager afsæt i (se nedenfor under seminar 5).
Arbejdet på de fire seminarer forudsætter aktiv deltagelse i form af opgaveløsning, debat og gensidig sparring på projekter. Desuden indgår oplæg med præsentation af teori. Anført kernelitteratur indgår som fælles reference i øvelser og casearbejde.
Det tilstræbes, at hver enkelt deltager indgår i et relevant netværk blandt deltagerne.


Seminar 1:
DIAGNOSTICERING – projektets ’hvad’
Første seminar tager sit afsæt i de konkrete projekter om undervisningen og elevernes læring, som deltagerne møder op med. Deltagerne medbringer en beskrivelse af problembaggrunden for de enkelte projekter, deres kommissorium og visionerne for problemløsningen. Disse første projektbeskrivelser anskues fra didaktiske, etiske og organisatoriske vinkler, ligesom beskrivelserne skal ses som fænomener, der giver mening i gymnasiets ’nye styringsvirkelighed’. Der arbejdes med transformationen af problembeskrivelse til projektmålsætning.

Opgave mellem seminarerne: Deltagerne udarbejder diagnosticerende observationer med henblik på at dokumentere problembeskrivelsen.

Seminar 2:
PROGRAMTEORI OG DIDAKTISK ANALYSE – projektets ’hvorfor’
Andet seminar udbygger det foregående seminar ved at fokusere på læreren og undervisningen. Her analyseres og ekspliciteres de antagelser om virkning, som projektet bygger på, og deres indbyrdes sammenhæng undersøges. Deltagerne arbejder med programteori, herunder hvilke tegn på forandring man forventer at kunne iagttage samt med design af delafprøvninger (’pilot’). Der introduceres på seminaret til teori om professionalisering og didaktisering.

Opgave mellem seminarerne: Deltagerne gennemfører en pilot og observerer tegn på forandring.

Seminar 3:
EVALUERING – projektets ’hvor er vi’

Seminaret forfølger evalueringens forskellige aktualiseringsformer og niveauer: eleven, undervisningen, projektet, organisationen og det politiske niveau. Der arbejdes med, hvordan evaluering projektfagligt kan nyttiggøres. Professionsetiske spørgsmål forbundet med evaluering diskuteres. Der arbejdes videre med konkretisering af projektet (milepæle og projektplan). Der introduceres til teori om evaluering og om gymnasieorganisation og ledelse.

Opgave mellem seminarerne: Deltagerne præsenterer projektets didaktiske design for deres projektteamet. Modtagelsen af præsentationen fasthold som empiri er genstand for analyse på seminar 4.

Seminar 4:
PERMANENS OG FORANKRING – projektets ’hvorhen’

På fjerde seminar sættes der lys på udviklingsprojekters organisatoriske forankring, herunder ansvars- og bemyndigelsesfordelingen mellem skoleledelse, projektledelse, projektdeltagere og øvrige kolleger. Her fokuseres på lærernes læring og kompetenceudvikling – hvad virker fremmende og hæmmende på organisatorisk læring ved udviklingsprojekter? Didaktisk undersøges de udfordringer og potentialer, projektet på kortere eller længere sigt vil rejse. Dertil teori om didaktisk og organisatorisk implementering.

Opgave mellem seminarerne: Deltagerne udarbejder en revideret projektbeskrivelse.

Seminar 5: EKSAMENSSEMINAR (valgfrit)
Dette seminar er for de deltagere, der vælger at afslutte forløbet med eksamen. Seminaret er et skriveseminar, hvor deltagerne på baggrund af den projektbeskrivelse, der er udviklet over de fire foregående seminarer, udformer en synopsis. Synopsen beskriver en gruppes selvvalgte tema og antyder refleksioner, der refererer til den teori, der er læst undervejs og til selvvalgt teori i forbindelse med de udarbejdede projekter samt til iagttagelser, der er gjort i forbindelse med projektudviklingen. Deltagerne indgår på seminaret i gensidig sparring og modtager vejledning og sparring ved underviserne.

Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

  • Campusvej 55
  • Odense - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 18.08.2023