Skip to main content

Bedømmelse

Ph.d.-afhandlingen og forsvaret vurderes af et bedømmelsesudvalg bestående af tre medlemmer. Senest ifm. indlevering af din ph.d.-afhandling vil der blive nedsat et bedømmelsesudvalg efter indstilling fra institutlederen.

Medlemmerne skal være professorer, fuldtidsansatte lektorer eller have tilsvarende faglige kvalifikationer inden for det relevante fagområde. To af medlemmerne skal være udefrakommende, hvoraf mindst et skal være fra udlandet, medmindre dette er uhensigtsmæssigt ud fra en faglig betragtning. SDUs repræsentant fungerer som forperson for udvalget.

Medforfattere til artikler, der indgår i afhandlingen, kan ikke indgå i bedømmelsesudvalget.

Dine vejledere kan ikke være medlemmer af bedømmelsesudvalget, men din hovedvejleder er tilforordnet bedømmelsesudvalget uden stemmeret. Som tilforordnet skal din hovedvejleder stå til rådighed med henblik på at besvare opklarende spørgsmål om det bagvedliggende ph.d.-forløb og den faglige progression i projektet.

Er du ErhvervsPhDstuderende under ErhvervsPhD-ordningen, skal mindst ét af bedømmelsesudvalgets medlemmer have virksomhedsrelevant forskningserfaring inden for det pågældende fagområde (jf. bkg. § 27), men må ikke være ansat ved den virksomhed, hvor du er ansat.

Når forslag til sammensætning af bedømmelsesudvalget er modtaget på ph.d.-skolen, indstiller ph.d.-udvalget sammensætningen af bedømmelsesudvalget til dekanen. Du vil herefter blive informeret om udvalgets sammensætning og kan gøre indsigelse mod medlemmerne inden for en frist af en uge. Hvis du ikke har gjort indsigelse inden for fristen, vil din afhandling blive sendt til bedømmelsesudvalget og hovedvejlederen.

Du kan læse mere om ph.d.-skolens regler for bedømmelse og forsvar i Vejledning i bedømmelse og forsvar.

Vejledninger ifm. bedømmelse og forsvar

Her finder du vejledningerne til bedømmelse og forsvar

Klik her

Bedømmelsesudvalgets arbejde

Er du interesseret i bedømmelsesudvalgets arbejde? Læs mere om det her.

Klik her

Sidst opdateret: 01.12.2021