Skip to main content
DA / EN

Klagevejledning og dispensation

Klagevejledning

Ph.d.-skolens afgørelser, som er truffet efter ph.d.-bekendtgørelsen kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for at indgive klage er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren, jf. phd..-bekendtgørelsens § 29. Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, skal klagen skal sendes til Juridisk Kontor, Rektorsekretariatet, SDU, e-mail: uni-klager@sdu.dk

Juridisk Kontor indhenter en udtalelse fra ph.d.-skolen, og du skal have lejlighed til at kommentere inden for en uge. Juridisk Kontor sender klagen til Styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Dispensation

Dekanen kan i særlige tilfælde dispensere fra de afgørelser, der alene er fastsat af ph.d.-skolen ved SAMF.

Styrelsen kan dispensere fra ph.d.-bekendtgørelsen, når det er begrundet i usædvanlige forhold, jf. ph.d.-bekendtgørelsens § 28 bortset fra de tilfælde som er nævnt i ph.d.-bekendtgørelsens § 19, stk. 3, § 20, stk. 3 og § 26, stk. 1.

Ønsker du at ansøge om dispensation skal denne sendes til ph.d.-skolens sekretariat.

Sidst opdateret: 19.07.2022