Skip to main content

Ph.d.-skolen

Ph.d.-skolen organiserer ph.d.-uddannelsen under Det humanistiske Fakultet ved Syddansk Universitet. Skolens opgave er – gennem vejledning og kursusudbud – at sikre det højeste faglige niveau i uddannelsen. Skolen skal – på tværs af fagområder og campusser – skabe optimale betingelser for alle ph.d.-studerende under Det humanistiske Fakultet, således at ph.d.-uddannelsen kan gennemføres succesfuldt og på normeret tid.

Alle ph.d.-studerende under Det humanistiske Fakultet er indskrevet ved ph.d.-skolen og som hovedregel ansat ved ét af institutterne.

Ph.d.-skolens daglige drift varetages af skolens sekretariat, som består af skolelederen, fakultetets fuldmægtig med ansvar for ph.d.-området og en sekretær. Ph.d.-skolen arbejder tæt sammen med Ph.d.-udvalget.

Ph.d.-skolens ansvarsområder er følgende:

  • Skolen har ansvar for vejlederkvalifikation og –samarbejde.
  • Hvert tredje år foretager skolen en selvevaluering af sine aktiviteter. Evalueringsrapporten forelægges dekanen og institutlederne og er tilgængelig på skolens hjemmeside.
  • Skolen arrangerer kurser, seminarer, workshops og konferencer med almen relevans for fakultetets ph.d.-studerende (f.eks. velkomst- og udslusningskurser, værktøjskurser, videnskabsteori, forskningsetik, akademisk formidling, og kurser med fokus på internationalisering af forskningsproduktion).
  • Skolen udbyder fagspecifikke kurser gennem sine fem forskeruddannelsesprogrammer.
  • Skolen informerer fakultetets ph.d.-studerende om nationale og internationale ph.d.-programmer og –kurser.
  • Skolen står for fakultetets internationalisering på ph.d.-området og indgår samarbejdsaftaler med andre nationale og internationale forskeruddannelsesprogrammer.
  • Skolen står for fakultetets samarbejde med Syddansk Universitets øvrige fakulteter/ph.d.-skoler.

Sidst opdateret: 28.09.2020