Menu

Associerede Projekter

Sikring af væsentlige bevaringsværdier i lokalsamfundet: museumsarbejde mellem bevaring og formidling

Samarbejdspartner: Adjunkt Line Vestergaard Knudsen, Aalborg Universitet
Projektperiode:
Museer har gennem århundreder interageret med verden omkring sig og har bestræbt sig på at udgøre en forskel i det lokale, nationale eller globale samfund, de fandt sig placeret i. Men hvad sker der, når kulturhistoriske museer bevæger sig uden for murene for at påvirke den fysiske planlægning i lokalsamfundet? Og hvad sker der, når museumsinspektører og -formidlere bevæger sig ud i landsbyer og stationsbyer for at formidle og diskutere den lokale kulturarv med borgere i forsøg på at få dem til at se, bruge og bevare både materielle og immaterielle kulturarvsværdier?
Delprojektet søger at besvare disse spørgsmål via følgeforskning med specielt fokus på Brønderslev Museerne, Vesthimmerlands Museum og Muserum i Skive. Delprojektets resultater er relevante i en aktuel dansk situation, hvor museers samarbejde med kommuner (i form af det såkaldte Kapitel 8-arbejde) skal medvirke til, at væsentlige bevaringsværdier i landskabet sikres for fremtiden. Når museumsprofessionelle inden for bevaring, registrering og formidling mobiliseres til dette formål handler det om at afdække bevaringsværdier, men til tider også om at afsøge om der vil være lokal opbakning og praksisser der kan hjælpe til at gøre bevarelsen af bestemte bygninger og miljøer levende og relevant. Nogle museer arbejder yderligere proaktivt på at skabe bevidsthed om betydningen og relevansen af forskellige konkrete kulturarvsværdier i lokalområdet. 


Join or die! Designmuseet mellem formidling, praksis og medskaben

Samarbejdspartner: Lektor Line H. Christensen, Københavns Universitet
Projektperiode:

Offentlig-private partnerskaber udgør vigtige elementer af nutidig museumsformidling. Men hvad er de historiske rødder? Ud fra designfaglige og læringsteoretiske tilgange spørges i dette delprojekt: Hvordan har samarbejdsprocesser udviklet sig mellem museer og eksterne, professionelle aktører? Der fokuseres på Kunstindustrimuseet, som traditionelt har nære bånd til erhvervs-, kultur- og undervisningssektorerne, med afsæt i udstillingen fra 1932 Britisk Brugskunst. Det var et storstilet erhvervs- og kulturfremstød og udtryk for en moderne formidlingssucces baseret på kuratorisk, kommerciel og didaktisk medskaben. Herfra trækkes linjer op til aktuelle formidlingspraksisser på museet. Undersøgelsens empiriske del baseres på brevkorrespondancer, udstillingsprospekter, presseomtaler og fotografier i Designmuseum Danmarks arkiver, Det Kongelige Bibliotek, V&A Archives, Victoria and Albert Museum, og National Archives, Kew, London.


Det nye oplevelsesmuseum: formidlingsdimensioner på Louisiana, 1958-1998

Samarbejdspartner: Lektor Malene Vest Hansen, Københavns Universitet
Projektperiode:

Knud W. Jensen, grundlæggeren af Louisiana, fremhævede kunstmuseet som et oplevelsesrum, et mødested og levende kulturhus, da Louisana havde 40 års jubilæum i 1998: “Jo flere oplevelsesmuligheder programmet rummer, des mere lever Louisiana op til sin idé - at være et “musisk mødested” og et “samtidsengageret miljø”.’ Inspireret af MOMA i New York inviterede Louisiana publikum indenfor til kunstoplevelser med et udvidet udstillingsbegreb – og endda med indbydende hjemlig arkitektur og pejsestue med magelige stole og servering. Den oplevelsesfokuserede formidling stod dengang i kontrast til etablerede kunstmuseers mere finkulturelt fokuserede udstillings- og publikumspolitik; i dag er det en gængs model. Delprojektet har som tese, at Louisiana fremstår som model for det oplevelsesorienterede kunstmuseum i Danmark og vil undersøge, hvilket oplysningsideal, dette erklærede fokus på oplevelsesdimensioner indebærer. Det skal ske gennem en analyse af Louisianas udstillingspolitik gennem museets første 40 år, her særligt museets egen italesættelse af visioner samt nye formidlingstiltag som børnehus. Analysen perspektiveres med diskursanalyse af nyhedsmediers og kunstkritikkeres repræsentation af Louisiana.


Udvikling og implementering af 3D-teknologi i aktuel museumsformidling

Samarbejdspartner: Lektor Lise Skytte Jakobsen, Aarhus Universitet
Projektperiode: 1. august 2016 - 1. januar 2019

3D-scanning, 3D-print og 3D-modellering bliver i disse år tilgængelige digitale teknologier også for museerne. Økonomisk og teknisk er disse metoder nu inden for rækkevidde, og der eksperimenteres på flere udenlandske og danske museer med at udnytte 3D-teknologien til at styrke kvaliteten af kulturarvsrepræsentationen online, og også til at skabe markante oplevelser i de fysiske udstillinger. Med 3D-print kan man bl.a. re-materialisere museumsgenstande og invitere til berøring, brug og re-modellering af arkæologiske fund, kunstværker og naturarv. Teknologien giver nye og interessante perspektiver på begrebet ’digital levendegørelse’, ligesom den åbner hidtil ukendte muligheder for at udvikle mental sundhed via genstandshåndtering. Udviklingen kalder imidlertid også på en kritisk analyse og diskussion af de formidlingsmæssige fordele og udfordringer ved at anvende 3D-teknologi som repræsentationsform i museumssammenhæng. Målet med undersøgelsen er at skabe erfaringsudveksling mellem kultur- og naturhistoriske museer samt kunstmuseer vedrørende brugen af 3D-teknologi. Det sker gennem en kortlægning af de væsentligste eksisterende danske og internationale tiltag samt gennem følgeforskning på igangværende udviklingsprojekter med henblik på konkretisering af best practice på området.


Produktionskriterier for en transmedial udstilling

Samarbejdspartner: Ph.d.-studerende Vash Selvadurai, Aalborg Universitet
Projektperiode:

Visse aspekter af transmedia og cross-media bliver i dag eksperimentelt testet i relation til museer og udstillinger med henblik på at styrke oplevelsen. Men der findes kun få eksempler, der for alvor udnytter potentialet i transmedia aspekter. Det primære formål med dette projekt er at generere teori, metoder og teknikker til at skabe og gennemføre en involverende og lærerig transmedial udstilling, der danner bro over præ- og postoplevelsen og selve besøget. Formålet er at tilvejebringe ny viden om skabelse af en involverende og lærerig transmedial udstilling og at indsamle viden og erfaringer om den organisatoriske implementering, der er nødvendig for at styre en sådan udstilling. Projektet er et samarbejde mellem Nordsøen Oceanarium og Aalborg Universitet og støttet af Innovationsfonden. 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies