Skip to main content
DA / EN
Ph.d.-skolen ved Det Humanistiske Fakultet

Er du vejleder, bedømmer eller institutpersonale?

Så kan du her se dine ansvarsområder og finde regelsættet

 

Ansvarsområderne

Som hoved- eller bivejleder, institutpersonale eller bedømmer er der forskellige regler og oplysninger at være opmærksom på i forbindelse med arbejdet med ph.d.-stipendiater. Her kan du bl.a. læse om, hvad dine ansvarsområder som vejleder er, hvad bedømmelsesarbejdet indebærer, eller hvordan arbejdet mellem instituttet og ph.d.-skolen overlapper.

Sådan bliver en ph.d.-stipendiat indskrevet på ph.d.-skolen

Indskrivning på ph.d.-skolen sker på anmodning fra et institut på grundlag af en faglig bedømmelse af kandidatens kvalifikationer samt projektets kvalitet og gennemførlighed. Kandidaten skal selv skrive en projektbeskrivelse uanset om projektet er uafhængigt eller indgår som delprojekt i et overordnet projekt. Indskrivningsanmodningen foregår via institutsekretariatet og bliver uploadet på Sharepoint. En ph.d.-stipendiat kan først ansættes, når indskrivningen er godkendt. 

Den faglige bedømmelse

Den faglige bedømmelse foretages af et af viceinstitutlederen særligt nedsat udvalg eller af en udpeget fagkyndig lektor eller professor. Bedømmelsen skal ske med habilitet og armslængde til ansøger og projekt. Det betyder, at en forskningsleder med penge til ansættelse af en ph.d.-studerende til et delprojekt ikke kan deltage i den faglige bedømmelse, medmindre det sker efter åbent opslag og i et bedømmelsesudvalg. En ønsket eller foreslået faglig hovedvejleder kan ikke alene foretage den faglige bedømmelse, men kan godt deltage i et bedømmelsesudvalg.

Bedømmelsen skal vurdere projektets kvalitet og gennemførlighed og må gerne i den forbindelse indeholde kritiske bemærkninger og anføre mangler, men skal fremkomme med et eller flere argumenter for indskrivning for at kunne blive godkendt i ph.d.- udvalget. Hvis kandidaten har under 10 i specialekarakter, skal der i bedømmelsen argumenteres særskilt for vedkommendes forskerpotentiale.

Økonomiske rammer

Indskrivning sker på forudsætning af, at instituttet afsætter 30.000kr i afgift til kurser (kr. 10.000 om året i tre år) og en basisrejsepulje på 30.000kr til rejser i forbindelse med kurser uden for SDU, konferencer og miljøskift, som administreres af stipendiaten selv. Dette gælder også ved indskrivning af helt eller delvis selvfinansierede ph.d.-studerende og eventuelle gratister.

Indskrivning forudsætter desuden, at instituttet stiller en normalt kompenseret vejleder til rådighed, og at den ph.d.-studerende tilbydes ligelige vilkår mht. kontorplads, computer og andre arbejdsfaciliteter.

Samarbejdsaftaler

Hvis en stipendiat har et samarbejde med en anden virksomhed, skal der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem virksomheden og instituttet. Samarbejdsaftalen laves i samarbejde med SDU Rio og skal være underskrevet af alle parter ved indskrivningsanmodning.

Vejledning

Ved indskrivning foreslår instituttet en hovedvejleder (og evt. en bivejleder) til ph.d.- skolelederens godkendelse. Hovedvejleder skal som udgangspunkt være fastansat lektor eller professor på fakultetet, mens bivejleder kan være intern eller ekstern. Godkendelse af hovedvejleder forudsætter, at vedkommende har deltaget i ph.d.-skolens vejlederkursus inden for de seneste fem år, eller at de forpligter sig til at deltage i førstkommende kursus. Bivejledere (interne såvel som udefra kommende) tilbydes deltagelse i kurset.

Vejledning ved ph.d.-stipendier som del af eksternt finansieret projekt

Vejledning skal ske med sikring af armslængde til finansieringen af ph.d.-forløbet. Det betyder, at hvis en forskningsleder med ekstern finansiering til ansættelsen af en ph.d.- studerende skal være hovedvejleder, skal der samtidig udpeges en lokal bivejleder, der ikke er omfattet af projektbevillingen eller på anden vis indgår i det overordnede projekt. Bivejlederens rolle skal som udgangspunkt være som mentor for den ph.d.-studerende, men kan udover det også fungere som faglig bivejleder. Hvis en stipendiat har flere end én vejleder, skal de 30 timer vejledning, en stipendiat har ret til per semester, fordeles vejlederne i mellem. Vejlederudvalget og vejledertimefordelingen skal indberettes til ph.d.-skolen ved indskrivning.

Indskrivningsgaranti

Ph.d.-skolen kan på anmodning give indskrivningsgaranti til en potentiel ph.d.- studerende fx i forbindelse med ansøgninger om ekstern forskningsstøtte. Proceduren er her identisk med proceduren i forbindelse med ordinær indskrivning som beskrevet ovenfor.

Indlevering uden forudgående studium, § 15, stk. 2

Indlevering af ph.d.-afhandling uden forudgående studium i henhold til bekendtgørelsens § 15, stk. 2, sker uden indskrivning i ph.d.-skolen. Ansøgninger om dette indsendes direkte til det relevante institut og ph.d.-skolen, som derefter fremsender sin anbefaling i sagen til dekanen.

Særlige regler og retningslinjer for indskrivning

Som udgangspunkt indskriver ph.d.-skolen kun ph.d.-studerende på fuld tid idet forskningsarbejde erfaringsmæssigt risikerer at vige for andre arbejdsopgaver. Det kan således blive svært at gennemføre ph.d.-uddannelsen optimalt inden for afgrænsede tidsmæssige rammer. Hvis særlige forhold forhindrer et fuldtidsstudium, skal instituttets anmodning om indskrivning vedlægges en særlig begrundelse og argumentation for projektets gennemførlighed på den ønskede deltid. Deltidsstudiet må dog maks. tage seks år.

Ph.d.-skolen indskriver ikke studerende, der allerede har gennemført et treårigt studieforløb i en anden ph.d.-skole uden gradstildeling, eller som har fået forkastet en ph.d.-afhandling ved et andet universitet. Ph.d.-skolen kan på et instituts anmodning indskrive ph.d.-studerende til færdiggørelse af et studium eller en afhandling, der er påbegyndt i en anden ph.d.-skole, så længe dette sker inden for en samlet tidsramme på tre år og med en faglig forsvarlig og hensigtsmæssig fordeling af ECTS, formidling og miljøskift.

Ph.d.-skolen indskriver ikke studerende til fjernstudium, men henviser til muligheden for indlevering af afhandling uden forudgående studium i henhold til bekendtgørelsens § 15, stk. 2 (se punkt 10 ovenfor).

NB1: Der kan søges om dispensation fra ikke-bekendtgørelsesfastsatte regler i ph.d.- udvalget.

NB2: Det er muligt for ph.d.-studerende fra andre danske universiteter og fra udlandet at få status som ”visiting student” uden indskrivning. Ph.d.-skolen har
separate retningslinjer, der giver visiting students samme vilkår som skolen håber dens egne studerende kan få i forbindelse med miljøskift.


Institutsekretariatets opgaver

Ph.d.-skolen har mange snitflader på tværs af universitetet og fakultetet. Én af snitfladerne er arbejdet mellem institutsekretariatet og ph.d.-skolen. Her kan du se en oversigt over institutsekretariatets opgaver i forbindelse med instituttets ph.d.-stipendiater:

 • Anmodning til ph.d.-skolen om indskrivning via Sharepoint. Dokumenter vedhæftet ved anmodning:
  • Projektbeskrivelse
  • CV
  • Eksamensbeviser og karakterudskrift
  • Ansøgningsskema
  • Faglig bedømmelse
  • Samarbejdsaftale ved behov (samarbejdsaftalen skal udarbejdes af instituttet, RIO og samarbejdsorganisationen, og skal være underskrevet af alle parter ved indskrivningsanmodning)
 • Ansættelse af stipendiaten, hvis vedkommende skal ansættes på SDU. Ansættelse kan først ske, når stipendiatens indskrivning er godkendt.
 • Administration af stipendiatens økonomi
 • Videreformidling af stipendiaternes syge-, orlovs-, og barselsperioder til ph.d.-skolen. Disse perioder har indflydelse på stipendiatens evalueringsdatoer og afleveringsdato, så det er vigtigt, at ph.d.-skolen orienteres og får registreret al fravær.
 • Videreformidling af vejledere og vejledertimefordeling til ph.d.-skolen. Det gælder også ved skift af vejleder eller ændringer i vejledertimefordelingen. Hvis stipendiaten selv informerer et af sekretariaterne om vejledere og timefordeling, sørger det pågældende sekretariat for at videreformidle til det andet.
 • Forslag til bedømmelsesudvalg. Alle medlemmer skal have accepteret, inden forslaget sendes til ph.d.-skolen. Forslaget skal indsendes tre uger før den ph.d.-studerende indleverer sin afhandling, da udvalget skal godkendes af både ph.d.-udvalget, ph.d.-stipendiaten selv samt dekanen.
 • Planlægning og afholdelse af ph.d.-forsvar og præforsvar
  • Rejseafregning i forbindelse med forsvar

  Hovedvejlederens opgaver og ansvarsområder

  Som hovedvejleder for en ph.d.-stipendiat på det humanistiske fakultet på Syddansk Universitet har du en afgørende rolle at spille. Du er den primære akademiske mentor og vejleder for ph.d.-stipendiaten, og det er dit ansvar at sikre, at stipendiaten får den nødvendige vejledning og støtte til at gennemføre et succesfuldt ph.d.-projekt.

  Dine hovedopgaver er:
  • At udvikle og definere ph.d.-projektet sammen med stipendiaten: Du skal arbejde tæt sammen med stipendiaten for at definere og udvikle ph.d.-projektet og sikre, at det er relevant og originalt inden for det valgte forskningsområde.
  • At give akademisk vejledning og støtte: det er dit ansvar at give stipendiaten akademisk vejledning og støtte, herunder hjælpe med at udvikle forskningsmetoder, skrive artikler og præsentationer, og give feedback på arbejdet.
  • At evaluere og bedømme ph.d.-projektet: ph.d.-stipendiaten indkaldes til evaluering efter 1. og 2. år samt efter 5. semester. Her er det din opgave at skrive hovedvejlederudtalelser og vurdere, hvordan ph.d.-projektet går i forhold til ph.d.-planen. Både du og ph.d.-stipendiaten bliver indkaldt
  • Løbende at give feedback på stipendiatens fremskridt: det er dit ansvar at give regelmæssig feedback på stipendiatens fremskridt og sikre, at stipendiaten når de fastsatte milepæle og mål.

  Som hovedvejleder er du en central figur i en ph.d.-stipendiatens akademiske liv. Din rolle er afgørende for at støtte og vejlede stipendiaten gennem ph.d.-projektet og sikre, at stipendiaten når sine mål og får en vellykket ph.d.-afhandling.

  Evalueringer

  Ph.d.-stipendiater skal evalueres tre gange i løbet af deres studieforløb, og evalueringerne bliver indkaldt som digital blanket på PhDWeb. Den digitale blanket skal godkendes af: stipendiaten selv, hovedvejleder, institutleder og ph.d.-skoleleder og alle involverede vil få mail om, at det er tid til at godkende eller afvise en blanket.

  Hovedvejleders opgaver

  Du skal som hovedvejleder både være med til at udfylde den digitale evalueringsblanket, og du skal sørge for, at både du og ph.d.-stipendiaten overholder alle deadlines.

  Tre uger før evalueringsblanketterne bliver indkaldt, får du og ph.d.-stipendiaten en mail om, at det er tid til at ajourføre studieaktiviteter (kursusaktiviteter, formidlingsaktiviteter, miljøskift) på PhDweb, da disse automatisk bliver inkluderet i blanketten. Studieaktiviteter, der ikke er registreret i tide, indgår således ikke i evalueringen. Det er din opgave som vejleder at følge op på, om stipendiaten har ajourført sine studieaktiviteter.

  De regelmæssige evalueringer af ph.d.-uddannelsen er tilrettelagt for at opfylde bestemmelsen i § 10 i vedhæftede ph.d.-bekendtgørelse af 27. august 2013.

  1.- og 2. årsevalueringen

  Evalueringen indkaldes på en digital blanket, og I vil få en mail med titlen “Digital blanket tildelt”, når blanketten er tilgængelig.

  Den digitale blanket indeholder følgende opgaver:

  • Ph.d.-stipendiat skal uploade sin godkendte ph.d.-plan
  • Sammen med ph.d.-stipendiaten skal du beskrive status på de fælles aftaler om vejledning
  • Du skal skrive en detaljeret redegørelse for projektets status i forhold til ph.d.-stipendiatens ph.d.-plan. Du skal desuden beskrive kvaliteten af det skriftlige arbejde indtil videre.

  Blanketten bliver dernæst automatisk sendt til godkendelse hos dig selv, ph.d.-stipendiaten, institutleder og ph.d.-skolelederen. Når blanketten når til ph.d.-skolelederen, bliver ph.d.-stipendiaten indkaldt til samtale. Hvis du som vejleder i din redegørelse vurderer, at projektets status i forhold til ph.d.-planen ikke er tilfredsstillende, bliver både du og stipendiaten indkaldt til en samtale med ph.d.-skolelederen.

  5. semestersevalueringen

  Evalueringen indkaldes på en digital blanket, og I vil få en mail med titlen “Digital blanket tildelt”, når blanketten er tilgængelig.

  Den digitale blanket indeholder følgende opgaver:

  • Ph.d.-stipendiat skal uploade sin godkendte ph.d.-plan
  • Du og ph.d.-stipendiat skal skrive en detaljeret redegørelse for projektets status i forhold til ph.d.-stipendiats ph.d.-plan og til tidshorisonten for indlevering af afhandling

  Blanketten bliver dernæst automatisk sendt til godkendelse hos dig, ph.d.-stipendiaten, institutleder og ph.d.-skolelederen. Hvis jeres redegørelse viser, at ph.d.-afhandlingen ikke kan indleveres til tiden, vil I begge blive indkaldt til en samtale med ph.d.-skolelederen med henblik på at udarbejde en plan for aflevering.

  De regelmæssige evalueringer af ph.d.-uddannelsen er tilrettelagt for at opfylde bestemmelsen i § 10 i vedhæftede ph.d.-bekendtgørelse af 27. august 2013.

   

  Dobbeltgrad

  Ph.d.-bekendtgørelsen giver mulighed for, at SDU og en udenlandsk samarbejdsinstitution som led i en gensidig forpligtende samarbejdsaftale kan forsyne et afsluttende ph.d.-bevis med en påtegning (fælles grad) eller udstede hvert deres bevis (dobbeltgrad) for samme uddannelse, således at stipendiaten får en grad fra to institutioner. Ph.d.-skolen på Humaniora udsteder kun dobbeltgrader.

  En dobbeltgrad kan gives både med SDU som værtsuniversitetet, eller med en udenlandsk institution som værtsuniversitetet. Proceduren er dog lidt forskellig:

  SDU er værtsuniversitet
  1. Instituttet fremkommer med et ønske om, at en kommende ph.d.-studerende indskrives på ph.d.-skolen med det sigte at få en dobbeltgrad. Dette ønske skal fremsættes inden indskrivningen eller senest 6 måneder efter denne.

  1. Instituttet indsender materiale med henblik på almindelig indskrivning (kandidatens kandidatbevis, CV, projektbeskrivelse, forslag til hovedvejleder, faglig bedømmelse af anden end hovedvejleder, budget for finansieringen). Hovedvejleder skal være fra SDU og det skal fremgå, at vedkommende vil støtte stipendiatens mål om at få en dobbeltgrad.

  1. Budgettet skal indeholde oplysninger om finansiering af vejledning, kontorfaciliteter, kursusafgifter, rejse- og leveomkostninger for stipendiatens ophold i udlandet, løn, rejse- og honorarudgifter ved forsvar samt evt. ekstra udgifter ved sygdom, orlov eller barsel.

  1. Instituttet foretager og indsender en foreløbig vurdering af, at den udenlandske ph.d.-uddannelse som minimum svarer til niveauet for den danske ph.d.-uddannelse. Vurderingen skal vedlægges en engelsk version af den ph.d.-bekendtgørelse, som regulerer den udenlandske ph.d.-uddannelse.

  1. Instituttet fremsender tilsagn om indskrivning fra partnerinstitutionen med en kontaktperson, forslag til medvejleder, varigheden af ophold og indskrivning på partnerinstitutionen, evt. krav om kurser eller undervisning på partnerinstitutionen samt foreløbige overvejelser om aftale om bedømmelse, forsvar samt udstedelse af bevis. Der skal også tages stilling til immaterielle rettigheder. Det skal fremgå, at partnerinstitutionen og medvejlederen vil støtte stipendiatens mål om at få en dobbeltgrad.

  1. Ph.d.-skolen sørger i samarbejde med RIO for at udforme en gensidig forpligtende samarbejdsaftale, som skal underskrives af øverste ansvarlige på de to institutioner (dekan, rektor), ph.d.-skolelederen samt institutlederen. Samarbejdsaftalen skal vise, at alle formelle krav for udstedelse af ph.d.-beviset kan opfyldes ved begge institutioner. 

  Den udenlandske institution er værtsuniversitet
  1. Instituttet fremkommer med et ønske om, at en udenlandsk ph.d.-studerende tilknyttes instituttet og indskrives på ph.d.-skolen i mindst 12 måneder på baggrund af en gensidigt forpligtende samarbejdsaftale med det sigte at få en dobbeltgrad. Dette ønske skal fremsættes senest 6 måneder efter indskrivningen på den udenlandske institution.

  1. Instituttet foretager en foreløbig vurdering af, at den udenlandske ph.d.-uddannelse som minimum svarer til niveauet for den danske ph.d.-uddannelse. Vurderingen skal baseres på den ph.d.-bekendtgørelse, som regulerer den udenlandske ph.d.-uddannelse.

  1. Instituttet udfylder i samarbejde med ph.d.-stipendiaten en ansøgningsblanket (find den her), som skal sendes til ph.d.-skolen. Ansøgningsblanketten vedlægges:

  1. En vurdering af den udenlandske ph.d.-uddannelse og den udenlandske ph.d.-bekendtgørelse i en engelsk version

  1. Den ph.d.-studerendes indskrivningsbrev fra primærinstitutionen

  1. Den ph.d.-studerendes CV

  1. Den ph.d.-studerendes eksamensbeviser

  1. Projektbeskrivelsen og titel

  1. Faglig bedømmelse af projektbeskrivelsen foretaget af instituttet i henhold til ph.d.-skolens gældende regler

  1. Forslag til medvejleder fra instituttet

  1. Budget

  1. Evt. aftale om overordnet fagligt projektsamarbejde mellem de to institutioner

  Bemærk at ansøgningsblanketten skal indeholde plan for ophold på SDU af mindst 12 måneders varighed, samt plan for deltagelse i ph.d.-skolens obligatoriske kurser.

  1. Ansøgningsblanketten og bilag sendes i høring i ph.d.-udvalget med henblik på indskrivning på ph.d.-skolen.

  1. Ph.d.-skolen sørger i samarbejde med RIO for at udforme en gensidig forpligtende samarbejdsaftale, som skal underskrives af øverste ansvarlige på de to institutioner (dekan, rektor), ph.d.-skolelederen samt institutlederen. Samarbejdsaftalen skal vise, at alle formelle krav for udstedelse af ph.d.-beviset kan opfyldes ved begge institutioner.

  1. Stipendiaten indskrives i det aftalte tidsrum og opfylder alle aftalte forpligtelser.

  Bedømmelse og offentligt forsvar

  Uanset om det er SDU eller den udenlandske institution, der er værtsinstitutionen, kan en dobbeltgrad gives på baggrund af enten to forsvar – en på hver institution – eller et fælles offentligt forsvar. 

  Hvis der arrangeres et fælles offentligt forsvar, skal proceduren tilrettelægges efter reglerne i den danske ph.d.-bekendtgørelse:

  • Senest en uge efter at ph.d.-afhandlingen er blevet indleveret, skal vejlederen fra SDU indsende en vejlederudtalelse, som attesterer, at den ph.d.-studerende har opfyldt alle forpligtelser i forbindelse med indskrivningen.

  • Bedømmelsesudvalget skal bestå af tre, eller, som en mulig undtagelse ved dobbeltgrader med fælles forsvar, af flere medlemmer. Et medlem skal være ansat på Det Humanistiske Fakultet, SDU, og to medlemmer skal være forskere udenfor SDU, hvoraf mindst én skal være fra udlandet. Alle medlemmer skal være på seniorforskerniveau. Det skal – hvis fagligt muligt - sikres, at der er både mænd og kvinder i udvalget.

  • Vejlederne fra begge institutioner må ikke være medlemmer af bedømmelsesudvalget, men bør deltage i udvalget som observatører med taleret. 

  • Indenfor to måneder (kan, som en mulig undtagelse ved dobbeltgrader med fælles forsvar, være længere tid) skal bedømmelsesudvalget offentliggøre den foreløbige bedømmelse. Hvis bedømmelsen er positiv, kan forsvaret finde sted.

  • Forsvaret skal planlægges til at finde sted tidligst to uger og senest en måned efter at den foreløbige bedømmelse er blevet offentliggjort. Dette kan, som en mulig undtagelse ved dobbeltgrader med fælles forsvar, være længere tid.

  • Efter forsvaret offentliggør bedømmelsesudvalget den endelige indstilling.

  • Hvis den endelige indstilling er positiv, kan det Akademiske Råd på Humaniora udstede en ph.d.-grad.

   

   

  Skrivevejledning for ph.d.-indstillinger

  Se hvad der skal stå i din hovedvejlederudtalelse under ”din rolle som vejleder”.

  En ph.d.-indstilling er den skriftlige sammenfatning af et bedømmelsesudvalgs arbejde med en indleveret ph.d.-afhandling. Bedømmelsesudvalget får adgang til en sikret Sharepointmappe med alt relevant indhold til bedømmelsesarbejdet, herunder en skabelon, som både den foreløbige og den endelige bedømmelse, skal skrives i.

  Udarbejdelsen er hele udvalgets ansvar, men forpersonen for bedømmelsesudvalget koordinerer skrivearbejdet og har hovedansvaret for, at tidsfrister og andre formalia overholdes. Forpersonen skal introducere de danske regler for ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden for udvalgets medlemmer samt sikre, at hovedvejleder og eventuelt også andre vejledere på afhandlingen fra starten inddrages i udvalgets arbejde.

  Den foreløbige bedømmelse og den endelige indstilling

  Udvalget skal udarbejde to dokumenter: en foreløbig bedømmelse og en endelig indstilling.

  Den foreløbige bedømmelse

  Bedømmelsesudvalget skal senest to måneder efter, at ph.d.-stipendiaten har indlevering sin afhandling, udarbejde en foreløbig bedømmelse. Målgruppen for den foreløbige bedømmelse er ph.d.-stipendiaten, der skal kunne bruge teksten i sine forberedelser af det mundtlige forsvar eller hvis bedømmelsen er negativ i en eventuel omarbejdelse af afhandlingen. Derudover er fakultetet og Akademisk Råd, der påser, at bedømmelsen formelt og indholdsmæssigt er i orden.

  Bedømmelsen skal anføre, om afhandlingen i sin foreliggende form er egnet som baggrund for tildeling af ph.d.-graden. Bedømmelsen skal være begrundet og have form af et selvstændigt dokument med en kort præsentation af afhandlingens tema og opbygning, samt angivelse af afhandlingens stærke og svage sider. Det skal klart fremgå, hvilke præmisser, der er lagt til grund for udvalgets vurdering. Bedømmelsen skal være så tilpas detaljeret, klar og udtømmende, at også ikke-fagfolk kan følge tankegangen fra præmisser til konklusion. Datoen for det mundtlige forsvar anføres.

  Den endelige indstilling

  Hurtigst muligt efter det mundtlige forsvar udarbejder bedømmelsesudvalget den endelige indstilling. Efter et tilfredsstillende gennemført forsvar kan den endelige indstilling have form af en tilføjelse til den foreløbige bedømmelse. F.eks. Endelig indstilling: Den ph.d.-studerende har ved den offentlige forsvarshandling (dato) dokumenteret, at kravene i bekendtgørelsens § 3 er opfyldt, og bedømmelsesudvalget indstiller, at ph.d.-graden tildeles.

  Hvis der under forsvaret afdækkes aspekter ved afhandlingen, som giver udvalget anledning til at ændre på beskrivelser og vurderinger af denne i den foreløbige bedømmelse, skal den endelige indstilling revideres i forhold hertil. Indstillingen beror ved uenighed på stemmeflertallet.

  Målgruppen for den endelige indstilling er forfatteren og Akademisk Råd, der tildeler ph.d.-graden. Herudover vil forfatteren formodentlig også medsende den ved fremtidige stillingsansøgninger.

  Forholdet mellem de to indstillinger

  Den foreløbige bedømmelse skal have en form, der muliggør en hurtig udarbejdelse af den endelige indstilling. Hvis forsvaret er gennemført tilfredsstillende, skal dette tilføjes til bedømmelsen sammen med en skriftlig indstilling om tildeling af graden.

    

  Formalia, opbygning og indhold

  Sprog

  Hvis alle udvalgsmedlemmer forstår dansk, skrives indstillingen på dansk. Indstillingen kan dog også, hvis det foretrækkes, skrives på engelsk. Hvis et udvalgsmedlem ikke læser dansk, skal indstillingen skrives på engelsk. Det er udvalgets ansvar at sikre den sproglige kvalitet i indstillingens tekst.

  Underskrifter

  Den foreløbige bedømmelse kan ved enighed underskrives af bedømmelsesudvalgets forperson på udvalgets vegne. Den endelige indstilling underskrives af alle udvalgsmedlemmer.

  Omfang

  Den endelige indstilling skal være på maksimalt 5 sider à 2400 enheder.

  Layout

  Udvalget skriver bedømmelsen i den fremsendte skabelon. Der må ikke ændres i topmarginen eller i layoutet på nogen anden måde, da skabelonen er blevet lavet, så den kan bruges i den digitale bevispostkasse. Ændringer i layoutet gør, at bevispostkassen ikke kan indsætte et verifikationslink, og bedømmelsen vil således være ugyldig. Bedømmelserne skal være underskrevet af alle udvalgsmedlemmer og dette skal ske med digital underskrift (fx vha. Adobe Acrobat, som alle SDU-ansatte har adgang til). Bedømmelsen kan ikke printes, underskrives og scannes, da den digitale bevispostkasse ikke godkender scannede dokumenter. Du kan se en vejledning til Adobes underskriftsværktøj her, men bemærk, at du først skal følge vejledningen fra punkt 5.

  Overskrift

  Forfatterens navn og afhandlingens fulde titel anføres. Det skal fremgå af teksten, at det er en ph.d.-afhandling.

  Første afsnit

  Her anføres bedømmelsesudvalgets sammensætning: navne, titler, hjeminstitutioner og landenavn ved udenlandske medlemmer. Det anføres, hvem der har været forperson for udvalget. Det skal også anføres, hvem der har været hovedvejleder (navn, titel, hjeminstitut), samt at hovedvejleder og eventuelt andre vejledere har deltaget i bedømmelsesudvalgets arbejde uden stemmeret. Hvis afhandlingen er indleveret uden forudgående indskrivning som ph.d.-studerende (bekendtgørelsens § 15, stk. 2) anføres dette.

  Andet afsnit

  Afhandlingens form (monografi eller artikler, dansk og engelsk resume, bilagsmateriale etc.) og omfang (sidetal, eksklusive bilag samt sidetal for disse) skal redegøres for i dette afsnit.

  Tredje afsnit – selve bedømmelsen

  Bedømmelsen bør rumme et kort resume af afhandlingens problemstilling, teori- og kildegrundlag samt opbygning. Derpå følger den egentlige kritiske bedømmelse, der skal udfærdiges således, at forholdet mellem styrker og svagheder trækkes så klart op, at konklusionen forekommer velbegrundet.

  Fjerde afsnit – den foreløbige bedømmelse

  Angivelse af datoen for forsvaret. Udvalget skal konkludere hvorvidt afhandlingen er velegnet til forsvar.

  Vurderer udvalget imidlertid, at afhandlingen ikke har kvaliteter, der gør den egnet til mundtligt forsvar, skal den foreløbige bedømmelse kunne danne baggrund for dekanens afgørelse af, om afhandlingen kan indleveres igen i en revideret form inden for en frist på mindst 3 måneder.

   

   

  Om ph.d.-web

  Alle ph.d.-evalueringer og ph.d.-planer bliver behandlet på vores onlineplatform PhDWeb. Du vil blive orienteret på mail, hver gang du skal udfylde en digital blanket.

  Ph.d.-stipendiaterne skal også dokumentere deres studieaktiviteter (dvs. kursusaktiviteter, formidlingsaktiviteter og miljøskift) på PhDweb, hver gang de har afsluttet en aktivitet. Deres studieaktiviteter skal være ajourført op til evalueringerne, og stipendiaten vil få en mail om, at det er tid til at ajourføre dem, tre uger inden blanketten starter. 

  Når både du og ph.d.-stipendiaten har udfyldt og godkendt blanketten, bliver blanketten sendt videre til godkendelse hos de rette vedkommende, så stipendiaten ikke længere selv skal sørge for at indhente underskrifter.

   

  Ph.d.-skolen ved Det Humanistiske Fakultet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

  Sidst opdateret: 13.10.2023