Skip to main content
DA / EN

Ph.d.-skolen ved Det Humanistiske Fakultet

Lovgrundlag, regler og praksis

Bekendtgørelse af 2013

Regelsæt for ph.d.-uddannelsen ved Det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

I henhold til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) samt ændringsbekendtgørelse nr. 1403 af 24. juni 2021 fastsættes der følgende udfyldende bestemmelser om ph.d.-uddannelsen og erhvervelse af ph.d.-graden ved Det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet (SDU).
Ph.d.-bekendtgørelsen er en uddannelsesbekendtgørelse, hvis bestemmelser gælder i alle tilfælde, uanset ph.d.-uddannelsens finansieringsform.

 

§1. Ph.d.-uddannelsen skal foregå ved fakultetets ph.d.-skole.

§2. Studiet svarer i omfang til et 3-årigt fuldtidsstudium (180 ECTS).

§3. Ph.d.-studiet afsluttes med aflevering og bedømmelse af en afhandling og med en offentlig forsvarshandling, jf. §§ 14-29.

§4. Når ph.d.-planen er tilfredsstillende gennemført og afhandlingen samt forsvarshandlingen bedømt, træffer akademisk råd afgørelse om tildeling af ph.d.-graden, jf. § 30.

§5. En ph.d.-afhandling kan indleveres uden forudgående studium, jf. § 31.

 

§6. Beslutning om indskrivning på ph.d.-skolen træffes af ph.d.-skolelederen på institutlederens begrundede anmodning. Ved tvivlsspørgsmål eller ved sager af principiel karakter, høres ph.d.-udvalget.
Adgang til ph.d.-uddannelsen skal niveaumæssigt baseres på en kandidatuddannelse. Det forudsættes, at ansøgeren selvstændigt har udarbejdet en projektbeskrivelse.
Der indskrives ikke stipendiater, der allerede har en ph.d.-grad indenfor Humaniora, eller som har gennemført et treårigt ph.d.-studieforløb andre steder uden gradstildeling.

stk.2 Institutlederens anmodning skal begrundes med henvisning til enten et fagkyndigt udvalgs bedømmelse af en ansøgning til et stipendium eller en fagkyndig udtalelse (f.eks. i forbindelse med helt eller delvist eksternt finansierede stipendier med navngivne modtagere). Bedømmel¬sen/udtalelsen skal redegøre for følgende: Ansøgerens navn og uddannelse, projekttitel, kortfattet beskrivelse af projektet, projektets niveau og kvalitet, samt ansøgerens faglige forudsætninger for at gennemføre det. Institutlederens anmodning skal herudover indeholde forslag til hovedvejleder og forskningsenhedstilknytning, samt redegøre for eventuelle særlige forhold eller behov i forbindelse med projektet. Vedrørende eksternt finansierede stipendier henvises der til ”Regler i forbindelse med eksternt finansierede ph.d.-forløb” samt ”God praksis”. Se desuden § 7 stk. 6 om vejledere.

stk.3 Ph.d.-udvalget kan i forbindelse med indskrivningen efter rådgivning fra instituttet give merit for dele af ph.d.-uddannelsens uddannelseselementer (kursusdeltagelse, miljøskifte, undervisning eller anden form for formidling), hvis ansøgeren har dokumenterede aktiviteter inden for de pågældende områder. Kursusdelen omregnes i ECTS.
Ph.d.-studiet tilrettelægges normalt som et heltidsstudium, men kan i særlige tilfælde tilrettelægges som et deltidsstudium, hvis ønsket er begrundet i relevante hensyn. Et ph.d.-studium på deltid må normalt højst vare 6 år. Vilkårene for deltidsindskrivningen fastlægges i aftale mellem ph.d.-stipendiaten, evt. ekstern samarbejdspartner og institut/ph.d.-skole.

stk.4 Der indskrives ikke til fjernstudium.

 

§7. Hovedvejlederen har ansvaret for den samlede ph.d.-uddannelse, og skal være ansat ved fakultetet og tilknyttet ph.d.-skolen. Hovedvejlederen har en række forpligtelser, jf. nedenstående bestemmelser.

stk.2 Hovedvejlederen og supplerende vejledere udpeges af ph.d.-skolelederen efter samråd med institutlederen. Efter aftale med instituttet kan ph.d.-skolelederen selv eller efter ansøgning fra den ph.d.-studerende udpege yderligere vejledere, der skal være kvalificerede inden for det relevante fagområde, og udskifte hovedvejleder eller andre vejledere.

stk.3 Hovedvejlederen skal være anerkendt aktiv forsker på minimum lektor- eller seniorforskerniveau inden for det pågældende fagområde.  Dette krav stilles ikke til medvejledere, jf. dog stk. 6.

stk.4 Særligt for ph.d.-studerende under ErhvervsPhD-ordningen gælder, at institutionen udover hovedvejleder udpeger en vejleder tilknyttet den virksomhed, hvor den ph.d.-studerende er ansat. Denne vejleder skal være kvalificeret inden for det relevante fagområde.

stk.5 Særligt for ph.d.-stipendiater der er ansat ved en erhvervsrettet videregående uddannelsesinstitution (en professionshøjskole, et erhvervsakademi eller en maritim uddannelsesinstitution) gælder det, at institutionen ud over en hovedvejleder, skal udpege en vejleder, der er tilknyttet den erhvervsrettede videregående uddannelsesinstitution. Denne skal være kvalificeret inden for det relevante fagområde på docentniveau. Hvorvidt vejlederen inden for det pågældende fagområde er på docentniveau, beror på en konkret faglig vurdering, som institutionen (universitetet) foretager.

stk.6 I de tilfælde hvor et ph.d.-projekt er et delprojekt i et eksternt finansieret overordnet projekt, og hvor den bevillingshavende projektleder af faglige grunde udpeges som hovedvejleder, skal der udpeges en bivejleder på seniorforskerniveau fra instituttet.

stk.7 Vejledere, der er ansat ved fakultetet, er forpligtet til at deltage i ph.d.-skolens kurser for ph.d.-vejledere. Deltagelsen skal fornys hvert 5. år.

 

§8. Ph.d.-stipendiaten skal følge en nøje fastlagt ph.d.-plan, hvis hovedbestanddel består i udarbejdelsen af en ph.d.-afhandling. Planen udarbejdes af ph.d.-stipendiaten i samråd med vejlederen.

stk.2 Ph.d.-planen beskriver det selvstændige stykke forskningsarbejde som stipendiaten skal udføre i løbet af uddannelsens 3 år og bedømmes på, samt de øvrige aktiviteter der indgår i forløbet. Ph.d.-stipendiaten kan normalt ikke pålægges arbejdsopgaver, der ikke indgår i ph.d.-planen.

Ph.d.-planen skal indeholde:

 • plan for ph.d.-projektet i form af en beskrivelse af ph.d.-projektet, som normalt vil bygge videre på den projektbeskrivelse der blev afleveret ved ansøgningen
 • afhandling: monografi eller antologisk afhandling
 • afhandlingens sprog
 • tidsplan for projektet og fordelingen af arbejdet på de kommende semestre
 • aftale om vejledningens form, der i detaljer redegør for en forventningsafstemning mellem stipendiaten og vejleder i forløbets første år
 • overvejelser vedr. miljøskift
 • planer for undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling
 • eventuelle aftaler om ophavsret, f.eks. hvis ph.d.-uddannelsen gennemføres i samarbejde mellem flere parter
 • budget, hvor det anføres, hvis projektet indebærer større udgifter end den normale bevilling (herunder f.eks. programmer, udgifter til transskription, studentermedhjælp, undersøgelser, feltarbejde, bøger, særligt dyre kurser (f.eks. sprogkursus)
 • budget, hvor det er synliggjort, hvilke konkrete økonomiske forpligtelser institutionen påtager sig for stipendiatens ph.d.-forløb
 • tilknytning til forskningsenhed, herunder plan for ph.d.-kurser m.v.
 • ved valg af antologiformen skal der redegøres for påtænkte og aftalte medforfatterskaber
 • for yderligere information om udformningen af ph.d.-planen samt vejledningens form, henvises til ”vejledning til ph.d.-planen”.

 

stk.3 Ph.d.-planen skal være endelig godkendt senest 3 måneder efter påbegyndt ph.d.-studium.

stk.4 Hvis der er givet dispensation fra dele af ph.d.-uddannelsens uddannelseselementer, jf. § 6 stk. 3 skal dette fremgå af ph.d.-planen.

stk.5 Ph.d.-planen kan efterfølgende justeres i et eller flere addenda til planen, såfremt projektets udvikling og delresultater fordrer dette. Ph.d.-skolelederen drøfter mulighederne og behovene for addenda med ph.d.-stipendiaterne ved evalueringssamtalerne.

§9. Hovedvejlederen skal indstille, og institutlederen påtegne, stipendiatens ph.d.-plan og efterfølgende addenda til ph.d.-skolelederens godkendelse. Ved tvivlsspørgsmål eller ved sager af principiel karakter, høres ph.d.-udvalget.

Undervisning og formidling
§10. Ph.d.-stipendiaten skal ved studiets afslutning have opnået erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for formidling. Da der er tale om en uddannelse, skal disse aktiviteter være uddannelsesunderstøttende.

stk.2 Hovedvejlederen skal sikre, at undervisnings  og formidlingsvirksomheden er – bredt eller snævert – relateret til stipendiatens ph.d.-projekt.
  
stk.3 Ph.d. stipendiater uden stipendium har ikke krav på, men kan ansættes ved universitetet til de i § 10 omtalte arbejdsopgaver.

stk.4 Undervisnings- og formidlingsdelen er institutlederens ressource, hvorfor den nærmere udmøntning skal aftales med denne. Ph.d.-skolen anbefaler, at der ikke lægges større formidlingsopgaver i 5. og 6. semester, medmindre der er en god projektmæssig begrundelse for det.

Kurser
§11. Ph.d.-forløbet skal omfatte kurser eller andre lignende uddannelseselementer af et samlet omfang svarende til 30 ECTS.

stk.2 Stipendiaten skal i løbet af sin projektperiode organisere to fagspecialiserede kurser/miniseminarer/workshops i forskningsenhedsregi og gerne samarbejde med beslægtede forskningsenheder.

stk.3 Hovedvejleder skal sørge for at studieforløbet følger ph.d.-planen og skal i forbindelse med evalueringerne indstille stipendiatens kursusaktiviteter til ph.d.-skolens godkendelse, herunder hvilken vægt den enkelte aktivitet bør have i det samlede kursusregnskab på 30 ECTS.  

Miljøskift
§12. Miljøskiftet har til formål at give stipendiaten mulighed for at indgå i et eller flere aktive miljøer uden for egen institution for derved at udbygge sit netværk, deltage i en bredere vifte af faglige aktiviteter, indgå i en udvidet dialog om sit projekt og finde ny inspiration.

stk.2 Ved planlægningen af miljøskift skal projektrelevans højprioriteres, og i den udstrækning det er foreneligt med udlandsophold skal dette ligeledes højprioriteres.

stk.3 Miljøskiftet skal have en samlet varighed på mindst 3 måneder (13 uger) og skal så vidt muligt tidsfæstes og målsættes i ph.d.-planen.

stk.4 Endelig plan for miljøskiftet udarbejdes sammen med vejleder og fremsendes senest i forbindelse med 1. årsevalueringen

stk.5 Der kan kun dispenseres fra krav om miljøskifte ved usædvanlige forhold.

 

§13. Der gennemføres i alt 3 evalueringer. De første efter henholdsvis ca. 12 og ca. 24 måneders forløb, hvor ph.d.-skolelederen vurderer, om ph.d.-stipendiaten følger ph.d.-planen på tilfredsstillende vis.
Der kan endvidere udenfor disse terminer gennemføres en evaluering, hvis en vejleder mister tillid til at arbejdet forløber tilfredsstillende. Vejlederen skal i givet fald informere ph.d.-skolen om dette, og ph.d.-skolelederen kan efter fornøden udredning beslutte at iværksætte evalueringen, jf. stk. 2 og 3.

stk.2 Vurderingen foretages på baggrund af et evalueringsskema samt en samtale som ph.d.-skolelederen afholder med ph.d.-stipendiaten, eventuelt med deltagelse af hovedvejlederen.

Procedure:
1. og 2. års evalueringen skal indeholde en forventningsafstemning mellem vejleder og stipendiat i forhold til vejledningen og en redegørelse for dens form. Evalueringerne skal desuden indeholde en udførlig udtalelse fra hovedvejlederen om projektets status i forhold til ph.d.-planen og skal forholde sig til kvaliteten af det skriftlige arbejde. Evalueringen indeholder desuden en oversigt over alle gennemførte studieaktiviteter.

Evalueringerne skal godkendes af hovedvejleder og institutleder. Dernæst indkaldes stipendiaten til en samtale med ph.d.-skolelederen, som skal gennemføres inden evalueringen kan endeligt godkendes.

Forløber projektet efter ph.d.-planen og delmål er opfyldt i forhold til kursusdeltagelse og formidling – eller der kan gøres rede for, hvorfor dette ikke er tilfældet – vil ph.d.-skolelederen sidst i samtalen godkende evalueringen.

stk.3 Hvis ph.d.-skolelederen vurderer, at forskeruddannelsen ikke forløber tilfredsstillende, gives ph.d.-stipendiaten mulighed for inden for 3 måneder at rette op på forholdet. Dette tilbud kan kun gives en gang under den samlede ph.d.-uddannelse og må ikke føre til en forlængelse af det samlede forløb. Stipendiatens svarfrist på dette tilbud er 8 arbejdsdage. Ønsker stipendiaten ikke at tage imod dette tilbud, udskrives stipendiaten ved månedens udgang.

Umiddelbart efter udløbet af de 3 måneder fremsender hovedvejlederen en udførlig udtalelse om projektets status i forhold til den reviderede ph.d.-plan og sender denne til ph.d.-skolelederen.

Ph.d.-skolelederen sender udtalelsen til ph.d.-stipendiaten, der har to uger til at fremkomme med eventuelle bemærkninger. 

Ph.d.-skolelederen indkalder hovedvejleder og ph.d.-stipendiaten til samtale. På baggrund af hovedvejlederens udtalelse, stipendiatens eventuelle bemærkninger og samtalens forløb, vurderer ph.d.-skolelederen om indskrivning skal fortsætte eller bringes til ophør. 

Beslutning meddeles ph.d.-stipendiaten umiddelbart derefter.

Et eventuelt andet ansættelsessted underrettes om udskrivningen.

stk.4 Efter 5. semester gennemføres den sidste evaluering, der består af:
Ph.d.-stipendiaten og vejleder fremsender en fælles udtalelse om ph.d.-studiets status i forhold til ph.d.-planen, hvor man forholder sig til tidshorisonten for indlevering af afhandlingen. Evalueringen indeholder desuden en oversigt over alle gennemførte studieaktiviteter. Hvis stipendiaten mangler at gennemføre studieaktiviteter, skal udtalelsen indeholde en plan for gennemførelse af disse.

Evalueringen skal godkendes af hovedvejleder og institutleder inden den endeligt godkendes af ph.d.-skolelederen. 

Såfremt det ikke godtgøres, at indlevering af ph.d.-afhandlingen vil ske i umiddelbar tilknytning til ph.d.-studiets afslutning (6. semester), skal der fremsendes en revideret tidsplan som addendum til ph.d.-planen, jf. § 8, stk. 5. Ph.d.-skolelederen kan i den forbindelse indkalde stipendiaten og hovedvejlederen til en fælles samtale. Formålet med dette addendum er detaljeret at beskrive og tidsfæste realistiske delmål med henblik på færdiggørelse og indlevering af afhandlingen. 

 

§14. En ph.d. afhandling er en større videnskabelig fremstilling, der skal vise stipendiatens evne til selvstændig forskning med anvendelse af fagets videnskabelige metoder og yde et bidrag til fremme af forskningen i den pågældende problemstilling. Den skal fremtræde i en form og være på et niveau, der svarer til international standard for ph.d. grader inden for det pågældende fag¬¬område. Afhandlingen skal i omfang og niveau svare til ca. 2 års arbejds¬ind¬sats (120 ECTS).

stk.2 En ph.d.-afhandling kan have form af enten monografi eller antologisk afhandling. Det skal af ph.d.-planen fremgå, hvilken form der vælges for projektet.

stk.3 For monografien gælder, at afhandlingen har et omfang af 250 sider +/- 20 % á 2400 enheder (inkl. tegn og mellemrum) og indleveres som pdf-fil i PURE. Noter og resumé indgår i afhandlingens omfang. Bibliografien indgår ikke.

stk.4 For den antologiske afhandling gælder, at denne består af 3-6 artikler og en sammenfattende redegørelse. Ved valg af antologiformen skal der redegøres for påtænkte og aftalte medforfatterskaber i ph.d.-planen. Endvidere gælder det, at stipendiaten skal være eneforfatter på minimum 1 og førsteforfatter på minimum 1 artikel. Hvis disse krav ikke opfyldes på grund af forskningsmiljøets specifikke traditioner, skal det særskilt begrundes i ph.d.-planen. Artiklerne skal være beslægtet i indhold og/eller metode og være udarbejdet med henblik på publicering i videnskabelige tidsskrifter og lignende. De behøver ikke være indsendt til tidsskrift eller antaget til publikation.

For hver artikel, som stipendiaten ikke er eneforfatter på, afleveres en medforfattererklæring, hvoraf stipendiatens centrale forskningsindsats klart skal fremgå. 

Den sammenfattende redegørelse beskriver i sammenhæng med artiklerne projektets overordnede problemstilling, den anvendte teori og metode (herunder begrundelse for valget og metodevalidering i forhold til konkurrerende tilgange) og de opnåede resultater, samt giver en kritisk vurdering af disse i relation til eksisterende viden og af deres fremtidige implikationer. 

Den sammenfattende redegørelse har et vejledende omfang af 30-80 sider. Den antologiske afhandling, dvs. artikler og sammenfattende redegørelse har et omfang af 125-250 sider á 2400 enheder (inkl. tegn og mellemrum). Noter og resumé indgår i afhandlingens omfang. Bibliografien indgår ikke.

§15. Afhandlingen ledsages af et resume (vejledende omfang: 3 6 sider), hvori der gøres rede for de opnåede videnskabelige resultater. Resumeet udfærdiges på dansk og engelsk. Resuméet indgår i afhandlingens omfang.

§16. Afhandlingen affattes på dansk eller engelsk, eller hvis særlige forhold taler for det, på et andet fremmedsprog. Valget af sprog skal fremgå af ph.d.-planen. Uanset sprogvalg forpligter stipendiaten sig til at udforme afhandlingen på et sprogligt korrekt akademisk niveau.

§17. En ph.d.-afhandling kan ikke indleveres til bedømmelse af flere i fællesskab. Det bagvedliggende forskningsprojekt kan godt være udført i samarbejde med andre. Hvis der ved arbejdets udførelse er benyttet videnskabelig assistance som f.eks. statistisk medhjælp, skal dette fremgå af afhandlingen.

§18. 2 måneder før påtænkt indlevering af afhandling fremsender ph.d.-stipendiaten et udfyldt skema om forventet indleveringsdato og afhandlingens titel til ph.d.-sekretariatet. På baggrund heraf anmodes instituttet om at fremsætte forslag til bedømmelsesudvalg. Samtidig hermed anmodes hovedvejlederen om at fremsende udtalelse om studieforløbet.

§19. Stipendiatens indskrivning ved ph.d.-skolen ophører ved indlevering af afhandling.

§20. Afhandlingen indleveres digitalt.

stk.2 Afhandlingen er forfatterens ejendom og kan ikke udover bekendtgørelsens krav om, at den skal være tilgængelig i rimelig tid forud for forsvaret, gøres til genstand for udlån, salg eller videreformidling, uden forfatterens skriftlige accept.

 

Aflevering

§21. Hovedvejlederen afgiver senest en uge efter indlevering af afhandlingen en udførlig udtalelse om det samlede ph.d.-forløb, herunder gennemførelse af ph.d.-planens enkelte dele, jf. § 10-12.  

stk.2 Såfremt hovedvejlederen i sin udtalelse indstiller, at ph.d.-uddannelsen ikke er tilfredsstillende gennemført, har stipendiaten mulighed for inden for en frist på mindst 2 uger at fremkomme med bemærkninger til hovedvejlederens udtalelse.

stk.3 I det tilfælde hvor hovedvejlederen i sin udtalelse indstiller, at ph.d.-uddannelsen ikke er tilfredsstillende gennemført, vurderer dekanen på baggrund af hovedvejlederens udtalelse, stipendiatens eventuelle kommentarer samt årsevalueringerne om den samlede ph.d.-uddannelse er tilfredsstillende gennemført. Hvis dette er tilfældet, igangsættes bedømmelsesproceduren.

Bedømmelsesudvalget

§22. Senest ved indlevering af afhandlingen nedsætter dekanen et sagkyndigt bedømmelsesudvalg, efter indstilling fra ph.d.-udvalget og forslag fra institutlederen.

stk.2 Bedømmelsesudvalget skal være på 3 medlemmer. 2 af medlemmerne skal være udefra kommende, hvoraf mindst ét skal være fra udlandet, medmindre dette er uhensigtsmæssigt ud fra en faglig betragtning. Stipendiatens hovedvejleder er tilforordnet udvalget uden stemmeret, men har pligt til at deltage i alle faser af udvalgsarbejdet. Til medlemmer af bedømmelsesudvalget kan kun indstilles anerkendte forskere inden for det relevante fagområde. For ph.d.-stipendiater under ErhvervsPhD-ordningen gælder, at mindst ét af bedømmelsesudvalgets medlemmer skal have virksomhedsrelevant forskningserfaring inden for det pågældende fagområde. For ph.d.-stipendiater ansat ved en erhvervsrettet videregående uddannelsesinstitution gælder det, at et af bedømmelsesudvalgets medlemmer skal have erhvervsrelevant forskningserfaring på docentniveau inden for det relevante fagområde. Hvorvidt bedømmelsesudvalgsmedlemmet inden for det pågældende fagområde er på docentniveau, beror på en konkret faglig vurdering, som institutionen (universitetet) foretager.

stk.3 Medforfattere på artikler indleveret til bedømmelse kan ikke indgå i bedømmelsesudvalget.

stk.4 Bedømmelsesudvalgets sammensætning meddeles forfatteren, som inden 8 arbejdsdage skriftligt kan gøre indsigelse mod medlemmerne.

stk.5 I tilfælde af indsigelse fra forfatteren behandler dekanen sagen på ny efter indhentet udtalelse fra ph.d.-udvalget og institutlederen.

Den foreløbige bedømmelse

§23. Bedømmelsesudvalget skal senest 2 måneder efter indlevering af afhandlingen afgive en begrundet indstilling om afhandlingen er egnet som baggrund for tildeling af ph.d.-graden. I beregning af de 2 måneder indgår juli måned ikke. Indstillingen udgør maksimalt 5 sider à 2400 enheder. I tilknytning til indstillingen skal bedømmelsesudvalget udfærdige en halv sides resumé på engelsk, hvis hovedindstillingen er på dansk. Indstillingen skal indeholde en vurdering af afhandlingen samt en konklusion om, hvorvidt bekendtgørelsens krav er opfyldt. Hovedvejlederens udtalelse inddrages i bedømmelsen. Ved uenighed beror indstillingen på stemmeflertallet.

stk.2 Hvis det ikke medfører forsinkelse af forsvaret, kan bedømmelsesudvalgets forperson tillade ændringer i begrænset omfang eller suppleringer af afhandlingen forud for eller i forbindelse med forsvaret. Ændringer eller suppleringer skal vedlægges som et særskilt bilag.

stk.3 Bedømmes afhandlingen ikke egnet til forsvar, skal indstillingen tillige omfatte en vurdering af om afhandlingen kan indleveres igen i revideret form inden for en frist, der skal være på mindst 3 måneder.

stk.4 Indstillingen sendes til forfatteren og hovedvejlederen til udtalelse.

stk.5 Forfatteren og hovedvejlederen skal have mulighed for inden for en frist på mindst 2 uger at fremkomme med bemærkninger til indstillingen.

stk.6 Bedømmelsesudvalgets indstilling, eventuelle kommentarer fra forfatter og hovedvejleder vil herefter være grundlag for dekanens afgørelse:

 • Om forsvaret kan finde sted,
 • om afhandlingen kan indleveres igen i revideret form inden for en frist, der skal være på mindst 3 måner; indleveres afhandlingen igen i revideret form, bedømmes den af det tidligere nedsatte bedømmelsesudvalg, medmindre særlige forhold gør sig gældende,
 • om afhandlingen tages under bedømmelse af et nyt bedømmelsesudvalg.

 

stk.7 Hvis ikke forsvaret kan finde sted, modtager forfatteren snarest muligt meddelelse om, at afhandlingen ikke i den foreliggende form kan danne baggrund for et forsvar. Afhandlingen returneres.

Forsvaret

§24. Ph.d. studiet afsluttes med et offentligt forsvar, der består af følgende dele:

 • En projektpræsentation af maksimalt 30 minutters varighed.
 • Oppositionen ved de eksterne bedømmelsesudvalgsmedlemmer af maksimalt 30 minutters varighed hver, inkl. ph.d.-stipendiatens svar.
 • Lederen af forsvarshandlingen giver ordet frit. Maksimalt 30 minutter til indlæg fra publikum inkl. ph.d.-stipendiatens svar herpå.
 • Bedømmelsesudvalgets forperson afslutter forsvarshandlingen. Maksimalt 30 minutter.
 • Hele forløbet må maksimalt vare 3 timer inkl. pauser. 

 

§25. Bedømmelsesudvalget indstiller tid og sted for det offentlige forsvar til de¬kanens godkendelse. Forsvaret kan tidligst finde sted 2 uger efter at bedømmelsesudvalget har afgivet indstilling. Forsvaret skal finde sted senest 3 måneder efter indleveringen af afhandlingen. Hvis usædvanlige forhold gør sig gældende, kan dekanen beslutte, at forsvaret udskydes. En udskydelse forudsætter, at der er truffet aftale mellem forfatteren og universitetet, herunder om tidspunkt for forsvarets afholdelse.

§26. Hvis der foreligger usædvanlige forhold, kan dekanen beslutte efter aftale med forfatteren, at et planlagt forsvar kan gennemføres med deltagelse af kun to af bedømmelsesudvalgets medlemmer. 
 
§27. Bedømmelsesudvalget kan senest 1 uge før forsvaret skriftligt forelægge forhold ved afhandlingen, som udvalget ønsker at drøfte med forfatteren.

§28. Afhandlingen skal være tilgængelig for interesserede mindst 14 dage før forsvaret.

Endelig indstilling

§29. Bedømmelsesudvalget skal skriftligt afgive indstilling til dekanen om tildeling af ph.d. graden efter afholdelsen af forsvaret. Indstillingen skal være begrundet og beror ved uenighed på stemmeflertallet.

stk.2 Hvis bedømmelsesudvalgets indstilling er negativ, underrettes forfatteren straks herom. Dekanen kan beslutte, at afhandlingen tages under bedømmelse af et nyt bedømmelsesudvalg, hvis forfatteren inden for en frist på mindst en uge anmoder herom.

stk.3 Efter et til¬freds¬stillende gennemført forsvar kan indstillingen have form af en tilføjelse til den foreløbige bedømmelse om, at forfatteren ved den of¬fentlige forsvarshandling har dokumenteret, at kravene i bekendtgørelsens § 3 er opfyldt, og at bedømmelsesudvalget indstiller, at ph.d.-graden tildeles.

stk.4 Hvis der ved forsvarshandlingen kommer svagheder og styrker ved afhandlingen frem, som udvalget skønner, der ikke er taget (tilstrækkeligt) hensyn til i den foreløbige bedømmelse af afhandlingen, skal udvalget indarbejde disse nye momenter i indstillingen.

stk.5 Forfatteren skal have lejlighed til at kommentere indstillingen inden for en frist af mindst 8 arbejdsdage, hvorefter udvalget afgiver indstilling til akademisk råd. Be-dømmelsesudvalgets indstilling sendes til forfatteren til orientering.

Tildeling af graden

§30. Medlemmer af et bedømmelsesudvalg kan indkaldes til mødet i akademisk råd, hvor indstillingen behandles. Afgørelse om tildeling af ph.d.-graden træffes snarest muligt efter at bedømmelsesudvalget har afgivet indstilling. Ph.d.-graden kan tildeles, hvis der foreligger en indstilling om tildeling af ph.d.-graden fra mindst to af medlemmerne.

 

§31. Dekanen kan efter indstilling fra et institut og ph.d.-skoleleder godkende, at en ph.d. afhandling tages under bedømmelse, uden at forfatteren har gennemført en ph.d.-uddannelse, hvis forfatteren på anden måde har erhvervet kvalifikationer, der kan sidestilles hermed.

stk.2 Dekanen kan, hvis særlige forhold gør sig gældende, godkende indlevering af en ph.d. afhandling fra en person, der ikke opfylder betingelserne i § 6, stk. 1 for indskrivning som ph.d. stipendiat. Denne godkendelse forudsætter en anbefaling fra det berørte institut.

stk.3 Dekanen kan tillade, at en afhandling, der bygger på allerede publicerede artikler, kan indleveres som ph.d.-afhandling. Er en del af de publicerede ar¬tikler udarbejdet i samarbejde med andre, skal der medfølge erklæringer fra hver af disse om deres andel i arbejdet.

stk.4 Dekanen kan tillade, at flere afhandlinger, der er beslægtede i emnekreds eller metode, indleveres som ph.d. afhandling. Disse skal i så fald være ledsaget af en sammenfattende redegørelse.

stk.5 Afhandlinger, der tidligere er blevet forkastet, antages ikke til bedømmelse.

 
§32. Dekanen kan tillade, at en afhandling, som er udarbejdet af en ph.d.-stipendiat fra en udenlandsk uddannelsesinstitution, kan tages under bedømmelse, hvis stipendiaten har gennemført studieophold ved den danske institution som led i en gensidigt forpligtende samarbejdsaftale om ph.d.-uddannelse, herunder bedømmelse, forsvar, gradsudstedelse og institutionen vurderer, at stipendiaten har erhvervet kvalifikationer, der kan sidestilles med en dansk ph.d.-uddannelse.  
§33. Indskrivning på grundlag af et samarbejde om dobbelt- eller fællesgrader sker med baggrund i en rammeaftale mellem instituttet og partnerinstitutionen. Ph.d.-skolen på Humaniora indgår kun aftaler om dobbeltgrad. Der indgås tillige en individuel aftale mellem samarbejdspartnerne om indholdet i den individuelle stipendiats ph.d.-forløb. Ph.d.-planen udformes på baggrund af denne aftale.

§34. På grundlag af akademisk råds beslutning om tildeling af ph.d. graden udsteder universitetet et bevis på både dansk og engelsk. I beviset anføres emnet for afhandlingen, og der oplyses:

 • hvilke kurser ph.d.-stipendiaten har afviklet
 • opfyldt undervisnings- og formidlingsforpligtelse
 • om ph.d.-stipendiaten under forskeruddannelsen har opholdt sig ved andre inden- eller udenlandske uddannelsesinstitutioner, virksomheder m.v.

 

stk.2 Ph.d.-stipendiater som ikke får tildelt ph.d.-graden, får efter anmodning udstedt dokumentation på både dansk og engelsk for de dele af ph.d.-uddannelsen, som er tilfredsstillende gennemført.

§35. Universitetet kan dispensere fra de regler, der alene er fastsat af universitetet.

§36. Regelsættet træder i kraft den 1. januar 2024 og erstatter tidligere regelsæt senest revideret september 2015.

§37. Ph.d.-stipendiater indskrevet før 1. januar 2024 afslutter studium efter dette regelsæt, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

§38. Ph.d.-stipendiater der er ansat ved en erhvervsrettet videregående uddannelsesinstitution (professionshøjskole, erhvervsakademi eller maritim uddannelsesinstitution) og indskrevet før 1. september 2021 afslutter deres studium efter regelsættet senest revideret september 2015. Er man indskrevet efter 1. september 2021 afsluttes studium efter dette regelsæt.

 

Regler i forbindelse med eksternt finansierede ph.d.-forløb

Projektledere der i forbindelse med større projekter modtager ekstern finansiering til ph.d.-stipendier, yder et stort og vigtigt bidrag til såvel forskningsrekrutteringen som til fakultetets videre forskningsmæssige udvikling. Nedenstående regler har til hensigt at medvirke til at foregribe en række kendte problemstillinger i forbindelse med eksternt finansierede ph.d.-forløb således at der opnås størst mulig kvalitet for alle de involverede aktører. Overordnet gælder det at et ph.d.-forløb er en uddannelse uanset om det er eksternt finansieret eller ej, og at ph.d.-bekendtgørelsen ikke gør forskel. For ph.d.-forløb der er eksternt finansierede, gælder der dog samtidig det særlige forhold at uddannelsen sker inden for en forlods defineret ramme med en præcis grænseflade til et overordnet projekt hvis primære formål ikke er uddannelsesmæssigt, men forskningsmæssigt defineret. Der er således to særligt vigtige aktører – ud over den ph.d.-studerende – i den slags forløb: En projektleder og en vejleder. Som det vil fremgå, kan de to aktører være én og samme person, men når det er tilfældet, er det vigtigt at vedkommende er sig de to forskelligartede roller bevidst. Vejlederen er ifølge bekendtgørelsen den ansvarlige for uddannelsens samlede forløb, mens den bevillingsmodtagende projektleder er ansvarlig for en hensigtsmæssig og frugtbar indplacering af ph.d.-projektet i forhold til det overordnede projekt, og for at der foretages en detaljeret forventningsafstemning om forløbet, således at ph.d.-projektet kan yde det bedst mulige bidrag til det overordnede projekt. Bekendtgørelsen opererer ikke med projektledere, og de har som sådan derfor ingen funktion i forhold til selve uddannelsesforløbet. Men da uddannelsesforløbet er en del at et større projekt som projektlederen er ansvarlig for (ikke mindst i forhold til den eksterne bevillingsgiver), får projektlederen et naturligt ydre ansvar for uddannelsen og dens optimale forløb i forhold til det overordnede projekt. Det er i varetagelsen af det 'indre' vejledningsansvar og det 'ydre' projektlederansvar at der erfaringsmæssigt kan opstå problemer hvis rollerne ikke holdes adskilte i de enkelte processer der indgår i ph.d.-projektet, og hvis der ikke er foretaget en detaljeret forventningsafstemning fra starten, herunder med kortlægning af legitime krav og forhold.

 1. Fakultetet ser meget positivt på forskernes bestræbelser på at skaffe eksterne bevillinger til store projekter der omfatter ph.d.-forløb. Men det er vigtigt at være opmærksom på at der i den type ansøgninger ikke må søges ph.d.-midler til forskningsassistance, studenterhjælpslignende opgaver eller administrativ bistand. Sådanne arbejdsopgaver skal der søges dækning til i andre, særskilte budgetposter.
 2. Til brug ved indskrivning skal kandidater der tiltænkes et eksternt finansieret stipendium, selv forfatte en fyldestgørende projektbeskrivelse på ca. 5 sider plus bibliografi og eventuelle bilag. Projektbeskrivelsen skal godkendes af projektlederen forud for den fagkyndige bedømmelse i forbindelse med indskrivningen, jf. pkt. 
 3. Som grundlag for institutlederens anmodning om indskrivning skal kandidatens kvalifikationer og projektets kvalitet, akademiske relevans og praktiske gennemførlighed underkastes fagkyndig bedømmelse. Denne bedømmelse må ikke foretages af den bevillingsmodtagende projektleder. 
 4. Hvis den bevillingsmodtagende projektleder af særlige faglige grunde udpeges som hovedvejleder, skal der samtidig udpeges en lokal bivejleder. 
 5. Ph.d.-planen forfattes af den ph.d.-studerende, men i samråd med vejlederen og projektlederen.
 6.  I ph.d.-planen skal der redegøres detaljeret for projektlederens og den ph.d.-studerendes forventningsafstemning med hensyn til uddannelsesforløbets integration i det overordnede projekt. Navnlig skal der redegøres præcist for formidlingsdelen af stipendiet og eventuelt pligtarbejde i øvrigt. Den ph.d.-studerende kan ikke pålægges opgaver der ikke er specificeret i ph.d.-planen, og sammenhængen mellem de opgaver der specificeres, og den ph.d.-studerendes projekt skal angives. 
 7. Under punktet i ph.d.-planen om afhandlingens form skal der ved valg af antologiformen redegøres for påtænkte og aftalte medforfatterskaber. Hvis den studerende på et senere tidspunkt beslutter sig for en ændring på dette punkt, skal vedkommende indsende et addendum til ph.d.-planen med vejleders, projektleders og institutleders påtegning.

 

Ph.d.-skolen ved Det Humanistiske Fakultet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 04.01.2024