Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Satspuljefordeling

Læs her om hvordan satspuljen blev fordelt torsdag aften.

Torsdag aften forhandlede regeringen - sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Konservative - om fordelingen af satspuljemidler. Resultatet blev, at der bl.a. afsættes en kvart milliard til en ny social investeringsfond og 45,4 millioner til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) udtalte efter forhandlingerne: ” Vi får endelig sat fuld fart på udviklingen af indsatser, som vi ved, kan løfte flere udsatte borgere ud af deres sociale problemer og ind i fællesskabet. Og vi vil investere massivt i at få de gode indsatser bredt ud, så endnu flere borgere kan få en hjælp, der fører dem videre i tilværelsen”. Karen Elleman kalder fordelingen et kvantespring for socialt udsatte borgere.

Den sociale investeringsfond

Den sociale investeringsfonds formål er at sikre, at socialpædagogen, socialrådgiveren og andre socialarbejdere systematisk kan dokumentere metoderne i deres arbejde med sociale udsatte. Dette skal gøre det muligt at evaluere metoderne - med henblik på at implementere de mest virkningsfulde i flere kommuner end tidligere.

Den sociale investeringsfond er et langsigtet projekt, som skal sikre en bedre og mere veldokumenteret praksis fremover.

Der er – herudover – givet penge til mere konkrete initiativer.

30 millioner til udbredelsen af det frivillige rådgivningstilbud, Headspace

Over de næste fire år vil det frivillige rådgivningstilbud, Headspace, modtage 30 millioner kroner. Headspace henvender sig til en bred gruppe af udsatte børn og unge.

Karen Ellemann udtaler:

”Headspace har vist, at de som frivillig forening kan spille en væsentlig rolle på det sociale område i tæt samarbejde med kommuner og regioner. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi i satspuljekredsen er blevet enige om at støtte Headspace, så det bliver landsdækkende”.

Se alle de aftalte initiativer herunder (hentet fra Altingets hjemmeside d. 7/11/16):

- Stærkere social mobilitet – et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet: Der afsættes 249 millioner kroner i perioden 2017-2020.

- Aftale om revision af servicelovens voksenbestemmelser: Der afsættes 35,5 millioner kroner i perioden 2018-2020.

- Ramme til investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge: Der afsættes 183,8 millioner kroner i perioden 2017-2020.

- Tilbud til udsatte og sårbare børn og unge, herunder Headspace, Børns Vilkårs bisidderordning, Landsforeningen Spædbarnsdød, Børneportalen, FBU, Forældre Landsforeningen og bisidning til børn ved skilsmisser: Der afsættes 52,2 millioner kroner i perioden 2017-2020.

Adoption med samtykke som vej til opvækst i trygge rammer: Der afsættes 1 million kroner i perioden 2017-2020.

- Effektiv støtte til udsatte grønlændere, herunder udsatte børn og unge i Grønland: Der afsættes 46,4 millioner kroner i perioden 2017-2020.

- Samlet indsats mod vold i nære relationer, herunder en national enhed mod vold i nære relationer samt støtte til Mødrehjælpens ambulante behandlingstilbud til personer udsat for vold i nære relationer samt ambulante behandlingstilbud til voldsudøvere: Der afsættes 65,6 millioner kroner i perioden 2017-2020.

- Indsats på prostitutionsområdet: Der afsættes 7 millioner i 2017.

- Indsats til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen: Der afsættes 45,4 millioner kroner i perioden 2017-2020.

- Forebyggelse og bekæmpelse af mobning: Der afsættes 42,8 millioner kroner i perioden 2017-2020.

- Mestring af skoledag og hverdagsliv for elever med autisme og ADHD samt deres klassekammerater: Der afsættes 18,7 millioner kroner i perioden 2017-2020.

- Styrket indsats mod menneskehandel: Der afsættes 9,4 millioner kroner i perioden 2017-2020.

Stærkere forældreskab: Der afsættes 5,9 millioner kroner i perioden 2017-2020.

Dansk database om børns udvikling og trivsel: Der afsættes 4,4 millioner kroner i perioden 2017-2020.

- Udviklingsstøtte til frivillige organisationer med videre: 20 millioner kroner i 2017.

- Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte: 10 millioner kroner i perioden 2017-2019.

- Transportordning for blinde og svagsynede: 40 millioner kroner i perioden 2017-2020.

- Hjælpemidler til personer med handicap ved stemmeafgivningen: 2,1 millioner kroner i perioden 2017-2020.

- Driftstilskud til eksisterende indsatser, herunder RådgivningsDanmark, Café Exit, Gadejuristen, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser, tilskud til Københavns Kommunes indsats for hjemløse, Landsforeningen af VæreSteder: 64 millioner kroner i perioden 2017-2020.

Rådet for Socialt Udsatte: 11,2 millioner kroner i perioden 2017-2020.

- Driftstilskud til Idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt (IDVI): 8,8 millioner kroner i perioden 2017-2020.

- Videreførelse af BPA-rådgivning: 2,4 millioner kroner i perioden 2017-2018.

- Dækning af handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed: 4 millioner kroner i 2017.

- Forankringsstøtte til indsatser i frivillige organisationer: 2,4 millioner kroner i perioden 2017-2018.

- Metodeværktøj til evaluering af satspuljen: 1,5 millioner kroner i 2017.

Administration: 9,8 millioner kroner i perioden 2017-2020.

Kilder:

https://www.regeringen.dk/aktuelle-dagsordener/her-er-initiativerne-i-satspuljen-for-2017/ny-delaftale-om-satspuljen-en-kvart-milliard-til-en-ny-social-investeringsfond/

https://www.altinget.dk/artikel/overblik-saadan-fordeles-satspulje-millionerne-paa-socialomraadet

 

 

Redaktionen afsluttet: 08.11.2016